Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 5420
 • Producent: Instal

 • szt.
 • Cena netto: 46,67 zł 49,00 zł

Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych

rok wydania: 1996
ISBN: 83-905134-1-2
ilość stron: 138
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Sieci ciepłownicze i wodny nośnik ciepła stanowią w Polsce główne źródło ogrzewania budynków oraz przygotowania ciepłej wody dla mieszkańców w miastach.
Ciepłownictwo datuje się u nas od 1952 r. Minione 44 lata wypełnione były okresami: burzliwego i znacznego rozwoju systemu, szerokiego doświadczalnictwa, zdobywania wiedzy, tworzenia naturalnego monopolu, poznania znaczenia kapitału oraz poznania możliwości wykorzystania powyższego dla osiągnięcia celów.
Powstająca technologia oraz proces jej tworzenia i szeroka o tym informacja powinny, stanowić również źródło wiedzy prowadzące do uzyskania najlepszych możliwości zaspokojenia potrzeb i ambicji wszystkich uczestników procesu.
Opracowanie wykazuje, że istnieje kilka możliwości technologicznych budowy sieci preizolowanych. Jest oczywiste, że każda technologia różni się kosztami, ma wpływ na taktykę działania. Należy jednak mieć nadzieję, że dążenia kontrahentów będą zbieżne i żaden z nich nie będzie usiłował narzucać drugiemu swoich rozwiązań, koncepcji czy decyzji. Całość powinna być efektem ekonomicznych rozwiązań problemu.
W opracowaniu omówiono systemy: ze wstępnym podgrzewem w czasie montażu, z wykorzystaniem *imokompensacji oraz kompensatorów jednorazowego działania. Systemy te zaczynają być powszechnie stosowane w Polsce. Nie oznacza to, że nie zamierzamy prowadzić dalszych prób, że nie ma potrzeby dalszego usprawniania systemu, który mógłby maksymalnie podnieść efekty, obniżyć koszty i zaspokoić jakość warunków polskich.
Pierwsze próby już są, wymieniono je w cz.III p. 3.5. Należy mieć nadzieję, że przyjdą następne, że znajdą się sponsorzy, tak indywidualni, jak i zbiorowi oraz, że stanie się to również przedmiotem zainteresowania w sferze administracji państwowej.
Te słuszne dążenia mają na celu nie tylko dobro użytkownika, ale również dobro inwestora: producenta.
Naszym wspólnym celem jest osiągnięcie technologii zapewniającej spełnienie wymogów wszystkich stron tj: producentów, dostawców (w szerokim zrozumieniu tych słów), wykonawców, inwestorów, odbiorców.
W wyniku badań i obserwacji zmuszeni jesteśmy traktować dotychczasowe technologie, jako początkujące system. Jesteśmy też przekonani, że wszystko będzie spełniać niezbędne wymogi Prawa Budowlanego i innych stosownych przepisów.
Niniejsze opracowanie, stanowi pierwszą próbę generalnego ujęcia wybranych systemów projektowania i wykonania sieci preizolowanych z uwzględnieniem również metod obowiązujących na terenach szkód górniczych.
Musimy również zdawać sobie sprawę, że popełnianie teraz błędów przyniesie znacznie większe szkody, niż miało to miejsce przy stosowaniu zanikających technologii i systemów sieci kanałowych, Musimy też zwrócić uwagę, że zawartość opracowania ujmuje jedynie drobny fragment problemu, który się: racjonalizacja wytwarzania i użytkowania ciepła. Wstępnie problem ten można podzielić na następujące elementy:

 • ekonomiczne i ekologiczne wytwarzanie ciepła - budowa i użytkowanie;
 • ekonomiczna dostawa ciepła:
  - sieci dostawcze - budowa i użytkowanie;
  - instalacje odbiorcze - budowa i użytkowanie.

Powyższy podział to tylko hasła. Każde z nich stanowi zbiór wielu tematów i problemów, których jest niniejsze opracowanie. Inne stać się muszą przedmiotem następnych opracowań i publikacji. Stać się muszą również przedmiotem zainteresowań resortów państwowych, Komitetu Badań naukowych oraz producentów, dostawców i odbiorców.

