Uprawnienia budowlane 2021 Część 2. Ćwiczenia z kluczem. 660 pytań i 20 testów egzaminacyjnych

  • Dodaj recenzję:
  • 3437
  • Producent: Polcen
  • Autor: Praca zbiorowa
  • szt.
  • Cena netto: 94,29 zł 99,00 zł

Uprawnienia budowlane 2021 Część 2. Ćwiczenia z kluczem. 660 pytań i 20 testów egzaminacyjnych

rok wydania: 2021, wydanie siedemnaste
ISBN: 978-83-64795-65-7
ilość stron: 396
format: B5

Opis

Stan prawny: 1 stycznia 2021 r.

Najlepsze źródło informacji niezbędnej do dobrego przygotowania się do egzaminu pisemnego i ustnego na uprawnienia budowlane dla wszystkich specjalności w ograniczonym zakresie.

Najlepsza książka dla specjalności:

- architektonicznej

- konstrukcyjno-budowlanej

- inżynieryjnej:

a) mostowej

b) drogowej

c) kolejowej

d) hydrotechnicznej

e) wyburzeniowej

- instalacyjnej

a) telekomunikacyjnej

b) energetycznej (cieplnej, wentylacyjnej, gazowej i wod.-kan.)

c) elektrycznej i elektroenergetycznej

Część 2. ĆWICZENIA składa się z:

- wprowadzenia, w którym omówiono wymagania, jakie należy spełnić, aby móc uzyskać uprawnienia budowlane w danej specjalności zarówno bez ograniczeń, jaki i w ograniczonym zakresie (wymagania co do wykształcenia i odbytej praktyki na budowie lub przy sporządzaniu projektów budowlanych);

- rozdziału 1 obejmującego wyciąg z wykazu przepisów obowiązujących na egzaminie, do których przykładowe zestawy pytań na egzamin testowy (egzamin pisemny) wyszczególniono w rozdziale 2;

- rozdziału 2, w którym zamieszczono 662 pytania na egzamin testowy (niezależnych od 523 pytań zawartych w 1 części książki) w czterech podrozdziałach obejmujących:

· 309 przykładowych pytań z zakresu ustawy – Prawo budowlane,

· 233 przykładowych pytań z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

· 72 przykładowe pytania z zakresu – Kodeksu postępowania administracyjnego,

· 48 pytań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

z proponowanymi odpowiedziami a), b) lub c). Na egzaminie – stosownie do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi jednej z trzech propozycji odpowiedzi, z których jedna jest właściwa;

- rozdziału 3, w którym zamieszczono przykładowe testy egzaminacyjne na uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie dla wszystkich specjalności (łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, jak również odrębnie do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi); na końcu każdego zestawu wybranych losowo pytań wskazano właściwą odpowiedź wraz z podaniem przepisu, z którego wynika odpowiedź;

- rozdziału 4, zawierającego 106 przykładowych tez z odpowiedziami na egzamin ustny;

- rozdziału 5, zawierającego pytania problemowe z komentarzem i odpowiedziami, które mogą być przydatne zarówno na egzaminie ustnym i pisemnym;

- wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana na egzaminie na uprawnienia budowlane.

Spis treści

OD WYDAWCY / 7
WPROWADZENIE – WARUNKI UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH / 9

ROZDZIAŁ 1. WYKAZ PRZEPISÓW, DO KTÓRYCH ZOSTAŁY OPRACOWANE PYTANIA TESTOWE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE / 27

ROZDZIAŁ 2. PYTANIA TESTOWE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W OGRANICZONYM ZAKRESIE – ĆWICZENIA / 35
2.1. Pytania z zakresu ustawy – Prawo budowlane / 35
2.1.1. Odpowiedzi / 84
2.2. Pytania z zakresu warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / 92
2.2.1. Odpowiedzi / 129
2.3. Pytania z zakresu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego / 139
2.3.1. Odpowiedzi / 149
2.4. Pytania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy / 152
2.4.1. Odpowiedzi / 160

ROZDZIAŁ 3. PRZYKŁADOWE TESTY EGZAMINACYJNE NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE W OGRANICZONYM ZAKRESIE / 163
3.1. Test na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / 163
3.1.1. Odpowiedzi / 173
3.2. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / 176
3.2.1. Odpowiedzi / 183
3.3. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej / 186
3.3.1. Odpowiedzi / 193
3.4. Test na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej mostowej / 195
3.4.1. Odpowiedzi / 205
3.5. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej mostowej / 208
3.5.1. Odpowiedzi / 215
3.6. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej mostowej / 218
3.6.1. Odpowiedzi / 224
3.7. Test na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej drogowej / 227
3.7.1. Odpowiedzi / 237
3.8. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej drogowej / 240
3.8.1. Odpowiedzi / 247
3.9. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej drogowej / 250
3.9.1. Odpowiedzi / 257
3.10. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych / 259
3.10.1. Odpowiedzi / 268
3.11. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych / 272
3.11.1. Odpowiedzi / 279
3.12. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych / 281
3.12.1. Odpowiedzi / 288
3.13. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej / 290
3.13.1. Odpowiedzi / 299
3.14. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych / 302
3.14.1. Odpowiedzi / 311
3.15. Test na uprawnienia budowlane łącznie do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych / 314
3.15.1. Odpowiedzi / 323
3.16. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych / 326
3.16.1. Odpowiedzi / 333
3.17. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych / 335
3.17.1. Odpowiedzi / 342
3.18. Test na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych / 344
3.18.1. Odpowiedzi / 353
3.19. Test na uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych / 356
3.19.1. Odpowiedzi / 363
3.20. Test na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych / 365
3.20.1. Odpowiedzi / 372

ROZDZIAŁ 4. PRZYKŁADOWE TEZY NA EGZAMIN USTNY Z ODPOWIEDZIAMI / 375

ROZDZIAŁ 5. UPRAWNIENIA BUDOWLANE – PYTANIA PROBLEMOWE I ODPOWIEDZI / 389

Wykaz reklam
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 / 26
Prawo budowlane 2021 / 34
BHP w budownictwie 2021 / 38