Poradnik eksperta. Weryfikacja dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu. Bezpieczeństwo pożarowe

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4899
  • Producent: SITP
  • Autor: Marek Siara, Monika Hyjek, Zenon Małkowski, Tomasz Danielewicz, Jarosław Wiche

  • szt.
  • Cena netto: 160,95 zł 169,00 zł

Poradnik eksperta. Weryfikacja dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu. Bezpieczeństwo pożarowe

rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-925652-5-3
ilość stron: 207

Opis

Poradnik Eksperta opisuje zagadnienia praktyczne wraz z przykładami, dotyczące weryfikacji poprawności wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. Ponieważ tematyka właściwej oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, wprowadzonych do obrotu w Polsce jest przedmiotem dyskusji, celem autorów jest uporządkowanie elementarnej i niezbędnej w tym aspekcie wiedzy oraz zaprezentowanie schematów postępowania podczas analizy dokumentacji przedstawionej dla wyrobu budowlanego, który uczestnik procesu budowlanego zamierza zastosować i/lub wbudować w obiekt budowlany.
Wiedza zawarta w niniejszym Poradniku przedstawiona jest według stanu na dzień 27 stycznia 2022 r.

Poradnik Eksperta został opracowany przez Komitet Techniczny w składzie:
dr inż. Marek Siara, Rada Izby Rzeczoznawców SITP, rzeczoznawca SITP,
mgr inż. Monika Hyjek,
dr inż. Zenon Małkowski, Rada Izby Rzeczoznawców SITP, rzeczoznawca SITP,
mgr inż. arch. Tomasz Danielewicz,
inż. Jarosław Wiche.

Projekt Poradnika Eksperta przygotowany przez Komitet Techniczny podlegał wewnętrznej konsultacji w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Pożarnictwa, a następnie był przedstawiony do opinii instytucjom zewnętrznym, zajmującym się ochroną przeciwpożarową:
- Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
- Centrum Naukowo-Badawczemu Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego,
- Państwowy Instytut Badawczy,
- Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
oraz uznanym ekspertom z dziedziny ochrony przeciwpożarowej uzyskując ich pozytywne opinie.

Poradnik Eksperta skierowany jest do wszystkich uczestników procesu budowlanego: projektantów, architektów, inspektorów nadzoru inwestorskiego, osób nadzorujących procesy budowlane, kierowników budów i robót, wykonawców robót budowlanych, służb inwestorskich, organów rozstrzygających spory i inspektorów nadzoru budowlanego.

Wiedza w nim zawarta może być również pomocna funkcjonariuszom pionu kontrolno-rozpoznawczego Państwowej Straży Pożarnej, rzeczoznawcom do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcom budowlanym oraz innym osobom, zajmującym się na co dzień sprawami ochrony przeciwpożarowej budynków i budowli, a także
przedstawicielom firm działających w tej dziedzinie.

W PORADNIKU EKSPERTA przedstawiono następujące zagadnienia:

sposób dokumentowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu w systemie europejskim oraz w systemie krajowym,
sposób postępowania przy weryfikacji poprawności dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu,
• omówiono na przykładach postępowanie przy weryfikacji deklaracji właściwości użytkowych wybranych wyrobów budowlanych,
• omówiono problematykę reakcji na ogień wyrobów budowlanych,
• omówiono problematykę odporności ogniowej wyrobów budowlanych według normy PN -EN 13501-2.

Spis treści

A. WPROWADZENIE / 11
1. Podstawy prawne wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu / 13
2. Podstawowe definicje użyte w Poradniku Eksperta / 15

B. DOKUMENTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU W SYSTEMIE EUROPEJSKIM / 25
1. Zasady podstawowe / 25
2. Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) / 25
3. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego / 27
4. Weryfikacja Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) / 28
5. Sprawdzenie zasadności odniesienia w Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU)
do właściwej zharmonizowanej normy wyrobu (hEN) / 29
6. Odstępstwa od obowiązku sporządzania Deklaracji Właściwości
Użytkowych (DWU) / 30

C. DOKUMENTOWANIE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH WPROWADZONYCH DO OBROTU W SYSTEMIE KRAJOWYM / 33
1. Zasady podstawowe / 33
2. Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (KDWU) / 34
3. Oznakowanie znakiem budowlanym wyrobu budowlanego / 36
4. Weryfikacja Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) / 37
5. Odstępstwa od obowiązku sporządzania Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) / 38
5.1. Wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym zgodnie z art. 10, ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych / 38
5.2. Wyroby regionalne wytwarzane tradycyjnie/regionalne wyroby budowlane / 39
6. Nadzór i kary za nieprzestrzeganie zasad dopuszczenia wyrobów do obrotu / 39
7. Inne możliwości wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym / 41

D. DOPUSZCZENIE DO UŻYTKOWANIA WYROBÓW SŁUŻĄCYCH ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO LUB OCHRONIE ZDROWIA I ŻYCIA ORAZ MIENIA / 43

