Wentylacja i klimatyzacja Projektowanie i nadzór inwestorski + programy kalkulacyjne

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5404
  • Producent: Polcen
  • Autor: Kazimierz Żarski

  • szt.
  • Cena netto: 160,95 zł 169,00 zł

Wentylacja i klimatyzacja. Projektowanie i nadzór inwestorski + programy kalkulacyjne

rok wydania: 2024, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-64795-81-7
ilość stron: 470
format: B5

Stan prawny: 1 stycznia 2024 r.

Opis

Publikacja ma na celu przybliżenie zagadnień projektowania i użytkowania instalacji wentylacji i klimatyzacji komfortu oraz wentylacji i klimatyzacji technologicznej w budynkach mieszkalnych, a także obiektach o specjalnym przeznaczeniu (banki, rezydencje, sale zebrań, sale widowiskowe i koncertowe).

Jest poradnikiem umożliwiającym zapoznanie się z zagadnieniami projektowania i eksploatacji instalacji.

Książka jest adresowana do projektantów i inspektorów nadzoru instalacji wentylacji i klimatyzacji, ale mogą z niej korzystać także wykonawcy robót. Książka może też być przydatna dla studentów inżynierii środowiska i infrastruktury obiektów budowlanych.

Publikacja składa się z:

- 17 rozdziałów
- elektronicznego załącznika (arkusze kalkulacyjne i autorskie programy komputerowe wspomagające projektowanie systemów wentylacji i klimatyzacji)
- 161 rysunków
- 116 tabel.

Spis treści

Od Wydawcy / 13
Przedmowa / 15

Rozdział 1. Wentylacja i klimatyzacja – cel stosowania i podstawowe definicje / 17

Rozdział 2. Przepisy prawa w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji / 21
2.1. Ustawy i rozporządzenia / 21
2.2. Normy zharmonizowane / 25
2.3. Normy krajowe / 29
2.4. Inne źródła / 30
2.5. Ocena stanu prawnego w dziedzinie wentylacji i klimatyzacji / 31

Rozdział 3. Właściwości fizyczne i chemiczne powietrza / 33
3.1. Powietrze wilgotne jako medium w wentylacji i klimatyzacji / 33
3.2. Właściwości termodynamiczne powietrza wilgotnego / 34
3.2.1. Gęstość i objętość właściwa / 34
3.2.2. Lepkość / 34
3.2.3. Pojemność cieplna / 35
3.2.4. Przewodność cieplna / 35
3.2.5. Rozszerzalność cieplna / 36
3.3. Parametry termodynamiczne powietrza wilgotnego / 36
3.3.1. Ciśnienie całkowite i cząstkowe / 36
3.3.2. Temperatura termometru suchego / 38
3.3.3. Wilgotność bezwzględna i względna / 38
3.3.4. Zawartość wilgoci / 39
3.3.5. Temperatura punktu rosy / 41
3.3.6. Gęstość powietrza wilgotnego / 41
3.3.7. Entalpia właściwa / 42
3.3.8. Arkusz kalkulacyjny do wyznaczenia właściwości powietrza wilgotnego / 44
3.4. Inne właściwości fizyczne powietrza / 46
3.5. Wybrane właściwości chemiczne powietrza / 48
3.6. Pomiar parametrów powietrza wilgotnego / 49
3.7. Przepływ powietrza w przewodach wentylacyjnych / 51

Rozdział 4. Przemiany powietrza wilgotnego w ujęciu komputerowym / 57
4.1. Mieszanie strumieni powietrza / 58
4.2. Ogrzewanie powietrza / 61
4.3. Chłodzenie powietrza / 62
4.4. Odzyskiwanie ciepła i wilgoci / 64
4.5. Nawilżanie powietrza / 68
4.6. Osuszanie powietrza / 70
4.7. Kompleksowy proces przygotowania powietrza w wentylacji i klimatyzacji / 71

Rozdział 5. Komfort cieplno-wilgotnościowy i warunki higieniczne w pomieszczeniach zamkniętych / 81
5.1. Metabolizm organizmu ludzkiego / 81
5.2. Temperatura odczuwalna / 89
5.3. Odczucie wilgotności powietrza / 90
5.4. Wymiana i ruch powietrza w pomieszczeniu / 92
5.5. Jakość środowiska wewnętrznego. Parametry subiektywne oceny jakości powietrza w pomieszczeniach / 93

