Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych

  • Dodaj recenzję:
  • 3078
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Radosław Lenartowicz, Andrzej Boczkowski, Iwonna Wybrańska

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Część D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych


rok wydania: 2014 (dodruk)
ilość stron: 280
numer w serii: D1/2014
ISBN: 978-83-249-6742-1
oprawa: miękka

Opis
Opracowanie zawiera szczegółowe warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, uwzględniające specyficzny charakter budownictwa mieszkaniowego oraz spełniające powszechne oczekiwania ze strony projektantów, wykonawców i użytkowników. Warunki techniczne podane w niniejszym opracowaniu dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnętrzowych o napięciu nominalnym do 1 kV oraz instalacji piorunochronnych i telekomunikacyjnych w budownictwie mieszkaniowym.

Praca obejmuje wymagania techniczne dotyczące:

  • dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania i odbioru instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych,
  • podstawowych wyrobów stosowanych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych,
  • wykonania i odbioru oraz technologii układania instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych.


W opracowaniu nie podano wymagań dotyczących natężenia oświetlenia w budynkach, gdyż odnoszą się one do projektowania. W oparciu o postanowienia zawarte w aktach prawnych, sformułowane zostały szczegółowe warunki techniczne wykonania instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach.

Spis treści
Przedmowa / 5

1.Wstęp / 7
1.1. Przedmiot i zakres opracowania / 7
1.2. Terminy i definicje / 9
1.3. Oznaczenia i skróty / 21
1.4. Wymagania BHP przy wykonywaniu robót elektrycznych / 22

2. Dokumentacja techniczna / 25
2.1. Wymagania ogólne / 25
2.2. Instalacje elektryczne i piorunochronne / 25
2.3. Instalacje telekomunikacyjne / 26

3. Materiały i wyroby stosowane w instalacjach elektrycznych i telekomunikacyjnych budynków / 29
3.1. Wymagania formalne / 29
3.2. Wymagania techniczne urządzeń, aparatury i materiałów / 31

4. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku / 51
4.1. Wymagania ogólne / 51
4.2. Instalacje i urządzenia zasilające budynki mieszkalne w energię elektryczną / 55
4.3. Instalacje zasilające pomieszczenia administracyjne / 66
4.4. Instalacje elektryczne zasilające aparaturę kontrolno-pomiarową, automatykę oraz urządzenia regulacji instalacji i urządzeń sanitarnych / 68
4.5. Instalacje odbiorcze / 75
4.6. Ochrona i zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych / 76

5. Wykonanie instalacji piorunochronnej budynku / 135
5.1. Wymagania ogólne / 135
5.2. Wymagania dotyczące instalacji piorunochronnej zewnętrznej (LPS) / 136
5.3. Wewnętrzny LPS / 152

6. Budynkowa instalacja telekomunikacyjna / 157
6.1. Wymagania ogólne / 157
6.2. Budynkowa kanalizacja telekomunikacyjna / 157
6.3. Podstawowe elementy budynkowej instalacji telekomunikacyjnej / 159
6.4. Wymagania szczegółowe dla podstawowych elementów budynkowej instalacji telekomunikacyjnej / 163
6.5. Wymagania instalacyjne / 169
6.6. Wymagania dotyczące sieci i urządzeń komputerowych / 176
6.7. Instalacje telefonii stacjonarnej / 180
6.8. Instalacje przyzywowe i domofonowe / 181
6.9. Instalacje radiowo-telewizyjne / 182

7. Montaż instalacji elektrycznych według różnych systemów wykonawczych / 187
7.1. Wymagania ogólne / 187
7.2. Instalacje pod tynkiem / 191
7.3. Instalacje w tynku / 195
7.4. Instalacje na podłożu (tynku) / 196
7.5. Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi i kablami układanymi w kanałach konstrukcji budowlanych / 198
7.6. Instalacje zatapiane / 199
7.7. Instalacje na konstrukcjach wsporczych / 200
7.8. Montaż elementów instalacji elektrycznych / 201
7.9. Montaż instalacji ogrzewania elektrycznego podłogowego pomieszczeń / 212
7.10. Nowoczesne (inteligentne) instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych / 216

8. Odbiór instalacji elektrycznej w budynku / 220
8.1. Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, piorunochronnej i telekomunikacyjnej / 220
8.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej / 221
8.3. Odbiór końcowy / 223
8.4. Odbiór instalacji elektrycznej w budynku (zakres sprawdzeń) / 234
8.5. Odbiór instalacji piorunochronnej w budynku / 237
8.6. Odbiór sieci sygnalizacji alarmowo-pożarowej (SAP) / 242
8.7. Odbiór instalacji telekomunikacyjnych / 243

9. Warunki przekazania instalacji elektrycznej i piorunochronnej do eksploatacji / 249

10. Dokumentacja i specyfikacje techniczne / 249

11. Transport / 250
11.1. Wymagania ogólne / 250
11.2. Transport materiałów / 250
11.3. Odbiór i przyjęcie materiałów / 251
11.4. Składowanie materiałów / 251
11.5. Inne urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót elektrycznych budowlano-montażowych / 254

12. Bibliografia / 255
12.1. Przepisy prawne / 255
12.2. Normy  / 261
12.3. Literatura / 269

Załącznik 1. Dokumentacja elektroenergetyczna / 271
Załącznik 2. Dokumentacja telekomunikacyjna / 276
Załącznik 3. Wykaz obiektów koniecznych do wyposażenia w wymaganej klasy urządzenie piorunochronne / 278
Załącznik 4. Zalecane rozmieszczenie sprzętu i osprzętu w kuchni / 280


Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl