Współczesny Parkieciarz. Podstawy wiedzy i praktyki zawodowej

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5403
  • Producent: Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy
  • Autor: red. Paweł Kozakiewicz

  • szt.
  • Cena netto: 228,57 zł 240,00 zł

Współczesny Parkieciarz. Podstawy wiedzy i praktyki zawodowej

rok wydania: 2023
ISBN: 978-83-9266-021-7
ilość stron: 427
format: B5
oprawa: twarda

Opis

Doskonalenie zawodowe to jedno z głównych zadań jakie realizuje Stowarzyszenie Parkieciarze Polscy od początku swego istnienia. W 2007r. SPP wydało unikalną publikację “Parkieciarz – Podstawy wiedzy i praktyki zawodowej”, będącą kompendium parkieciarskiej wiedzy, której autorem był nieżyjący już mentor branży podłogowej – Zbigniew Wolski. Nieustanny rozwój produktów podłogowych oraz technologii i techniki parkieciarskiej sprawił, że po 16 latach wydana została kolejna edycja tej wyjątkowej książki zatytułowana “Współczesny parkieciarz – Podstawy wiedzy i praktyki zawodowej”.

Współczesny parkieciarz – Podstawy wiedzy i praktyki zawodowej to publikacja, która została pomyślana w taki sposób, aby czynni zawodowo parkieciarze w randze mistrzów lub czeladników mogli znaleźć w niej wiedzę umożliwiającą poznanie procesów zachodzących w nowoczesnych przegrodach budowlanych, ściśle związanych z robotami podłogowymi, a w razie potrzeby uzyskać pomoc w wyjaśnianiu przyczyn wadliwości posadzek, zaistniałych zarówno z powodu błędów wykonania, jak i niewłaściwego użytkowania parkietu. Publikacja ma ułatwić też znalezienie środków zaradczych. Książka ta ma zatem stanowić swego rodzaju kompendium wiedzy zawodowej parkieciarza.

Na około 430. stronach zawarto szerokie kompendium wiedzy przydatnej w doskonaleniu zawodowym parkieciarzy wyjaśniające nie tylko jak wykonać poszczególne prace, ale tłumacząc również dlaczego właśnie w taki, a nie inny sposób. Dodatkowym celem publikacji było przedstawienie pewnego zakresu wiedzy ogólnej z dziedziny fizyki, chemii, fizyki budowli, ekologii i materiałoznawstwa, jako podręcznego źródła informacji, aby ułatwić, zrozumienie skomplikowanych procesów fizycznych i chemicznych we współczesnej technologii robót podłogowych i związanego z tym nazewnictwa. Zadbano również o podstawowe informacje związane z organizacją działalności produkcyjnej parkieciarza, ujmując w publikacji niektóre tematy z prawa budowlanego, kosztorysowania, kontraktowania robót, prawa zamówień publicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy itp.

W stosunku do poprzedniej edycji książki nowe wydanie zostało poszerzone i zaktualizowane przez zespół specjalistów z zakresu technologii drewna, parkieciarstwa, obróbki drewna, techniki połączeń oraz wzornictwa: Tomasz Krystofiak, Andrzej Noskowiak, Małgorzata Okoń-Grotowska, Piotr Pióro, Marek Wieruszewski i Tadeusz Woźniak to doświadczeni naukowcy i praktycy, którzy pracowali pod kierunkiem Pawła Kozakiewicza.
Książka ściśle wiąże się z podręcznikiem „Wykłady z mechaniki ogólnej”, wydanym po raz pierwszy w roku 2005 nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Warszawskiej. Trzecie, poprawione wydanie tej książki ukazało się w roku 2017. Często odwołuje się do wiedzy zawartej w tym podręczniku i łącznie z nim stanowi swoistą całość. Kompletna wiedza z mechaniki ogólnej zawarta w wymienionym podręczniku nie jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia studiów w zakresie drgań mechanicznych, ale jej zrozumienie jest zdecydowanie pomocne w skutecznym opanowaniu wiedzy z zakresu drgań.

Spis treści

1. Charakterystyka zawodu
1.1. Zarys historii podłóg i parkieciarstwa
1.2. Stowarzyszenie “Parkieciarze Polscy”
1.3. Obszar działalności zawodowej parkieciarza
1.4. Możliwości edukacyjne i awansu zawodowego
1.4.1. Państwowy system szkolnictwa zawodowego
1.4.2. Pozaszkolny system zdobycia zawodu.
1.4.3. Uzyskiwanie tytułów czeladnika i mistrza w zawodzie
1.4.4. Postulaty w sprawie kształcenia parkieciarzy
1.5. Niebezpieczeństwa i zagrożenia w działalności zawodowej
1.6. Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy parkieciarza
1.6.1. Środki ochrony osobistej
1.6.2. Niebezpieczne materiały w pracy parkieciarza
1.7. Ogólne zasady bezpieczeństwa pożarowego w robotach parkieciarskich
1.8. Formy działalności gospodarczej w zawodzie parkieciarza
1.9. Prawo budowlane i związane z nim wymagania
1.9.1. Samodzielne funkcje w budownictwie
1.9.2. Przepisy techniczno-budowlane
1.9.3. Zasady dopuszczania materiałów do stosowania w budownictwie
1.10. Ogólne zasady zlecania i wykonywania robót
1.10.1. Kosztorysowanie robót
1.10.2. Przedmiarowanie robót
1.10.3. Zawieranie umów o roboty budowlane
1.10.4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót
1.10.5. Obmiar robót

2. Fizyczne i chemiczne podstawy procesów technologicznych
2.1. Wprowadzenie
2.2. Podstawowe pojęcia fizyczne
2.2.1. Miary podstawowych wielkości fizycznych
2.2.2 Substancje i mieszaniny
2.2.2.1 Fizyczne i chemiczne podstawy procesów technologicznych oraz cechy robocze materiału
2.2.3. Stany skupienia materii
2.2.4. Gęstość
2.2.5. Masa objętościowa
2.2.6. Masa nasypowa
2.3. Właściwości fizyczne materiałów
2.3.1. Lepkość
2.3.2. Kohezja i adhezja
2.3.3. Napięcie powierzchniowe i zwilżalność
2.3.4. Kapilarność (włoskowatość)
2.3.5. Szczelność i porowatość
2.3.6. Nasiąkliwość
2.3.7. Wilgotność
2.3.8. Higroskopijność
2.3.9. Palność materiałów
2.4. Właściwości elektryczne
2.4.1. Informacje ogólne
2.4.2. Prąd elektryczny
2.4.3. Opór elektryczny
2.5. Pojęcia i zjawiska chemiczne
2.5.1. Informacje ogólne
2.5.2. Budowa materii
2.5.3. Pierwiastki.
2.5.4. Cząsteczki chemiczne
2.5.5. Związki chemiczne
2.5.6. Kwasy, zasady i sole
2.5.7. Reakcje zobojętniania
2.6. Tworzywa sztuczne.
2.6.1. Dane ogólne
2.6.2. Chemia polimerów
2.6.3. Podział tworzyw sztucznych
2.6.4. Tworzywa sztuczne w technice podłogowej
2.6.5. Substancje organiczne jako spoiwa
2.6.6. Mieszaniny polimerowo-mineralne
2.7. Podstawy fizyki budowli
2.7.1. Informacje ogólne
2.7.2. Mikroklimat wnętrza
2.7.3. Zasady ochrony cieplnej budowli
2.7.4. Wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynku
2.7.5. Zasady ochrony przeciwdźwiękowej budynku.
2.7.6. Wymagania w zakresie ochrony przeciwdźwiękowej
2.7.7. Ochrona budynku przed wilgocią gruntową
2.7.8. Ochrona przegród stropowo-podłogowych przed wilgocią kondensacyjną

3. Konstrukcje podłóg
3.1. Ogólna charakterystyka, podstawowe określenia i podział podłóg
3.2. Podłoża
3.2.1. Podłoża gruntowe
3.2.2. Podłoża betonowe na gruncie
3.2.3. Stropy
3.3. Konstrukcje podłóg poprawiające właściwości cieplne przegrody
3.3.1. Podłogi na podłożu betonowym na gruncie
3.3.2. Podłogi na stropach nad nieogrzewanymi piwnicami
3.3.3. Podłogi na stropach nad otwartą przestrzenią
3.4. Konstrukcje podłóg poprawiające właściwości akustyczne stropów międzypiętrowych
3.4.1. Podłogi z monolitycznym podkładem pływającym
3.4.2. Podłogi z prefabrykowanym ciężkim podkładem pływającym
3.4.3. Podłogi z prefabrykowanym lekkim podkładem pływającym
3.4.4. Podłogi z podkładem dociążającym strop
3.4.5. Posadzki na podkładzie izolacyjnym tłumiącym
3.5. Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych
3.5.1. Podłogi bez instalacji odwadniającej
3.5.2. Podłogi z instalacją odwadniającą
3.6. Podłogi o szczególnych wymaganiach
3.6.1. Podłogi sprężyste dla obiektów sportowych
3.6.2. Podłogi antyelektrostatyczne
3.6.3. Podłogi o podwyższonych właściwościach mechanicznych
3.6.4. Podłogi chemoodporne
3.6.5. Uproszczone rozwiązania podłóg
3.6.6. Posadzki stopni schodowych i spoczników
3.6.6. Posadzki stopni schodowych i spoczników
3.6.7. Podłogi z funkcją grzewczą lub/i chłodzącą
3.7. Ważne szczegóły w konstrukcjach podłóg
3.7.1. Dylatacje
3.7.2. Zakończenie podłóg przy ścianach
3.7.3. Połączenia posadzek z różnych materiałów
3.7.4. Przejścia rur instalacyjnych przez przegrodę stropowo-podłogową

4. Elementy składowe konstrukcji podłóg
4.1. Podkłady
4.1.1. Informacje ogólne
4.1.2. Podkłady monolityczne
4.1.3. Podkłady prefabrykowane
4.1.4. Podkłady izolacyjne
4.1.5. Podkłady grzewcze
4.1.6. Wymagania stawiane podkładom
4.1.7. Wymagane badania podkładu
4.1.8. Przygotowanie podkładu do układania posadzki
4.2. Konstrukcje belkowe z podkładem deskowym
4.2.1. Informacje ogólne
4.2.2. Rozwiązania dla obiektów budownictwa ogólnego
4.2.3. Rozwiązania dla obiektów sportowych
4.3. Warstwy izolacyjne w konstrukcjach podłóg
4.3.1. Informacje ogólne
4.3.2. Izolacje przeciwwilgociowe i paroszczelne
4.3.3. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe
4.3.4. Przepony ochronne warstw izolacyjnych
4.3.5. Izolacje wodoszczelne
4.3.6. Izolacje chemoodporne

5. Wymagania stawiane podłogom
5.1. Właściwości techniczne podłóg i wymagania
5.1.1. Właściwości powierzchni
5.1.2. Właściwości mechaniczne
5.1.3. Właściwości cieplne
5.1.4. Właściwości akustyczne
5.1.5. Odporność na działanie wilgoci
5.1.6. Właściwości elektryczne
5.1.7- Właściwości przeciwpożarowe
5.1.8. Odporność na korozję biologiczną
5.2. Właściwości oraz wymagania estetyczne i użytkowe posadzek
5.2.1. Oddziaływania na zmysły człowieka
5.2.2. Kryteria wyboru materiałów podłogowych
5.2.3. Kryteria estetyki i wzornictwa posadzek
5.2.4. Kryteria bezpieczeństwa użytkowania posadzki
5.2.5. Pielęgnacja i utrzymanie czystości posadzki
5.3. Właściwości i wymagania ekologiczne
5.3.1. Kryteria oceny ekologicznej rozwiązań podłóg
5.3.2. Utylizacja odpadów

6. Drewno - podstawowe tworzywo parkieciarza
6.1. Elementy wiedzy o technologii drewna
6.1.1. Charakterystyka ogólna
6.1.2. Budowa i czynniki wzrostu drzewa
6.1.3. Makroskopowa budowa drewna
6.1.4. Struktura wewnętrzna drewna
6.1.5. Specyfika płaszczyzn cięcia drewna
6.1.6. Zmienność objętości drewna
6.1.7. Zjawisko skurczu drewna
6.1.8. Konsekwencje zmian wilgotności drewna
6.2. Właściwości techniczne drewna
6.2.1. Informacje ogólne
6.2.2. Masa objętościowa drewna
6.2.3. Twardość
6.2.4. Wytrzymałość drewna na ściskanie
6.2.5. Wytrzymałość drewna na zginanie
6.2.6. Elastyczność drewna
6.2.7. Odporność drewna na ścieranie
6.2.8. Właściwości termiczne drewna
6.2.9. Właściwości elektryczne.
6.2.10. Właściwości drewna bambusowego
6.3. Ochrona drewna przed korozją biologiczną
6.3.1. Informacje ogólne
6.3.2. Czynniki niszczące drewno
6.3.3. Zabezpieczanie drewna przed korozją biologiczną
6.3.4. Zwalczanie zagrzybienia podłogi
6.4. Drewno tarte
6.4.1. Dane ogólne
6.4.2. Sortymenty tarcicy
6.4.3. Fryzy deszczółkowe
6.5. Drewno modyfikowane
6.5.1. Metody modyfikacji drewna
6.5.2. Modyfikacja amoniakiem
6.5.3. Modyfikacja hydrotermiczna
6.5.4. Modyfikacja termiczna
6.5.5. Modyfikacja mieszana
6.6. Materiały drzewne i drewnopochodne
6.6.1. Informacje ogólne
6.6.2. Forniry, okleiny i obłogi
6.6.3. Sklejka
6.6.4. Płyty wiórowe
6.6.5. Płyty pilśniowe

7. Obróbka drewna
7.1. Narzędzia i przybory pomiarowe
7.1.1. Narzędzia i przyrządy do pomiaru długości
7.1.2. Narzędzia i przyrządy do pomiaru grubości
7.1.3. Narzędzia do pomiaru kątów i kontroli prostokątności
7.1.4. Rysowanie i dzielenie kątów
7.1.5. Przybory do kontroli i pomiaru położenia płaszczyzn
7.2. Ręczna obróbka drewna.
7.2.1. Podstawowe operacje ręcznej obróbki
7.2.2. Ostrze narzędzia i jego budowa.
7.2.3. Właściwości kąta ostrza narzędzia
7.2.4. Narzędzia do strugania i cyklinowania
7.2.5. Narzędzia do dłutowania
7.2.6. Narzędzia do piłowania
7.2.7. Narzędzia do wiercenia otworów
7.2.8. Narzędzia do tarnikowania i pilnikowania
7.2.9. Wyposażenie warsztatowe.
7.3. Mechaniczna obróbka drewna
7.3.1. Zasady i warunki bezpieczeństwa pracy z maszynami do obróbki drewna
7.3.2. Optymalne parametry techniczne maszyn.
7.4. Elektronarzędzia i maszyny do obróbki drewna.
7 4.1. Tarcze pilarskie
7.4.2. Ręczne pilarki tarczowe
7.4.3. Pilarki tarczowe stołowe
7.4.4. Pilarki tarczowe ukosowe
7.4.5. Pilarki brzeszczotowe proste
7.4.6. Pilarki taśmowe
7.4.7. Dobór narzędzi do piłowania
7.4.8. Frezarki
7.4.9. Strugarki
7.4.10. Inne użyteczne elektronarzędzia

8. Technologia połączeń
8.1. Połączenia w robotach parkieciarskich
8.1.1. Połączenia elementów podłóg w zakresie szerokości i długości
B.1.2. Mocowanie za pomocą gwoździ
8.1.3. Mocowanie za pomocą wkrętów
8.2. Podstawy technologii klejenia
8.2.1. Wprowadzenie
8.2.2. Fizyczne podstawy procesów klejenia
B.2.3. Charakterystyka klejów
B.2.4. Kryteria doboru klejów
8.2.5. Stosowane technologie klejenia
8.2.6. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy klejeniu

9. Technologia wykonywania posadzek z drewna
9.1. Materiały podłogowe z drewna i materiałów drewnopochodnych
9.1.1. Rozwój asortymentu materiałów
9.1.2. Deszczułki posadzkowe lite
9.1.3. Elementy posadzek z drewna litego
9.1.4. Elementy lamparkietu z drewna litego
9.1.5. Parkiet mozaikowy
9.1.6. Deski pojedyncze lite oraz deski łączone z litych elementów drewna liściastego
9.1.7. Deski płyty parkietowe wielowarstwowe
9.1.8. Elementy posadzkowe z bambusa
9.1.9. Deski podłogowe iglaste
9.1.10. Surogaty desek klejonych warstwowych
9.1.11. Kostka brukowa z drewna
9.2. Wzornictwo posadzek z drewna i ich wpływ na architekturę wnętrza
9.2.1. Wpływ układu elementów na postrzeganie pomieszczenia
9.2.2. Wzory posadzek parkietowych
9.2.3. Obliczanie ilości potrzebnych deszczułek
9.3. Zasady układania elementów parkietu
9.3.1. Układ równoległy “w cegiełkę”
9.3.2. Układ “w jodełkę”
9.3.3. Układ “w plecionkę”
9.3.4. Układ w “szachownicę”
9.4. Warunki techniczne wykonania posadzek parkietowych
9.4.1. Rodzaje podkładu
9.4.2. Wilgotność drewna elementów posadzki
9.4.3. Ujednolicenie tekstury drewna materiału posadzkowego
9.4.4. Styki i szczeliny dylatacyjne
9.4.5. Integralność kompozycji wzorniczej
9.4.6. Przygotowanie elementów posadzki do układania
9.5. Techniki układania posadzek parkietowych
9.5.1. Posadzki mocowane gwoździami
9.5.2. Posadzki pływające
9.5.3. Posadzki mocowane klejem.
9.6. Posadzki z kostki brukowej drewnianej
9.6.1. Rodzaje podkładu
9.6.2. Wilgotność kostki drewnianej
9.6.3. Ujednolicenie tekstury strony licowej kostki drewnianej
9.6.4. Styki i szczeliny dylatacyjne
9.7. Techniki układania posadzek z kostki drewnianej
9.7.1. Kostka brukowa drewniana wg PN-D-94070
9.7.2. Kostka brukowa drewniana wg DIN 68702
9.7.3. Wykończenie powierzchni posadzki z kostki drewnianej
9.8. Zakończenia posadzek parkietowych
9.8.1. Uzupełnienia posadzek przy ścianach
9.8.2. Zakończenia posadzek przy ścianach
9.8.3. Zakończenia brzegów posadzki na stykach
9.9. Technologia układania desek tarasowych
9.9.1. Tarasy drewniane
9.9.2. Tarasy kompozytowe

