Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne

  • Dodaj recenzję:
  • 3892
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Stanisław Łukasik
  • Cena netto: 40,00 zł 42,00 zł

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne

rok wydania: 2018
numer w serii: A1/2018
ilość stron: 56
ISBN: 978-83-249-8505-0
oprawa: miękka

Opis
Przedmiotem znowelizowanego zeszytu są roboty ziemne, wykonywane w budownictwie ogólnym. W szczególności dotyczy on wykopów fundamentowych i niwelacyjnych, nasypów konstrukcyjnych, podbudów, wymiany gruntów i zasypek oraz robót przygotowawczych, związanych z ich wykonywaniem.

Roboty ziemne są to roboty budowlane, obejmujące odspajanie, przemieszczanie, układanie i zagęszczanie gruntu, ewentualnie ulepszanie właściwości gruntu dodatkami mineralnymi, chemicznymi lub spoiwami. Do robót tych zalicza się również zbrojenie gruntów z wykorzystaniem geosiatek, geowłóknin, geotkanin lub siatek drucianych. W zakres niniejszego zeszytu nie wchodzą roboty ziemne związane z budową tras kolejowych i lotnisk, tuneli oraz innych budowli podziemnych, wykonywanych metodami górniczymi, urządzeń i budowli hydrotechnicznych, a także instalacji melioracyjnych.

Spis treści
Przedmowa / 5
1. Wprowadzenie / 7
1.1. Wstęp / 7
1.2. Przedmiot i zakres stosowania / 8
1.3. Terminy i definicje / 9
1.4. Kategorie geotechniczne / 11
2. Wykopy / 13
2.1. Dokumentacja projektowa / 13
2.2. Roboty przygotowawcze i związane / 18
2.3. Warunki wykonywania wykopów / 27
2.4. Kontrola prawidłowości wykonania / 36
2.5. Końcowy odbiór wykopów / 38
3. Nasypy / 39
3.1. Zasady wykorzystania gruntów budowlanych / 39
3.2. Dokumentacja projektowa / 41
3.3. Materiały / 43
3.4. Warunki wykonywania nasypu / 47
3.5. Kontrola prawidłowości wykonana nasypu / 51
3.6. Odbiór robót / 53
Bibligrafia / 55
Przepisy prawne / 55
Normy, instrukcje, wytyczne / 56


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl