Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury, Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 282/2020

  • Dodaj recenzję:
  • 2352
  • Producent: Instytut Techniki Budowlanej
  • Autor: Zespół autorski pod kierunkiem Romana Gajownika
  • szt.
  • Cena netto: 66,57 zł 69,90 zł

Wykonywanie robót budowlanych w okresie obniżonej temperatury
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 282/2020


rok wydania: 2020
ilość stron: 170
format: B5
ISBN: 978-83-249-8589-0
Numer w serii: 282/2020


W wytycznych podano zalecenia dotyczące wykonywania robót budowlanych – ziemnych, betonowych, murowych, hydroizolacyjnych i wykończeniowych − w okresach obniżonej temperatury. Zalecenia poprzedzono opisem warunków zimowych w Polsce oraz wymaganiami dotyczącymi przygotowania organizacyjnego robót budowlanych. Niniejsza publikacja jest nowelizacją instrukcji nr 282 z 2011 roku. Wprowadza wiele zmian wynikających z aktualnego podejścia do wykonywania robót budowlanych w warunkach obniżonej temperatury i zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników. Zmiany dotyczą zarówno stosowanych materiałów, technologii, urządzeń i dokumentów, jak i zakresu robót prowadzonych na budowie.


Spis treści


Streszczenie / 5
Summary / 5

1. Wstęp / 7
Zespół autorski

2. Warunki zimowe w Polsce
dr hab. inż. Jerzy Żurański, prof.nadzw.,dr inż. Andrzej Sobolewski
2.1. Charakterystyka ogólna / 8
2.2. Temperatura powietrza / 11
2.3. Prędkość i kierunek wiatru / 19
2.4. Pokrywa śnieżna oraz występowanie śliskości zimowej / 22
2.5. Przemarzanie gruntu / 23
2.6. Lokalne warunki klimatyczne / 24
2.7. Obsługa meteorologiczna na potrzeby budowy / 25

3. Przygotowanie organizacyjne robót budowlanych w obniżonej temperaturze / 27
dr inż. Roman Gajownik, mgr inż. Jan Sieczkowski
3.1. Wymagania ogólne / 27
3.2. Projekt organizacji robót / 29
3.3. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) / 42

4. Roboty ziemne i fundamentowe / 44
dr Stanisław Łukasik
4.1. Wymagania ogólne / 44
4.2. Właściwości geotechniczne zamarzniętych gruntów / 44
4.3. Wykonywanie wykopów / 50
4.4. Wykonywanie nasypów i zasypek / 51
4.5. Ochrona gruntów przed przemarzaniem / 53
4.6. Rozmrażanie gruntu / 54
4.7. Transport gruntu / 57
4.8. Roboty fundamentowe / 57
4.9. Roboty palowe / 62
4.10. Zasypywanie fundamentów i ochrona gruntu przed przemarzaniem / 64

5. Roboty betonowe / 66
dr Joanna Babińska, mgr inż. Grzegorz Bajorek, dr inż. Jan Bobrowicz, mgr inż. Paweł Szaj, dr inż. Piotr Woyciechowski
5.1. Uwagi ogólne / 66
5.2. Okresy obniżonej temperatury w technologii betonu / 67
5.3. Produkcja betonu w okresach obniżonej temperatury / 71
5.4. Wykonywanie robót betonowych / 85

Załącznik A. Główne i specyficzne zadania stron w wykonywaniu robót betonowych w obniżonych temperaturach / 128
Załącznik B. Schemat metod pielęgnacji zimowej w zależności od masywności elementu / 129

6.Roboty murowe / 130
dr inż.Roman Gajownik, dr inż.Roman Jarmontowicz, mgr inż. Jan Sieczkowski
6.1. Uwagi ogólne i zalecenia dotyczące przygotowania terenu budowy / 130
6.2. Przygotowanie i zabezpieczenie materiałów ściennych / 131
6.3. Metody murowania przy użyciu zapraw / 133

7. Roboty hydroizolacyjne / 142
dr inż. Barbara Francke, mgr inż. Rafał Maciejewski
7.1. Wprowadzenie / 142
7.2. Zasady stosowania wyrobów hydroizolacyjnych / 144
7.3. Przygotowanie budowy do robót hydroizolacyjnych / 147
7.4. Przygotowanie podłoża betonowego do robót hydroizolacyjnych / 148
7.5. Wykonywanie robót hydroizolacyjnych / 149
7.6. Odbiór robót hydroizolacyjnych wykonanych w okresie obniżonej temperatury / 153
7.7. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowe / 153

8. Roboty wykończeniowe / 155
mgr inż. Jacek Popczyk
8.1 Wykonywanie tynków / 155
8.2. Wykonywanie ociepleń metodą ETICS / 157
8.3. Roboty malarskie / 158
8.4. Roboty okładzinowe wewnętrzne / 161
8.5. Roboty posadzkowe / 162
Bibliografia / 163


WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCHW OKRESIE OBNIŻONEJ TEMPERATURY. WYTYCZNE
Streszczenie

W wytycznych podano zalecenia dotyczące wykonywania robót budowlanych ziemnych, betonowych, murowych, hydroizolacyjnych i wykończeniowych w okresach obniżonej temperatury. Zalecenia poprzedzono opisem warunków zimowych w Polsce oraz wymaganiami dotyczącymi przygotowania organizacyjnego robót budowlanych.Niniejsza publikacja jest nowelizacją instrukcji nr 282 z 2011 roku. Wprowadza wiele zmian wynikających z aktualnego podejścia do wykonywania robót budowlanych w warunkach obniżonej temperatury i zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia pracowników. Zmiany dotyczą zarówno stosowanych materiałów, technologii, urządzeń i dokumentów, jak i zakresu robót prowadzonych na budowie.

CONSTRUCTION WORKS IN PERIODS OF LOW TEMPERATURE. GUIDELINESS
Summary

These guidelines contain recommendations concerning the carrying out of construction works – earthworks and foundation, concrete works, masonry works, waterproofing and finishing work in periods of low temperature. The recommendations are preceded by a description of Polish winter conditions and by requirements concerning organizational preparation for construction works.This publicationis an updateto Instructions no. 282 of 2011. It introduces many chang-es, resulting from the current approach to carrying out construction works in low tempera-ture conditions and issues relating to the safety and health of workers. There are also changes relating to materials, technologies, equipment and documents, as well as to the range ofworks carried out on a building site