E. PODSUMOWANIE WERYFIKACJI POPRAWNOŚCI DOKUMENTÓW WPROWADZAJĄCYCH WYRÓB BUDOWLANY DO OBROTU / 45
1. Wprowadzanie do obrotu a zastosowanie wyrobu budowlanego w obiekcie / 45
2. Ocena poprawności dokumentów wprowadzających wyrób budowlany do obrotu / 48

F. WERYFIKACJA DEKLARACJI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH (DWU) WYBRANYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH / 51
1. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) zamknięć otworów / 52
1.1. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) okien i drzwi zewnętrznych bez cechy odporności ogniowej / 53
1.2. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) i okien i drzwi wewnętrznych bez cechy odporności ogniowej / 57
1.3. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) okien i drzwi zewnętrznych z cechą odporności ogniowej / 57
1.4. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) okien i drzwi wewnętrznych z cechą odporności ogniowej / 63
1.5. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) okien i drzwi z cechą dymoszczelności / 66
1.6. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) okien i drzwi z cechą zdolności do zwolnienia / 68
1.7. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) bram bez cechy odporności ogniowej / 69
1.8. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) bram z cechą odporności ogniowej / 71
2. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) i Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych przeszklonych ścian zewnętrznych i wewnętrznych / 80
2.1. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) przeszklonych ścian zewnętrznych (ściany osłonowe - fasady) / 80
2.2. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) przeszklonych ścian wewnętrznych bez cechy odporności ogniowej / 84
2.3. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) przeszklonych ścian wewnętrznych z cechą odporności ogniowej / 84
3. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) systemów odprowadzenia dymu i ciepła / 86
3.1. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) zestawów do odprowadzania dymu i ciepła / 88
3.2. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) central sterowania oddymianiem i central sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi / 88
3.3. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) urządzeń przeciwpożarowych w systemach oddymiania i kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła / 95
3.4. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) ręcznych przycisków oddymiania w systemach oddymiania i kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła / 100
3.5. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) klap dymowych i ściennych urządzeń oddymiających / 100
3.6. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) wentylatorów oddymiających / 108
3.7. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) elektromechanicznych siłowników liniowych i obrotowych / 113
3.8. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) przepustnic dla napływu powietrza kompensacyjnego / 113
3.9. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) klap odcinających w systemach wentylacji pożarowej / 114
3.10. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) odcinków przewodów wentylacji pożarowej / 116
3.11. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) odcinków przewodów wentylacji pożarowej wielostrefowej przekraczającej typoszereg wymiarowy wynikający z normy PN-EN 12101-7:2011 / 117
3.12. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) odcinków przewodów wentylacji pożarowej jednostrefowej przekraczającej typoszereg wymiarowy wynikający z normy PN-EN 12101-7:2011 / 117
3.13. Wymagania dotyczace Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) kurtyn dymowych / 118
3.14. Wymagania dotyczace Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) zestawów do różnicowania ciśnienia / 124
4. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) hydrantów wewnętrznych / 126
5. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) wybranych urządzeń instalacji sygnalizacji pożarowej / 134
5.1. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) central sygnalizacji pożarowej / 136
5.2. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) czujki dymu / 143
5.3. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) czujki ciepła / 144
6. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) wyrobów izolacyjnych / 151
7. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) oraz Krajowych Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) kabli, przewodów i ich zamocowań / 164
7.1. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) kabli i przewodów elektroenergetycznych do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych / 165
7.2. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych do instalacji przeciwpożarowych / 170
7.3. Wymagania dotyczące Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) zamocowań przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych, stosowanych do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej / 174
8. Wymagania dotyczące Deklaracji Właściwości Użytkowych (DWU) zasilaczy dla wybranych urządzeń przeciwpożarowych / 175

G. REAKCJA NA OGIEŃ WYROBÓW BUDOWLANYCH / 181
1. Wprowadzanie / 181
2. Klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych / 181
2.1. Klasy reakcji na ogień wyrobów budowlanych (z wyłączeniem posadzek) / 182
2.2. Klasy reakcji na ogień posadzek (w tym wykładzin podłogowych) / 185
2.3. Klasy reakcji na ogień dla rur przewodowych i ich izolacji cieplnych / 186
2.4. Klasy reakcji na ogień kabli i przewodów / 187
3. Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku / 188
3.1. Rozprzestrzenianie ognia przez stropy i ściany wewnętrzne / 188
3.2. Rozprzestrzenianie ognia przez ściany zewnętrzne / 189
3.3. Rozprzestrzenianie ognia przez przekrycia dachów / 189
4. Klasyfikacja wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu bez badań lub obliczeń / 191

H. ODPORNOŚĆ OGNIOWA WYROBÓW BUDOWLANYCH WEDŁUG NORMY PN-EN 13501-2 / 195
1. Informacje ogólne / 195
2. Badania odporności ogniowej zamknięć otworów / 198

I. LITERATURA (według stanu na dzień 27.01.2022 r.) / 201
ZAŁĄCZNIK 1 / 203
ZAŁĄCZNIK 2 / 205
ZAŁĄCZNIK 3 / 207