Wentylacja pożarowa. Projektowanie i instalacja ebook PDF

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4420
  • Producent: Grupa Medium
  • Autor: Krzysztof Kaiser

  • szt.
  • Cena netto: 27,78 zł 30,00 zł

publikacja dostępna jest również w wersji drukowanej

Wentylacja pożarowa. Projektowanie i instalacja
ebook PDF

 

 

wydanie specjalne „Rynku Instalacyjnego” nr 1/2020

rok wydania: 2020, wydanie III zaktualizaowane

format: PDF
zabezpieczenie: znak wodny
liczba plików do pobrania: 1 (PDF)
rozmiar pliku do pobrania: 10,3 MB
ilość stron: 69
ISSN: 2300-0355X


Spis treści
Od Autora / 4
1. Przebieg pożaru i przepływ dymu / 5
Zagrożenia powodowane przez pożar / 5
Przebieg pożaru oraz kierunek przepływu gazów spalinowych i dymu / 7
2. Bezpieczeństwo pożarowe / 14
Zadania wentylacji pożarowej / 18
Oddymianie grawitacyjne / 19
Oddymianie mechaniczne / 20
3. Przykłady rozwiązań wentylacji pożarowej w budynkach / 22
Oddymianie pomieszczeń wielkokubaturowych / 22
Oddymianie pomieszczeń zagrożonych wybuchem / 27
Oddymianie podziemnych kondygnacji budynku / 28
Oddymianie dróg komunikacyjnych w budynkach wysokich / 29
Oddymianie dróg ewakuacyjnych w garażach / 41
Oddymianie szybów windowych / 43
4. Wentylacja tuneli komunikacyjnych / 46
Systemy wentylacji mechanicznej tuneli / 52
Przykładowe rozwiązania wentylacji / 55
5. Wymagania przeciwpożarowe stawiane instalacjom wentylacyjnym / 58
Podstawowe wymagania ppoż. wobec instalacji wentylacyjnych / 59
Podsumowanie / 64

 

Od Autora
Pożar, czyli niekontrolowane spalanie materiałów palnych, niesie ze sobą nie tylko stratę dóbr materialnych, ale stać się też może przyczyną utraty zdrowia i życia. Z tych powodów konieczne jest stosowanie takich środków zapobiegawczo-ochronnych, które w przypadku powstania zagrożenia ograniczą możliwość rozprzestrzeniania się pożaru i zmniejszą ryzyko wystąpienia niepożądanych następstw.

Skuteczna ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych wymaga zastosowania odpowiedniego systemu pożarowego. Zazwyczaj w skład takiego systemu wchodzą elementy: detekcji pożaru, ostrzegawczo-sygnalizacyjne, tzw. alarmowe, zapobiegające zadymieniu dróg ewakuacyjnych, oddymiania i odprowadzania ciepła, tłumienia ognia i jego gaszenia oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się pożaru.

Projektując i wybierając system pożarowy budynku, należy rozważnie przeanalizować rodzaj zastosowanego zabezpieczenia pożarowego. Z uwagi na bezpieczeństwo osób przebywających w pomieszczeniach ważne jest, aby podczas pożaru możliwe było przeprowadzenie skutecznej akcji ratowniczo-ewakuacyjnej, dlatego istotnym elementem projektowania jest zapewnienie w obiekcie objętym pożarem sprawnych dróg ewakuacji. W tym aspekcie bardzo ważną funkcję pełni wentylacja pożarowa, która jest tematem niniejszego poradnika, będącego uzupełnieniem istniejącej na rynku wydawniczym literatury tematu.

Poradnik powstał na bazie artykułów autora opublikowanych w miesięczniku Rynek Instalacyjny. Na jego treść składają się zagadnienia dotyczące realizacji technicznych sposobów zapobiegania rozprzestrzenianiu się pożarów, a w szczególności ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach i tunelach. Tematyka opracowania została usystematyzowana w taki sposób, aby rozpoczynała się od zapoznania Czytelnika z podstawowymi informacjami dotyczącymi przebiegu pożaru, przepływu dymu i gazów spalinowych oraz zagrożeń spowodowanych niekontrolowanym spalaniem. W dalszej części poradnika przedstawiono i omówiono przykłady wentylacji pożarowej budynków i tuneli, natomiast na zakończenie zaprezentowano wymagania ppoż., które powinny spełniać instalacje wentylacji mechanicznej. W niniejszym, trzecim już wydaniu poradnika przepisy prawne zostały zaktualizowane zgodnie ze stanem na sierpień 2020.

Treść tego opracowania nie zwalnia z konieczności znajomości przepisów prawa i jego stosowania przez osoby zajmujące się tematem wentylacji pożarowej, a autor nie bierze odpowiedzialności za niedostosowanie się do zapisów aktualnego prawa. Jednocześnie w przypadku projektowania instalacji wentylacji pożarowej warto wspierać się m.in. aktami prawnymi i normatywnymi, wytycznymi CNBOP-PIB, literaturą tematu, doświadczeniem zawodowym i rozwiązaniami sprawdzonymi w symulowanych lub rzeczywistych warunkach pożarowych, tak aby zaprojektowany system spełniał wymagania bezpieczeństwa oraz by w przypadku wystąpienia rzeczywistego zagrożenia w pełni zrealizował stawiane przed nim wymagania.