Wody opadowe a zjawiska ekstremalne

  • Dodaj recenzję:
  • 2661
  • Producent: Seidel-Przywecki
  • Autor: red. prof. dr. hab. inż. Janusz Łomotowski
  • szt.
  • Cena netto: 52,38 zł 60,00 zł 55,00 zł

Materiały z konferencji naukowo-technicznej "Zjawiska ekstremalne w eksploatacji infrastruktury komunalnej" 1-2.02.2011.

Monografia pod redakcją prof. dr. hab. inż. Janusza Łomotowskiego

Ilość stron: 233, Rok wydania: 2011, ISBN: 978-83-60956-30-4

Wody opadowe a zjawiska ekstremalne
Materiały konferencyjne z konferencji naukowo-technicznej "Zjawiska ekstremalne w eksploatacji infrastruktury komunalnej" 1-2.02.2011.

SPIS TREŚCI

Krzysztof Kamiński, Jacek Starostka
SYSTEM ZARZĄDZANIA WODAMI OPADOWYMI NA PRZYKŁADZIE AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ ...1

Henryk Orzeszyna, Krzysztof Lejcuś
STAN OBWAŁOWAŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH I SPOSOBY ICH MODERNIZACJI ...7

Magda Kuśnierz, Janusz Łomotowski
ZJAWISKA EKSTREMALNE A INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA...17

Marek Sowiński
RELACJA Z TESTÓW PORÓWNANCZYCH Z INICJATYWY WMO W LATACH 2007-2009... 23

Marek Zawilski
WSTĘPNE REZULTATY MONITORINGU PRZESTRZENNEGO ROZKŁADU OPADÓW W ŁODZI
W 2010 ROKU... 31

Danuta Limanówka, Elżbieta Cebulak, Robert Pyrc
PRZYPADKI KATASTROFALNYCH OPADÓW W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI POŁUDNIOWEJ
W PIERWSZEJ DEKADZIE XXI WIEKU... 41

Anna Olejnik
WPŁYW ZJAWISK EKSTREMALNYCH NA PRACĘWODOCIĄGÓW UKŁADU CENTRALNEGO
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W M. ST.WARSZAWIE S.A. W 2010 I 2009 ROKU... 53

Danuta Limanówka, Elżbieta Cebulak, Robert Pyrc
CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH PRZYPADKÓW OPADÓW BURZOWYCH W AGLOMERACJI
KRAKOWSKIEJ I NA JEJ OBRZEŻACH ... 63

Lidia Bartkiewicz, Marcin Stachura, Jan Studziński
MODELOWANIE OBCIĄŻENIA HYDRAULICZNEGO MIEJSKIEGO SYSTEMU
WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEGO...75

Katarzyna Górska, Jarosław Górski
SKŁAD WÓD OPADOWYCH I MOŻLIWOŚCI ICH OCZYSZCZANIA ...83
Marcin Gasiorowski
ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW BAGIENNYCH...93

Jarema A. Rabiński
UWARUNKOWANIA FORMALNE W PRACY INSPEKTORA NADZORU PRZY REALIZACJI DACHÓW
ZIELONYCH ...101


Maciej Piskorek, Iwona Polańska, Andrzej Kania
MOŻLIWOŚCI OGRANICZANIA ZJAWISK POWODZIOWYCH NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH...107

Agnieszka Malesińska, Jarosław Chudzicki, Janusz Kubrak
ANALIZA HYDRAULICZNA PRZEPUSTOWOŚCI KANAŁU GRAWITACYJNEGO UŁOŻONEGO
Z PRZECIWSPADKIEM...113

Maciej Mrowiec
ROZWÓJ SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH W ASPEKCIE ZAPOBIEGANIA
ZJAWISKOM POWODZI MIEJSKICH...127

Marcin Skotnicki
MODELOWANIE ODPŁYWU WÓD DESZCZOWYCH SIECIĄ KANALIZACYJNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM
WYPŁYWU NA POWIERZCHNIĘ TERENU...139

Ewa Burszta-Adamiak
WYBRANE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I EKSPLOATACJĄ
SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH...147

Ewa Burszta-Adamiak, Magdalena Kuśnierz, Janusz Łomotowski
RETENCJA I OCZYSZCZANIE WÓD W SYSTEMACH HYDROFITOWYCH...157

Andrzej Kotowski
ZASADY MODELOWANIA OPADÓW NA POTRZEBY WYMIAROWANIA ODWODNIEŃ TERENÓW....163

Paweł Licznar
PERSPEKTYWY STOSOWANIA WARSZTATU GEOMETRII MULTIFRAKTALNEJ DLA PRZETWARZANIA
DANYCH OPADOWYCH W POLSCE...173

Janusz Łomotowski, Monika Paluch-Puk
BADANIA NAD ZASTOSOWANIEM SIECI NEURONOWYCH DO PROGNOZOWANIA ZMIAN DOPŁYWU
ŚCIEKÓW DO OCZYSZCZALNI ...181

Zdzisław Małecki, Izabela Małecka, Ryszard Pokładek
WPŁYW RUMOWISKA NA BEZPIECZEŃSTWO BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH I JAKOŚĆ WODY
GROMADZONEJ W ZBIORNIKACH ZAPOROWYCH ...191

Julian Paluch, Krzysztof Pulikowski
POWODZIE A OPÓŹNIACZE ODPŁYWU...197

Katarzyna Krężałek, Tomasz Szymczak
OCENA WPŁYWU URBANIZACJI ZLEWNI NA PARAMETRY WEZBRAŃ OPADOWYCH PRZY
ZASTOSOWANIU HYDROLOGICZNEGO MODELU UWZGLĘDNIAJĄCEGO WYSTĘPOWANIE
ZMIENNYCH OBSZARÓW CZYNNYCH ...203

Małgorzata Stolarska, Wojciech Frątczak, Aleksandra Skowron, Maciej Zalewski
WODY ROZTOPOWE W ZURBANIZOWANYCH ZLEWNIACH DESZCZOWYCH NA TLE DYNAMIKI
PRZEPŁYWU I CHEMIZMU WÓD RZECZNYCH NA PRZYKŁADZIE RZEKI SOKOŁÓWKI...215

Sławomir Kapica
PROFESJONALNE WYPOSAŻENIE SPRZĘTOWE JAKO WARUNEK PODSTAWOWY I KONIECZNY
PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW EKSPLOATACYJNYCH SIECI KANALIZACYJNYCH-
-SPOJRZENIE KRYTYCZNE ...225

Artur Kocewiak
NOWOCZESNE SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA WODY DESZCZOWEJ ...231