Rozdział 6. Wentylacja naturalna / 99
6.1. Mechanizmy działania wentylacji naturalnej / 99
6.2. Sposoby zwiększania skuteczności wentylacji naturalnej / 110

Rozdział 7. Elementy instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej / 115
7.1. Wentylatory i centrale wentylacyjne / 115
7.2. Przewody, kształtki i ich zamocowanie / 119
7.3. Elementy nawiewne / 122
7.4. Elementy wywiewne / 126
7.5. Elementy zamykające i regulacyjne / 127
7.6. Czerpnie i wyrzutnie powietrza / 129
7.7. Filtry powietrza / 131
7.8. Tłumiki hałasu / 135
7.9. Elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego / 135
7.10. Izolacja cieplna przewodów / 137
7.11. Klimatyzatory / 138
7.12. Klimakonwektory / 139
7.13. Belki chłodzące i chłodnice powierzchniowe / 140

Rozdział 8. Procedura projektowania instalacji klimatyzacji i wentylacji jednostrefowej / 143
8.1. Określenie miarodajnych parametrów klimatu zewnętrznego / 144
8.1.1. Temperatura i wilgotność względna powietrza zewnętrznego / 145
8.1.2. Prędkość i kierunek wiatru / 146
8.1.3. Promieniowanie słoneczne / 146
8.1.4. Zawartość substancji zanieczyszczających powietrze / 150
8.2. Określenie miarodajnych parametrów mikroklimatu wewnętrznego / 151
8.2.1. Temperatura i wilgotność względna powietrza wewnętrznego / 151
8.2.2. Prędkość ruchu powietrza / 153
8.2.3. Zawartość zanieczyszczeń w powietrzu / 154
8.3. Bilans cieplno-wilgotnościowy pomieszczeń, bilans zanieczyszczeń / 155
8.3.1. Zyski ciepła i wilgoci od ludzi / 156
8.3.2. Zyski ciepła i wilgoci od maszyn i urządzeń / 157
8.3.3. Zyski ciepła i wilgoci z powierzchni cieczy / 166
8.3.4. Zyski ciepła od oświetlenia wewnętrznego / 170
8.3.5. Zyski ciepła od nasłonecznienia / 173
8.3.6. Zyski ciepła i wilgoci przez infiltrację powietrza zewnętrznego / 183
8.3.7. Zyski ciepła przez przenikanie z przestrzeni niechłodzonych / 183
8.3.8. Sumaryczne zyski ciepła i wilgoci w pomieszczeniu / 184
8.3.9. Emisja zanieczyszczeń / 187
8.4. Obliczenie strumienia powietrza do wentylacji i klimatyzacji / 192
8.4.1. Wyznaczenie strumienia powietrza w oparciu o kryteria higieniczne (komfortu) / 192
8.4.2. Wyznaczenie strumienia powietrza w oparciu o krotność wymiany powietrza / 194
8.4.3. Wyznaczenie strumienia powietrza na podstawie zysków ciepła / 197
8.4.4. Wyznaczenie strumienia powietrza na podstawie zysków wilgoci / 198
8.4.5. Wyznaczenie strumienia powietrza na podstawie emisji zanieczyszczeń / 201
8.4.6. Systemy o stałym i zmiennym strumieniu powietrza / 210
8.5. Dobór parametrów procesu i dobór urządzeń do przygotowania powietrza / 212
8.5.1. Temperatura powietrza nawiewanego / 213
8.5.2. Zawartość wilgoci w powietrzu nawiewanym / 213
8.5.3. Sprawność temperaturowa odzyskiwania ciepła / 214
8.5.4. Czystość powietrza nawiewanego, dobór filtrów / 215
8.5.5. Dopuszczalny poziom hałasu, dobór tłumików dźwięku / 217
8.6. Dobór algorytmu automatycznej regulacji parametrów powietrza w wentylacji i klimatyzacji / 226
8.6.1. Automatyczna regulacja parametrów powietrza w instalacji wentylacji (wymiennik OC) / 226
8.6.2. Automatyczna regulacja parametrów powietrza w instalacji klimatyzacji / 236
8.7. Organizacja przepływu powietrza przez pomieszczenie / 240
8.7.1. Wentylacja ogólna / 240
8.7.2. Wentylacja lokalna / 241
8.7.3. Nawiew wyporowy i nawiew z mieszaniem powietrza / 246
8.7.4. Dobór i rozmieszczenie elementów nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach / 253
8.8. Dobór przekroju i obliczenia hydrauliczne przewodów transportujących powietrze / 263
8.9. Dobór izolacji cieplnej przewodów / 267
8.10. Dobór centrali wentylacyjnej i klimatyzacyjnej / 271
8.10.1. Dobór centrali stosownie do wymaganego procesu przygotowania powietrza / 271
8.10.2. Dobór i sposób regulacji wymiennika do odzyskiwania ciepła / 272
8.10.3. Dane projektowe do zamówienia centrali wentylacyjnej i klimatyzacyjnej / 273
8.10.4. Dobór urządzeń peryferyjnych (nawilżacze, lampy UV) / 275
8.10.5. Dopuszczalny wskaźnik mocy wentylatorów (SFP) / 276
8.10.6. Lokalizacja centrali / 278

