Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2024 wyd. 15

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4142
  • Producent: Polcen
  • Autor: Władysław Korzeniewski, Rafał Korzeniewski

  • szt.
  • Cena netto: 237,14 zł 249,00 zł

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2024 wyd. 15

rok wydania: 2024, wydanie piętnaste
ISBN: 978-83-64795-82-4
ilość stron: 600
format: B5

autorzy: architekt Władysław Korzeniewski, Rafał Korzeniewski
weryfikacja: inż. Leszek Piekarczyk
nadzór naukowy: prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz

Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2024 r.

Opis

Poradnik ten jest jedyną tego typu publikacją na rynku wydawnictw specjalistycznych opracowaną przez znanego i cenionego architekta Władysława Korzeniewskiego.

Jego niewątpliwą zaletą jest komentarz opisowo-graficzny wkomponowany w treść ujednoliconych przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie uwzględniający znowelizowane przepisy (zmiany zaznaczono pogrubioną czcionką), które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2024 r.

Celem ostatniej nowelizacji rozporządzenia jest przede wszystkim ograniczenie praktyk związanych z tzw. „patodeweloperką”, czyli z działaniami, które mają maksymalizować zyski kosztem dobrej architektury, zdrowego rozsądku, a czasem wymagań zawartych w przepisach. Niektóre firmy deweloperskie chcą maksymalizować swoje zyski i budują obiekty, przy których jak największa powierzchnia inwestycji ma trafić na sprzedaż, a ogólnodostępne części wspólne ograniczane są do minimum.

W praktyce oznacza to powstawanie niekomfortowych mieszkań, osiedli z placami zabaw, które dzieciom służą tylko w teorii czy miejscami parkingowymi pod samymi oknami lokali mieszkalnych pod pretekstem, że są one wyłącznie dla samochodów osób niepełnosprawnych. Tego typu obiekty nie dość, że nie zaspakajają podstawowych potrzeb życiowych ich mieszkańców, to w dłuższej perspektywie czasowej będą generowały dodatkowe koszty związane np. z problemami natury zdrowotnej.

Nowelizacja rozporządzenia uporządkuje zasady budowy budynków wielorodzinnych oraz rozwiąże konkretne problemy, które coraz częściej pojawiały się w polskich miastach.

Dlaczego warto mieć ten poradnik?

Poradnik zawiera opisowo-graficzny komentarz ilustrowany z ponad 200 rysunkami.

Rozporządzenie, które jest przedmiotem komentarza, zawiera:

- ponad 300 paragrafów,

- 45 tabel,

- 3 załączniki (w tym wykaz ok. 235 Polskich Norm i 9 Eurokodów)

- 4 aneksy dodane przez autorów, rozszerzające komentarz także o przepisy spoza rozporządzenia, których treść jest z przepisami rozporządzenia powiązana

- Wykaz aktów prawnych regulujących proces budowlany

Książka rekomendowana przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa

Spis treści

Od Wydawcy / 7
Wprowadzenie / 9
Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych - dr inż. Jerzy Dylewski / 16
Wykaz skrótów i oznaczeń / 26
Przepisy z komentarzem / 27

Dział I. Przepisy ogólne / 27

Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej / 57
Rozdział 1. Usytuowanie budynku / 57
Rozdział 2. Dojścia i dojazdy / 88
Rozdział 3. Parkingi i garaże dla samochodów / 99
Rozdział 4. Miejsca gromadzenia odpadów stałych / 123
Rozdział 5. Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzenie wód powierzchniowych / 130
Rozdział 6. Studnie / 133
Rozdział 7. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe / 137
Rozdział 8. Zieleń i urządzenia rekreacyjne / 142
Rozdział 9. Ogrodzenia / 151

Dział III. Budynki i pomieszczenia / 155
Rozdział 1. Wymagania ogóle / 155
Rozdział 2. Oświetlenie i nasłonecznienie / 166
Rozdział 3. Wejścia do budynków i mieszkań / 173
Rozdział 4. Schody i pochylnie / 182
Rozdział 5. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi / 191
Rozdział 6. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne / 197
Rozdział 7. Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych / 215
Rozdział 8. Pomieszczenia techniczne i gospodarcze / 238
Rozdział 9. Dojścia i przejścia do urządzeń technicznych / 241
Rozdział 10. Garaże dla samochodów osobowych / 244
Rozdział 11. Szczególne wymagania dotyczące pomieszczeń inwentarskich / 258

Dział IV. Wyposażenie techniczne budynków / 261
Rozdział 1. Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody / 262
Rozdział 2. Kanalizacja ściekowa i deszczowa / 267
Rozdział 3. Wewnętrzne urządzenia do usuwania odpadów stałych / 273
Rozdział 4. Instalacje ogrzewcze / 277
Rozdział 5. Przewody kominowe / 291
Rozdział 6. Wentylacja i klimatyzacja / 297
Rozdział 7. Instalacja gazowa na paliwa gazowe / 313
Rozdział 8. Instalacja elektryczna / 339
Rozdział 8a. Instalacja telekomunikacyjna / 348
Rozdział 9. Urządzenia dźwigowe / 359

Dział V. Bezpieczeństwo konstrukcji / 367

Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe / 375
Rozdział 1. Zasady ogólne / 375
Rozdział 2. Odporność pożarowa budynków / 383
Rozdział 3. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe / 394
Rozdział 4. Drogi ewakuacyjne / 402
Rozdział 5. Wymagania przeciwpożarowe dla elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego / 426
Rozdział 6. Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji / 430
Rozdział 7. Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe / 436
Rozdział 8. Wymagania przeciwpożarowe dla garaży / 447
Rozdział 9. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków inwentarskich / 457
Rozdział 10. Wymagania przeciwpożarowe dla budynków tymczasowych / 459

Dział VII. Bezpieczeństwo użytkowania / 465

Dział VIII. Higiena i zdrowie / 481
Rozdział 1. Wymagania ogólne / 481
Rozdział 2. Ochrona czystości powietrza / 482
Rozdział 3. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i polami elektromagnetycznymi / 484
Rozdział 4. Ochrona przed zawilgoceniem i korozją biologiczną / 486

Dział IX. Ochrona przed hałasem i drganiami / 493

Dział X. Oszczędność energii i izolacyjność cieplna / 501

Dział XI. Przepisy końcowe i przejściowe / 505

Załącznik nr 1. Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu / 507
Załącznik nr 2. Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii / 519
Załącznik nr 3. Stosowane w rozporządzeniu określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im europejskie klasy reakcji na ogień i klasy odporności dachów na ogień zewnętrzny / 524
Aneks 1. Wybrane przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dla pomieszczeń pracy i pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w zakładach pracy / 529
Aneks 2. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego / 549
Aneks 3. O przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę i drogach pożarowych / 557
Aneks 4. Wykaz aktów prawnych / 569
Skorowidz rzeczowy do tekstu rozporządzenia / 581