Wózki jezdniowe. Praktyczny poradnik do szkoleń

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4108
  • Producent: Tarbonus
  • Autor: Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski

  • Najniższa cena 30 dni przed zmianą: 63,00 zł brutto
  • szt.
  • Cena netto: 64,76 zł 68,00 zł

Wózki jezdniowe. Praktyczny poradnik do szkoleń

rok wydania: 2023, wydanie trzynaste
ilość stron: 206
format: B5
oprawa: miękka

Stan prawny: październik 2023 r.

Opis

Praktyczny poradnik do szkoleń zawiera kompleksowy, a zatem niezbędny materiał potrzebny do uzyskania uprawnień na obsługę wózków jezdniowych.

W przystępny sposób opisuje techniki bezpiecznego manewrowania, a także przewożenia osób oraz rzeczy. Autorzy przedstawiają między innymi wózki unoszące prowadzone przez operatora i z podestem dla operatora, wózki podnośnikowe:

- z czołowym mechanizmem podnoszenia
- z bocznym mechanizmem podnoszenia
- prowadzone przez operatora
- specjalizowane z obsługującym podnoszonym wraz z ładunkiem
- specjalizowane czołowo-boczne

Książka jest najlepszym i najbardziej aktualnym kompendium wiedzy z tego zakresu, gdyż przedstawione w niej wózki jezdniowe są obecnie najczęściej wykorzystywane.

Książka zawiera pytania i odpowiedzi egzaminacyjne na podstawie pytań i odpowiedzi UDT.

Spis treści

Wstęp / 9
1. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym / 11
1.1. Pojęcie dozoru technicznego / 11
1.2. Akty prawne regulujące zagadnienia związane z dozorem technicznym / 11
1.3. Jednostki uprawnione do wykonywania dozoru technicznego / 11
1.4. Zakres działania Urzędu Dozoru Technicznego / 12
1.5. Podmioty wykonujące czynności dozoru technicznego / 12
1.6. Przykłady urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym / 12
1.7. Zakres i formy wykonywania dozoru technicznego / 13
1.8. Rodzaje i cele badań technicznych przewidzianych dla urządzeń transportu bliskiego (UTB) / 14
1.9. Próby przeciążeniowe stosowane podczas badań urządzeń technicznych / 16
1.10. Dokumentacja urządzeń transportu bliskiego / 16
1.11. Terminy, w jakich inspektor wykonuje czynności z zakresu dozoru technicznego oraz rodzaje dokumentów potwierdzających fakt ich realizacji / 17
1.12. Czynności przeprowadzane przez konserwatora UTB, zgodnie z instrukcją konserwacji opracowaną przez wytwórcę / 17
1.13. Terminy, w jakich konserwator wykonuje przeglądy UTB oraz miejsce, gdzie odnotowuje się fakt ich przeprowadzenia / 18
1.14. Przepisy karne dotyczące dozoru technicznego / 18
1.15. Podstawowe pojęcia / 19

2. Wymagania stawiane operatorom wózków jezdniowych / 20
2.1. Ogólne wymagania stawiane kandydatom na operatorów wózków jezdniowych / 20
2.2. Wymagane uprawnienia / 20
2.3. Problematyka uprawnień na „Ładowarki teleskopowe” / 22
2.4. Wzory dokumentów / 23

3. Podstawowe wiadomości z mechaniki i statyki / 31
3.1. Podstawowe jednostki miar dla wybranych zjawisk fizycznych / 31
3.2. Pojęcie siły / 32
3.3. Moment siły / 33
3.4. Wypadkowa sił i sposoby jej wyznaczania / 33
3.5. Podstawowe rodzaje obciążeń / 33
3.6. Środek ciężkości i sposób jego wyznaczania / 34
3.7. Pojęcie stateczności / 35
3.8. Tarcie / 37

4. Podstawowe wiadomości z budowy maszyn / 38
4.1. Wiadomości ogólne / 38
4.2. Rodzaje połączeń / 38
4.3. Osie i wały / 40
4.4. Łożyska / 40
4.5. Sprzęgła / 41
4.6. Przekładnie / 41
4.7. Hamulce / 42

5. Definicja oraz podział wózków jezdniowych / 43
5.1. Definicja wózka jezdniowego / 43
5.2. Rodzaje i podział wózków jezdniowych / 43
5.3. Definicja wózka jezdniowego podnośnikowego / 44
5.4. Rodzaje i podział wózków jezdniowych podnośnikowych / 44
5.5. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia / 46
5.6. Pomocniczy osprzęt roboczy / 47

6. Parametry techniczno-eksploatacyjne wózków jezdniowych / 49
6.1. Podstawowe parametry wózków jezdniowych / 49
6.1.1. Wielkości znamionowe / 49
6.1.2. Wysokość podnoszenia / 50
6.1.3. Pochylenie masztu oraz przesuw wideł / 50
6.1.4. Zdolność pokonywania wzniesień / 50
6.1.5. Promień zawracania / 51
6.1.6. Prędkość ruchów roboczych / 52
6.1.7. Ciężar wózka oraz nacisk kół na podłoże / 52
6.2. Stateczność wózka / 54
6.2.1. Wiadomości wstępne / 54
6.2.2. Udźwig zredukowany / 56
6.2.3. Przyczyny redukcji udźwigu / 58
6.2.4. Diagram udźwigu wózka / 58
6.2.5. Jak odczytać wielkość zredukowanego udźwigu / 60

7. Budowa wózków jezdniowych / 61
7.1. Wiadomości ogólne / 61
7.2. Układ napędowy / 62
7.3. Układ przeniesienia napędu / 63
7.3.1. Układ mechaniczny ze sprzęgłem ciernym / 64
7.3.2. Układ mechaniczny ze sprzęgłem hydraulicznym / 64
7.3.3. Przekładnia hydrokinetyczna / 65
7.3.4. Przekładnia hydrostatyczna / 66
7.4. Układ hydrauliczny (hydrostatyczny) / 68
7.5. Układ podnoszenia / 74
7.6. Układ elektryczny / 80
7.7. Układ hamulcowy / 81
7.8. Układ kierowniczy / 82
7.9. Ogumienie / 84

8. Zastosowanie LPG w wózkach jezdniowych / 86
8.1. Pojęcie gazu płynnego LPG / 86
8.2. Właściwości fizykochemiczne / 87
8.2.1. Stan skupienia, barwa i zapach / 87
8.2.2. Gęstość względem powietrza i wody / 88
8.2.3. Rozszerzalność w stanie skroplonym / 88
8.2.4. Prężność pary nasyconej (ciśnienie nasycenia) / 88
8.2.5. Ciepło parowania oraz temperatura wrzenia / 89
8.3. Właściwości palne (w tym granice wybuchowości) / 89
8.4. Zbiorniki służące do zasilania wózków jezdniowych / 90
8.5. Przechowywanie butli z mieszaniną LPG / 92
8.6. Procedura wymiany butli w wózku jezdniowym / 94
8.7. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych / 95
8.7.1. Postępowanie na wypadek zaistnienia pożaru / 96
8.7.2. Postępowanie na wypadek niekontrolowanego uwolnienia się gazu do atmosfery / 96
8.7.3. Udzielanie pierwszej pomocy / 97

9. Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych / 98
9.1. Transport wewnętrzny i elementy ładunkoznawstwa / 98
9.1.1. Transport wewnętrzny / 98
9.1.2. Drogi transportowe / 98
9.1.3. Ładunek / 99
9.2. Obowiązki organizatora pracy / 102
9.3. Czynności eksploatacyjne operatora wózka jezdniowego / 104
9.3.1. Czynności przed przystąpieniem do pracy / 104
9.3.2. Czynności operatora w trakcie pracy / 105
9.3.3. Czynności po zakończeniu pracy / 106
9.3.4. Czynności zabronione / 107
9.4. Zasady bezpiecznej pracy wózkiem jezdniowym / 108
9.4.1. Zasady bezpiecznego ruszania i hamowania / 108
9.4.2. Zasady bezpiecznego manewrowania / 109
9.4.2.1. Bezpieczna jazda z ładunkiem / 109
9.4.2.2. Jazda z ładunkiem wielkogabarytowym / 110
9.4.2.3. Pokonywanie zakrętów / 111
9.4.2.4. Jazda po pochyłościach / 111
9.4.3. Zasady bezpieczeństwa podczas wjazdu na stropy, mosty, windy, rampy, wagony i naczepy samochodowe / 112
9.4.3.1. Rampy załadowcze, samochody, wagony / 112
9.4.3.2. Stropy, mosty, windy / 113
9.4.4. Praca wózkiem spalinowym w pomieszczeniach / 113
9.4.5. Transport materiałów niebezpiecznych / 113
9.4.6. Praca wózkiem w strefach zagrożonych wybuchem / 114
9.5. Technika transportu rzeczy i osób / 116
9.5.1. Transport ładunku (podjęcie, przewóz, składowanie) / 116
9.5.2. Transport ludzi (przewożenie lub podnoszenie) / 118
9.6. Pierwsza pomoc przedlekarska / 119
9.6.1. Organizacja akcji ratunkowej / 119
9.6.1.1. Wezwanie pomocy / 119
9.6.1.2. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej / 120
9.6.1.3. Apteczka pierwszej pomocy / 121
9.6.2. Postępowanie w przypadku zranień i krwotoków / 122
9.6.2.1. Zranienia / 122
9.6.2.2. Krwotoki / 122
9.6.3. Postępowanie w przypadku amputacji / 123
9.6.4. Postępowanie w przypadku oparzeń i odmrożeń / 124
9.6.4.1. Oparzenie termiczne / 124
9.6.4.2. Oparzenie chemiczne / 124
9.6.4.3. Porażenie prądem / 124
9.6.4.4. Odmrożenie / 125
9.6.5. Postępowanie w przypadku urazów kostnych i stawowych / 126
9.6.5.1. Skręcenie / 126
9.6.5.2. Zwichnięcie / 126
9.6.5.3. Złamanie / 126
9.6.5.4. Uraz kręgosłupa / 127
9.6.6. Postępowanie w przypadku nagłych zachorowań / 127
9.6.6.1. Omdlenie / 127
9.6.6.2. Padaczka (epilepsja) / 127
9.6.6.3. Zawał serca / 128
9.6.6.4. Udar słoneczny / 128
9.6.6.5. Udar cieplny / 128
9.6.7. Postępowanie w przypadku zatruć / 129
9.6.7.1. Zatrucie tlenkiem węgla / 129
9.6.7.2. Zatrucie środkami żrącymi i rozpuszczalnikami organicznymi / 129
9.7. Ochrona przeciwpożarowa / 130
9.7.1. Pojęcie pożaru / 130
9.7.2. Grupy pożarów / 130
9.7.3. Materiały palne pożarowo niebezpieczne / 131
9.7.4. Gaśnice / 131
9.7.5. Postępowanie na wypadek pożaru / 133
9.8. Ogólne zasady ruchu drogowego / 134
9.8.1. Podstawowe pojęcia / 134
9.8.2. Ruch drogowy i ruch pojazdów – zasady ogólne / 137
9.8.3. Włączanie się do ruchu / 137
9.8.4. Prędkość i hamowanie / 138
9.8.5. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu / 138
9.8.6. Wymijanie, omijanie i cofanie / 138
9.8.7. Wyprzedzanie / 139
9.8.8. Przecinanie się kierunków ruchu / 140
9.8.9. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza / 141
9.8.10. Holowanie / 141
9.8.11. Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach / 142
9.8.12. Zatrzymanie i postój / 144
9.8.13. Używanie świateł zewnętrznych / 145
Bibliografia / 147

Dodatek. Przykładowe pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowy / 151