Rozdział 9. Instalacje wentylacji wielostrefowej / 281
9.1. Instalacja wentylacji z miejscowym podgrzewaniem powietrza / 281
9.2. Instalacja wentylacji z miejscowym chłodzeniem powietrza / 283
9.3. Instalacja wentylacji z miejscowym chłodzeniem i podgrzewaniem powietrza / 284
9.4. Instalacja wentylacji z miejscowymi chłodnicami (nagrzewnicami) powietrza w pomieszczeniu (tzw. klimakonwektorami) / 285
9.5. Instalacja wentylacji z miejscowymi chłodnicami pomieszczeń z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego (tzw. klimatyzatorami) / 288

Rozdział 10. Scentralizowane instalacje chłodu / 291
10.1. Zasady doboru klimakonwektorów współpracujących z systemem wentylacji mechanicznej / 291
10.2. Zasady obliczeń hydraulicznych instalacji wody lodowej / 298
10.3. Dobór centrali chłodu / 304

Rozdział 11. Powiązanie projektu wentylacji i klimatyzacji z innymi branżami projektu budynku / 311
11.1. Powiązanie projektu wentylacji i klimatyzacji z architekturą, konstrukcją budynku, instalacjami elektrycznymi, niskoprądowymi i systemami automatyki i sygnalizacji / 312
11.2. Przygotowanie danych do projektu instalacji doprowadzającej ciepło do nagrzewnic i źródła ciepła / 318
11.3. Przygotowanie danych do projektu instalacji chłodu / 319
11.4. Przygotowanie danych do projektu instalacji wody i kanalizacji / 319

Rozdział 12. Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji / 321
12.1. Fazy projektu inwestycji / 321
12.2. Zawartość projektu instalacji wentylacji i klimatyzacji / 324
12.2.1. Opis techniczny / 324
12.2.2. Część rysunkowa / 327
12.2.3. Specyfikacje i zestawienia elementów / 329
12.2.4 Załączniki / 331

Rozdział 13. Aspekty ekonomiczne funkcjonowania instalacji wentylacji i klimatyzacji / 339
13.1. Sezonowe zużycie ciepła i energii do wentylacji i klimatyzacji / 339
13.2. Kalkulacja kosztów eksploatacji instalacji wentylacji i klimatyzacji w zależności od źródła ciepła i energii / 348

Rozdział 14. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przed wybuchem / 351
14.1. Kategoria zagrożenia pożarowego obiektów budowlanych.351
14.2. Klasa odporności pożarowej budynków / 353
14.3. Klasa odporności ogniowej elementów budynków / 355
14.4. Strefy pożarowe / 356
14.5. Klasa wybuchowości i strefy zagrożone wybuchem / 358
14.6. Wymagania, jakie powinna spełniać instalacja wentylacji i klimatyzacji w obiektach zagrożonych pożarem i wybuchem / 360

