Wiedza rynkowa i twórczość w kształtowaniu nowych produktów

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5067
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Dariusz Dąbrowski

  • szt.
  • Cena netto: 33,33 zł 35,00 zł

Wiedza rynkowa i twórczość w kształtowaniu nowych produktów

rok wydania: 2022, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-7348-876-2
ilość stron: 248
format: B5
oprawa: miękka

Opis

Tematyka niniejszej monografii osadzona jest w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, w pracy podjęto bowiem problematykę wyjaśnienia osiągania przez przedsiębiorstwo pożądanych rezultatów (np. przewagi konkurencyjnej, wyników handlowych nowych produktów) na podstawie rozwoju nowych produktów. Uwaga została skupiona na produktach materialnych kierowanych zarówno do konsumentów, jak i do organizacji. Wśród czynników warunkujących pożądane wyniki przedsiębiorstw uwzględniono rodzaje potrzebnej wiedzy rynkowej i potencjalne aktywności twórcze w rozwoju nowych produktów. Natomiast na podstawie badania empirycznego podjęto próbę odkrycia pewnych mechanizmów mediacyjnych i moderacyjnych, które pojawiają się w zakresie oddziaływania wiedzy rynkowej oraz dwóch kluczowych wymiarów twórczości nowego produktu (nowości i użyteczności) na jego wyniki handlowe. Z tego względu praca stanowi swego rodzaju wgląd w problematykę funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w obszarze kształtowania nowych produktów. O przyjęciu perspektywy menedżerskiej świadczy też oparcie podjętych rozważań na dwóch ważnych koncepcjach nauk o zarządzaniu, to znaczy szkole zasobowej i koncepcji zdolności dynamicznych organizacji. Ponadto podstawowe pojęcia stosowane w pracy są kategoriami zarządczymi, jak na przykład: przedsiębiorstwo, proces kształtowania nowych produktów, model biznesu, wiedza rynkowa i aktywności twórcze pracowników zaangażowanych w kształtowanie nowych produktów, przewaga konkurencyjna, wyniki handlowe nowego produktu. W konsekwencji uzyskane wyniki i wnioski z pracy, w wymiarze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym, dotyczą zarządzania kształtowaniem nowych produktów w przedsiębiorstwie.

Spis treści

Wstęp / 5

1. Istota rozwoju nowych produktów, wiedzy rynkowej i twórczości / 15
1.1. Pojęcie nowego produktu / 15
1.2. Proces rozwoju nowego produktu / 18
1.3. Wiedza rynkowa / 23
1.4. Twórczość i jej wybrane aspekty / 30

2. Teoretyczne podstawy kształtowania nowych produktów / 42
2.1. Kształtowanie nowych produktów w ujęciach teoretycznych / 42
2.2. Podstawy podejścia zasobowego i perspektywy dynamicznych zdolności / 62
2.3. Kluczowe zasoby w kształtowaniu nowych produktów / 82
2.4. Zdolności dynamiczne w kształtowaniu nowych produktów / 92

3. Wiedza rynkowa i aktywności twórcze na poszczególnych etapach procesu kształtowania nowych produktów / 100
3.1. Faza identyfikowania sposobności / 100
3.2. Faza przygotowania koncepcji / 109
3.3. Faza przekształcenia koncepcji w produkt / 133
3.4. Faza wprowadzenia na rynek / 142

4. Badanie własne dotyczące oddziaływania wiedzy rynkowej na wyniki nowych produktów poprzez twórczość / 151
4.1. Hipotezy badawcze i modele teoretyczne / 151
4.2. Metodyka badawcza / 163
4.3. Wyniki opisowe i testowanie modelu pomiarowego / 169
4.4. Testowanie modelu mediacyjnego / 174
4.5. Testowanie modelu moderowanej mediacji / 180

5. Syntetyczne wyniki i wnioski / 183
5.1. Kluczowe zasoby a rodzaje zdolności dynamicznych / 183
5.2. Synteza dotycząca potrzebnej wiedzy rynkowej i potencjalnych aktywności twórczych / 191
5.3. Wnioski z badania sondażowego / 205

Zakończenie / 209
Streszczenie w języku polskim / 221
Streszczenie w języku angielskim / 223
Bibliografia / 225