Vademecum ochrony przeciwpożarowej 2021

  • Dodaj recenzję:
  • 220867
  • Producent: Kabe
  • Autor: Tadeusz Laurowski
  • szt.
  • Cena netto: 46,67 zł 49,00 zł

Vademecum ochrony przeciwpożarowej

rok wydania: 2021, wydanie drugie zaktualizowane
ISBN: 978-83-65382-77-1
ilość stron: 202
format: A5
oprawa: miękka

Opis

W książce zawarto wybrane najważniejsze postanowienia przepisów i norm oraz obowiązujące zasady w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

Książka przeznaczona jest dla osób zajmujących się ochroną przeciwpożarową w zakładach pracy i obiektach użyteczności publicznej. Będzie ona też przydatna dla pracowników służb bhp, wykładowców szkoleń oraz dla innych osób zainteresowanych ochroną przeciwpożarową.

Aktualizacji dokonał Ryszard Tuchliński

Spis treści

Od autora

1. Ochrona przeciwpożarowa
1.1. Podstawa prawna opracowania
1.2. Pojęcia podstawowe

2. Wymagania techniczne dla budynków
2.1. Podstawowe parametry przeciwpożarowe materiałów, ich oznakowanie i wyznaczanie
2.1.1. Odporność ogniowa i jej oznakowanie
2.1.2. Gęstość obciążenia ogniowego
2.1.3. Palność materiałów budowlanych i jej oznakowanie
2.2. Klasy odporności pożarowej i wynikające z nich wymogi ochrony przeciwpożarowej budynków
2.3. Strefy pożarowe i odległości między budynkami

3. Wymagania przeciwpożarowe
3.1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia
3.2. Drogi pożarowe
3.3. Wymagania dla instalacji i urządzeń
3.3.1. Instalacja elektryczna i odgromowa
3.3.2. Przewody spalinowe i wentylacyjne
3.4. Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
3.4.1. Wymagania ogólne
3.4.2. Czynności zabronione
3.4.3. Oznakowanie bezpieczeństwa
3.4.4. Wymagania w zakresie ewakuacji osób
3.4.5. Przeciwpożarowa, wewnętrzna instalacja wodociągowa
3.4.6. Gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe
3.4.7. Wymagania dotyczące użytkowania materiałów niebezpiecznych pożarowo
3.5. Wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo
3.6. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym urządzeń przeciwpożarowych oraz instalacji zakładu
3.6.1. Gaśnice i agregaty gaśnicze
3.6.2. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa
3.6.3. Instalacja elektryczna i odgromowa
3.6.4. Instalacja kominowa i wentylacyjna
3.6.5. Instalacja gazowa
3.6.6. Zbiornik magazynowy tlenu
3.7. Rozbudowa, przebudowa, modernizacja, remont kapitalny budynków i obiektów budowlanych
3.8. Sposoby zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

4. Sposoby postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
4.1. Alarmowanie
4.2. Ewakuacja osób
4.3. Działania ratownicze
4.4. Współdziałanie kierownictwa zakładu ze strażakiem kierującym działaniami ratowniczymi

5. Środki techniczne do zwalczania pożarów i wybuchów
5.1. Grupy pożarów
5.2. Środki gaśnicze
5.2.1. Woda i woda z dodatkami wspomagającymi
5.3. Piany gaśnicze – środki pianotwórcze
5.4. Proszki gaśnicze
5.5. Gazy obojętne (inertne)
5.6. Urządzenia gaśnicze
5.6.1. Podział i nazwy
5.6.2. Urządzenia zraszaczowe
5.6.3. Urządzenia tryskaczowe
5.6.4. Urządzenia pianowe
5.6.5. Urządzenia gaśnicze na dwutlenek węgla
5.6.6. Urządzenia na parę wodną
5.6.7. Halonowe urządzenia gaśnicze
5.6.8. Proszkowe urządzenia gaśnicze
5.6.9. Urządzenia gaśnicze w obiektach biurowych i użyteczności publicznej
5.7. Podręczny sprzęt gaśniczy
5.7.1. Oznakowanie gaśnic
5.7.2. Prezentacja wybranych typów gaśnic

6. Znaki bezpieczeństwa
6.1. Rodzaje znaków bezpieczeństwa
6.2. Charakterystyka znaków ewakuacyjnych
6.2.1. Grafika znaków ewakuacyjnych według normy PN-92/N-01256-02
6.2.2. Grafika znaków ewakuacyjnych według normy PN-EN ISO 7010/2012
6.3. Charakterystyka znaków bezpieczeństwa
6.3.1. Grafika zanków bezpieczeństwa pożarowego według normy PN-92/N-01256-02
6.3.2. Grafika znaków ochrony przeciwpożarowej według normy PN-EN ISO 7010/2012
6.4. Dobór wielkości znaków przeciwpożarowych
6.5. Fotoluminescencyjny system sterowania ewakuacją

7. Środki ognioochronne

8. Bazy danych o substancjach niebezpiecznych

9. Ograniczanie skutków pożarów
9.1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
9.2. Instrukcja technologiczno-ruchowa
9.3. Ramowa instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru
9.4. Wewnętrzne plany ratownicze – planowanie działań w stanie awaryjnym

10. Zadania i organizacja państwowej straży pożarnej
10.1. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy
10.1.1. Struktura organizacyjna

11. Zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom pożarów
11.1. Podstawy prawne dotyczące obowiązku udzielenia pierwszej pomocy
11.2. Wezwanie pomocy medycznej
11.3. Pierwsza pomoc-czynności ratujące życie
11.3.1. Pojęcia: reanimacja, resuscytacja, defibrylacja
11.3.2. Ocena stanu poszkodowanego
11.3.3. Pozycja bezpieczna
11.3.4. Procedury resuscytacji podstawowej
11.3.5. Defibrylacja defibrylatorem zewnętrznym AED
11.4. Sposoby udzielania pierwszej pomocy przy urazach i obrażeniach
11.4.1. Stłuczenia i zranienia
11.4.2. Złamania i zwichnięcia
11.4.3. Uraz kręgosłupa
11.4.4. Oparzenia
11.4.5. Porażenie prądem elektrycznym
11.4.6. Zatrucie tlenkiem węgla-zaczadzenie
11.4.7. Usunięcie ciała obcego z dróg oddechowych
11.4.8. Postępowanie w przypadku urazów i obrażeń trudnych do określenia

Bibliografia