D1/2024 Część D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 1: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 3078
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Radosław Lenartowicz

  • szt.
  • Cena netto: 80,00 zł 84,00 zł

Część D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 1: Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych
Seria: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Niniejsza publikacja zastępuje wydanie z 2020 r.
Wydanie poprawione w zakresie uaktualnienia powołanych przepisów i norm

rok wydania: 2024
ISBN: 978-83-249-8668-2
ilość stron: 312
numer w serii: D1/2024

Opis

Opracowanie zawiera szczegółowe warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, uwzględniające specyficzny charakter budownictwa mieszkaniowego oraz spełniające powszechne oczekiwania ze strony projektantów, wykonawców i użytkowników. Warunki techniczne podane w opracowaniu dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnętrzowych o napięciu nominalnym do 1 kV oraz instalacji piorunochronnych i telekomunikacyjnych w budownictwie mieszkaniowym.

Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, w Polsce rozpoczęto instalowanie w budynkach mieszkalnych instalacji fotowoltaicznych. W związku z tym celowe stało się rozszerzenie opracowania o wymagania wykonania i odbioru elektrycznych instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych (rozdz. 8 i 9.8 – 9.10).

Praca obejmuje wymagania techniczne dotyczące: dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania i odbioru instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych, podstawowych wyrobów stosowanych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych, wykonania i odbioru instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych, technologii układania takich instalacji oraz magazynowania i transportu materiałów elektroinstalacyjnych.

W opracowaniu nie podano wymagań dotyczących natężenia oświetlenia w budynkach, gdyż odnoszą się one do projektowania. W oparciu o postanowienia zawarte w aktach prawnych sformułowane zostały szczegółowe warunki techniczne wykonania instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach.

 

Spis treści

Przedmowa / 7

1. Wstęp / 9
1.1. Przedmiot i zakres opracowania / 9
1.2. Terminy i definicje / 11
1.3. Oznaczenia i skróty / 23
1.4. Wymagania BHP przy wykonywaniu robót elektrycznych / 25

2. Dokumentacja techniczna / 28
2.1. Wymagania ogólne / 28
2.2. Instalacje elektryczne i piorunochronne / 28
2.3. Instalacje telekomunikacyjne / 29
2.4. Instalacje fotowoltaiczne / 30

3. Materiały i wyroby stosowane w instalacjach elektrycznych i telekomunikacyjnych
budynków / 32
3.1. Wymagania formalne / 32
3.2. Wymagania techniczne urządzeń, aparatury i materiałów / 35

4. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku / 55
4.1. Wymagania ogólne / 55
4.2. Instalacje i urządzenia zasilające budynki mieszkalne w energię elektryczną / 59
4.3. Instalacje zasilające pomieszczenia administracyjne / 75
4.4. Instalacje elektryczne zasilające aparaturę kontrolno-pomiarową, automatykę oraz urządzenia regulacji instalacji i urządzeń sanitarnych / 76
4.5. Instalacje odbiorcze / 83
4.6. Ochrona i zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych / 85

5. Wykonanie instalacji piorunochronnej budynku / 141
5.1. Wymagania ogólne / 141
5.2. Wymagania dotyczące instalacji piorunochronnej zewnętrznej (LPS) / 142
5.3. Wewnętrzny LPS / 157

6. Budynkowa instalacja telekomunikacyjna / 163
6.1. Wymagania ogólne / 163
6.2. Budynkowa kanalizacja telekomunikacyjna / 163
6.3. Podstawowe elementy budynkowej instalacji telekomunikacyjnej / 164
6.4. Wymagania szczegółowe dla podstawowych elementów budynkowej instalacji telekomunikacyjnej / 168
6.5. Wymagania instalacyjne / 175
6.6. Wymagania dotyczące sieci i urządzeń komputerowych / 181
6.7. Instalacje telefonii stacjonarnej / 185
6.8. Instalacje przyzywowe i domofonowe / 186
6.9. Instalacje radiowo-telewizyjne / 187

7. Montaż instalacji elektrycznych według różnych systemów wykonawczych / 191
7.1. Wymagania ogólne / 191
7.2. Instalacje pod tynkiem / 194
7.3. Instalacje w tynku / 198
7.4. Instalacje na podłożu tynkowym / 199
7.5. Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi i kablami układanymi w kanałach konstrukcji budowlanych / 201
7.6. Instalacje zatapiane / 202
7.7. Instalacje na konstrukcjach wsporczych / 203
7.8. Montaż elementów instalacji elektrycznych / 204
7.9. Montaż instalacji ogrzewania elektrycznego podłogowego pomieszczeń / 217
7.10. Nowoczesne (inteligentne) systemy instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych / 221
7.11. Zasady wykonania instalacji elektrycznych zasilających klimatyzację w budynkach mieszkalnych / 226
7.12. Instalacja zasilająca dźwigu osobowego z napędem elektrycznym w budynkach mieszkalnych / 229
7.13. Instalacja zasilająca oświetlenie na zewnątrz budynku mieszkalnego / 236

8. Zasady wykonywania instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych / 240
8.1. Informacje ogólne / 240
8.2. Budowa instalacji fotowoltaicznej PV / 242
8.3. Obwody prądu stałego (DC) / 243
8.4. Obwody prądu przemiennego (AC), falowniki (inwertery) / 244
8.5. Ochrona przeciwprzepięciowa / 245
8.6. Montaż instalacji fotowoltaicznej PV / 248
8.7. Instalacje i układy zabezpieczeniowe / 250

9. Odbiór instalacji elektrycznej w budynku / 253
9.1. Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, piorunochronnej i telekomunikacyjnej / 253
9.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej / 254
9.3. Odbiór końcowy / 256
9.4. Odbiór instalacji elektrycznej w budynku (zakres sprawdzeń) / 260
9.5. Odbiór instalacji piorunochronnej w budynku /264
9.6. Odbiór sieci sygnalizacji alarmowo-pożarowej (SAP) / 266
9.7. Odbiór instalacji telekomunikacyjnych / 267