10. Uszlachetnianie i konserwacja posadzek
10.1. Uwagi wstępne
10.2. Szlifowanie powierzchni posadzek
10.2.1. Warunki techniczne
10.2.2. Narzędzia ścierne
10.2.3. Maszyny do szlifowania posadzek
10.2.4. Technika szlifowania
10.2.5. Wykonanie szlifowania posadzek parkietowych
10.2.6. Szlifowanie międzywarstwowe przy lakierowaniu posadzek
10.2.7. Zasady bezpiecznej pracy przy szlifowaniu
10.3. Uszlachetnianie posadzek drewnianych
10.3.1. Oleje i woski
10.3.2. Wyroby poliuretanowe (PUR)
10.3.3. Wyroby wodorozcieńczalne
10.3.4. Systemy lakierowe UV
10.3.5. Wyroby alkidowo-uretanowe oraz olejni-żywiczne
10.3.6. Roztwory do gruntowania
10.3.7. Wyroby lakierowe z dodatkiem nanocząsteczek
10.4. Warunki techniczne
10.4.1. Olejowanie i woskowanie
10.4.2. Olejowanie powierzchni posadzek parkietowych
10.4.3. Woskowanie powierzchni posadzek parkietowych
10.4.4. Zmiana barwy posadzki
10.5. Lakierowanie posadzek parkietowych
10.5.1. Warunki techniczne
10.5.2. Problemy techniczne lakierowania posadzek parkietowych
10.5.3. Metody lakierowania
10.5.4. Powłoki renowacyjne
10.5.5. Wady powłok lakierowych
10.6. Czyszczenie i konserwacja posadzek parkietowych
10.6.1. Warunki techniczne
10.6.2. Czyszczenie posadzek parkietowych
10.6.3. Konserwacja posadzek parkietowych
10.7. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykończaniu posadzek
10.8. Odporność powłok lakierowych
10.8.1. Walory estetyczno-dekoracyjne
10.8.2. Przyczepność
10.8.3. Czynniki mechaniczne
10.8.4. Odporność na zimne płyny i środki chemii gospodarczej
10.8.5. Odporność na promieniowanie UV+IR i stopień światłotrwałości

11. Podłogi zabytkowe z drewna
11.1. Etapy rozwoju technicznego podłóg
11.2. Płyty parkietowe z drewna litego
11.2.1. Wzór wersalski i jego pochodne
11.2.2. Rozwiązania konstrukcyjne i wzornictwo płyt
11.3. Płyty parkietowe intarsjowane
11.3.1. Geneza rozwoju
11.3.2. Technika intarsjowania
11.3.3. Dekoracyjność płyt intarsjowanych
11.4. Konstrukcje podłóg zabytkowych
11.4.1. Stropy belkowe
11.4.2. Podkłady podłogowe
11.4.3. Posadzki podłóg zabytkowych
11.4.4. Pielęgnacja posadzek zabytkowych
11.5. Dokumentacja wykonawcza renowacji posadzek parkietowych
11.5.1. Rysunek techniczny płyty
11.5.2. Dekoracyjne akcenty w posadzkach parkietowych
11.5.3. Rysunek kompozycji posadzki z płyt parkietowych

Normy i przepisy prawne
Wykaz literatury
Skorowidz