Spis treści

I. Wstęp
1. Informacje ogólne
2. Przegląd konstrukcji rur preizolowanych
3. Metody układania sieci preizolowanych
4. Czynniki spieniające piankę PUR
5. Definicje, określenia
6. Normy i dokumenty związane
7. Przedmiot i zakres warunków

II. Rury i elementy preizolowane. Wymagania
1. Wymagania ogólne
2. Wymagane parametry techniczne rur preizolowanych
2.1. Wymagania techniczne w odniesieniu do stalowej rury przewodowej
2.2. Wymagania techniczne w odniesieniu do izolacji cieplnej – sztywnej pianki poliuretanowej
2.3. Wymagania techniczne w odniesieniu do rury osłonowej PE
3. Wymagania techniczne w odniesieniu do kształtek i innych elementów preizolowanych4. Znakowanie preizolowanych rur i elementów

III. Warunki techniczne projektowania sieci z rur i elementów preizolowanych
1. Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji projektowej
1.1. Forma i zawartość dokumentacji
1.2. Uzgodnienia
2. Podstawy teoretyczne
2.1. Wydłużenia cieplne rurociągów
2.2. Siły
2.3. Naprężenia
2.4. Maksymalne, dopuszczalne długości odcinków prostych
3. Metody układania rurociągów
3.1. Podgrzewanie wstępne
3.2. Samokompensacja
3.3. Stosowanie kompensatorów
3.4. Kompensatory tzw. jednorazowego działania
3.5. Kompensatory z ogranicznikami
3.6. Układanie na zimno
4. Zasady projektowania sieci
4.1. Elementy systemu
4.2. Zasady kształtowania geometrii sieci
4.3. Wpływ poziomu wody gruntowej
4.4. Minimalna i maksymalna głębokość układania rurociągów preizolowanych
5. Obliczenia strat mocy cieplnej
5.1. Straty mocy cieplnej rurociągów ułożonych bezpośrednio w gruncie
5.2. Ekonomiczna grubość izolacji cieplnej
6. System alarmowy
6.1. Zadania systemu alarmowego
6.2. Rodzaje systemów
6.3. Podstawowe kryteria przy projektowaniu
6.4. Ogólne uwagi do systemów alarmowych

IV. Warunki techniczne projektowania sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych na terenach górniczych
1. Wstęp
2. Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu
2.1. Przeobrażenia powierzchni terenu wywołane eksploatacją górniczą
2.2. Charakterystyka zbocza górniczej niecki osiadania
2.3. Prognozy deformacji terenu
2.4. Klasyfikacja terenów górniczych o deformacjach ciągłych
3. Warunki techniczne projektowania sieci
3.1. Dane wejściowe do projektowania sieci na terenach górniczych
3.2. Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji projektowej
3.3. Podstawy teoretyczne
3.4. Metody układania sieci na terenach górniczych
3.5. Zasady projektowania sieci na terenach górniczych
4. Wykonawstwo i odbiory sieci na terenach górniczych
4.1. Warunki wykonania
4.2. Warunki odbioru

V. Warunki techniczne wykonania sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych
1. Wymagania ogólne
2. Wymagania wykonawcze
2.1. Ułożenie i prowadzenie rurociągów sieci
2.2. Wykopy
2.3. Podłoże
2.4. Kolizje poprzeczne
2.5. Lokalizacja sieci ciepłowniczej
2.6. Spadek rurociągów sieci
2.7. Przejścia pod jezdniami i torami
2.8. Kompensacja wydłużeń cieplnych
2.9. Posadowienie podpór stałych
2.10. Lokalizacja armatury odcinającej
2.11. Odwodnienia
2.12. Odpowietrzenia
2.13. Aparatura kontrolno-pomiarowa
2.14. Odgałęzienia
2.15. Przejście rurociągu preizolowanego przez przegrody budowlane
3. Spawanie stalowych rur przewodowych
3.1. Warunki meteorologiczne
3.2. Wymagania ogólne
3.3. Przygotowanie do spawania
3.4. Przebieg spawania
3.5. Kontrola połączeń spawanych
3.6. Naprawa połączeń spawanych
3.7. Odbiór połączeń spawanych
3.8. Lutospawanie i lutowanie twarde rur przewodowych
4. Technologia montażu rurociągów preizolowanych
4.1. Przygotowanie wykopu
4.2. Układanie rur
4.3. Montaż rurociągów
4.4. Izolowanie połączeń spawanych (wykonywanie zespołów złączy)
4.5. Zasypywanie sieci
5. Technologia montażu wybranych elementów sieci
5.1. Podpory stałe
5.2. Armatura odwadniająca, odpowietrzająca i odcinająca
5.3. Inne elementy
6. Transport i rozładunek rur i elementów preizolowanych
7. Składanie rur i elementów preizolowanych

VI. Nadzór i odbiory sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych
1. Nadzór nad wykonawstwem sieci
2. Odbiory wykonanej sieci
3. Zalecenia poodbiorowe dla eksploatatorów preizolowanych sieci ciepłowniczych
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Schemat montażowy
3.3. Ewidencja sieci
3.4. Kontrola sieci
3.5. Usuwanie awarii
3.6. Eksploatacja armatury

Załączniki
Nr 1 instrukcja technologiczna spawania
Nr 2 dziennik spawania
Nr 3 wykonywanie dokumentacji powykonawczej systemu sygnalizacji i lokalizacji uszkodzeń rur preizolowanych
Nr 4 wzory protokołów odbiorów częściowych i końcowego sieci
Nr 5 wzór tabeli dla dzienników pomiarowych pętli alarmowych