Rozdział 15. Zagadnienia bezpieczeństwa użytkowania i zagrożenia o charakterze kryzysowym / 365
15.1. Bezpieczeństwo użytkowania instalacji wentylacji i klimatyzacji / 365
15.2. Wymagania, jakie powinna spełniać instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna ze względu na zagrożenia o charakterze kryzysowym / 367

Rozdział 16. Nadzór inwestorski przy wykonawstwie instalacji wentylacji i klimatyzacji / 371
16.1. Rola i działanie inspektora nadzoru w procesie inwestycyjnym wentylacji i klimatyzacji / 371
16.1.1. Zapoznanie się z dokumentacją techniczną i jej merytoryczna ocena / 374
16.1.2. Ustalenia zasad współpracy z wykonawcą / 376
16.1.3. Bieżąca kontrola jakości wykonywanych robót / 377
16.1.4. Udział w próbach i odbiorach częściowych (robót zanikających) / 378
16.1.5. Udział w niezbędnych badaniach / 378
16.1.6. Udział w odbiorze końcowym / 379
16.1.7. Potwierdzenie wykonanych robót i usunięcia wad / 380
16.1.8. Kontrola finansowa realizacji zadania / 380
16.1.9. Współpraca i koordynacja działania z innymi wykonawcami / 382
16.2. Szczegółowy zakres działań Inspektora Nadzoru, prób i odbiorów instalacji wentylacji i klimatyzacji / 384
16.2.1. Przekazanie placu budowy (frontu robót) / 384
16.2.2. Kontrola jakości i dopuszczenia do obrotu elementów składowych instalacji / 385
16.2.3. Kontrola zgodności elementów instalacji z dokumentacją projektową / 387
16.2.4. Bieżąca kontrola montażu przewodów i zamocowań / 389
16.2.5. Kontrola prawidłowości montażu nawiewników i elementów wywiewnych / 390
16.2.6. Próby szczelności instalacji transportującej powietrze / 391
16.2.7. Kontrola montażu centrali wentylacyjnej i klimatyzacyjnej / 393
16.2.8. Kontrola montażu izolacji cieplnej przewodów / 394
16.2.9. Kontrola montażu klimatyzatorów i klimakonwektorów / 394
16.2.10. Kontrola montażu instalacji i centrali chłodu / 395
16.2.11. Badania wydajności instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej / 395
16.2.12. Badanie poziomu hałasu w pomieszczeniach / 396
16.2.13. Udział w odbiorach częściowych i końcowych branż pokrewnych (instalacja wody i kanalizacji, instalacja ciepła do nagrzewnic, instalacja chłodu, instalacja elektryczna, automatyczna regulacja, BMS, monitoring, instalacje niskoprądowe) / 396
16.2.14. Udział w odbiorach częściowych, odbiorze końcowym i przekazaniu obiektu do użytkowania / 397

Rozdział 17. Wytyczne projektowania wentylacji i klimatyzacji w wybranych obiektach / 403
17.1. Budynki jednorodzinne / 403
17.2. Budynki mieszkalne wielorodzinne / 404
17.3. Hotele / 406
17.4. Biura / 407
17.5. Budynki oświatowe / 409
17.6. Budynki handlowe / 410
17.7. Obiekty gastronomiczne / 413
17.8. Sale sportowe / 416
17.9. Hale widowiskowe / 418
17.10. Sale koncertowe, teatry, kina / 419
17.11. Baseny kąpielowe / 420
17.12. Szpitale / 424
17.13. Lotniska / 426
17.14. Rozdzielnie elektryczne / 426
17.15. Akumulatornie / 427
17.16. Laboratoria / 429
17.17. Zakłady mleczarskie / 431
17.18. Zakłady obróbki drewna / 433
17.19. Zakłady obróbki metalu / 434
17.20. Hale sprężarek przemysłowych / 435
17.21. Garaże i stacje obsługi samochodów / 438
17.22. Magazyny i chłodnie przemysłowe / 441
17.23. Malarnie / 441
17.24. Spawalnie / 442

Bibliografia / 445
Wykaz rysunków / 457
Wykaz tabel / 465