Wytyczne projektowania oświetlenia awaryjnego SITP WP - 01:2020 nowe II wydanie

  • Dodaj recenzję:
  • 4572
  • Producent: SITP
  • Cena netto: 66,67 zł 70,00 zł
Wytyczne projektowania oświetlenia awaryjnego SITP WP - 01:2020

rok wydania: 2020
ilość stron:
ISBN: 978-83-925652-3-9
format: 21x27 cm
oprawa: miękka

Opis wydania I
 
Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa biorąc pod uwagę problemy, jakie występują podczas odbiorów instalacji oświetlenia awaryjnego w budynkach, opracowała „Wytyczne projektowania Oświetlenia Awaryjnego”, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1838:2005 „Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne”, w których opisano wymagania stawiane oświetleniu awaryjnemu przez Państwową Straż Pożarną. Zostały one podzielone na cztery części:
 
§ postanowienia ogólne,
§ podstawowe zagadnienia z zakresu oświetlenia awaryjnego,
§ projektowanie instalacji oświetlenia awaryjnego,
§ kontrola oświetlenia awaryjnego.

W pierwszej części wytycznych zostały wyszczególnione normy przedmiotowe związane z oświetleniem budynków oraz pomieszczenia, w których zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75/2002, poz. 690 z późniejszymi zmianami )należy instalować oświetlenie awaryjne. W drugiej części znajdzie czytelnik podstawowe definicje i określenia oraz symbole graficzne oraz skróty nazw urządzeń oświetlenia awaryjnego. W trzeciej zostały opisane podstawowe wymagania, jakie musi spełnić oświetlenie awaryjne, zasady oświetlania dróg ewakuacyjnych, strefy szczególnej oraz zasady instalowania opraw i piktogramów wskazujących kierunek ewakuacji. W czwartej znalazły się podstawowe wymagania dotyczące badania sprawności oraz prowadzenia okresowych kontroli sprawności oświetlenia awaryjnego.

Uzupełnieniem prezentowanej publikacji są trzy dodatki, w których opisano wymagania, jakie muszą spełniać oprawy stosowane w obwodach oświetlenia awaryjnego, przedstawiono znaki graficzne wskazujące kierunek ewakuacji oraz opisano podstawowe kryteria, jakie musi spełniać projektowane oświetlenie zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc prac. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
 
Publikacja jest bogato ilustrowana rysunkami oraz tabelami i skierowana do projektantów instalacji elektrycznych, którzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony pożarowej (DzU nr 121/2003, poz. 1137), muszą uzgadniać projekt zawierający oświetlenie awaryjne z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż. Celem wytycznych jest wyeliminowanie częstych błędów spotykanych w praktyce projektowej oraz wykonawczej.
 
Spis treści
 
1. Postanowienia ogólne
1.1 Umocowanie prawne Wytycznych
1.2 Zakres stosowania Wytycznych
2. Podstawowe zagadnienia z zakresu oświetlenia awaryjnego
2.1 Terminologia z dziedziny oświetlenia awaryjnego
2.1.1 Definicje i pojęcia
2.2 Symbole graficzne i skróty nazw urządzeń oświetlenia awaryjnego stosowanych w projektach
2.3 Wybrane pojęcia z fotometrii
2.4 Instalacje i systemy oświetlenia awaryjnego
2.4.1 Cel awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
2.4.2 Instalacja oświetlenia awaryjnego
3. Projektowanie instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
3.1 Projektowanie i dobór systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
3.1.1 Plan nieruchomości
3.1.2 Uszkodzenie podstawowego zasilania w części nieruchomości
3.1.3 Integralność systemu
3.1.4 Strefy szczególne wymagające oświetlenia awaryjnego
3.1.4.1 Zewnętrzne strefy w bliskim otoczeniu wyjść
3.1.4.2 Kabina windy
3.1.4.3 Schody i platformy ruchome
3.1.4.4 Toalety, lobby, przebieralnie i szatnie
3.1.4.5 Pomieszczenia techniczne
3.1.4.6 Parkingi zadaszone
3.1.4.7 Szpitale
3.2 Oświetlenie drogi ewakuacyjnej - wymagania
3.3 Oświetlenie strefy otwartej (zapobiegające panice)
3.4 Oświetlenie strefy wysokiego ryzyka
3.5 Oświetlenie zapasowe
3.6 Rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego
3.7 Znaki bezpieczeństwa i ich rozmieszczenie
3.8 Zapisy i raportowanie systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
3.8.1 Postanowienia ogólne System zapisu
3.8.2 Dziennik (raportowanie)
3.9 Serwis i testowanie systemów awaryjnego oświetlenia
3.9.1 Postanowienia ogólne
3.9.2 Rutynowe sprawdzania i testy
3.10 Sprzęt do awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
3.10.1 Oprawy do awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego
3.10.2 Zapłonniki do opraw oświetlenia ewakuacyjnego
3.10.3 Centralne systemy zasilania
3.10.3.1 Typy systemów centralnego zasilania awaryjnego
3.10.3.2 Zapewnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych
3.10.4 Automatyczne systemy testowania oświetlenia awaryjnego
3.10.5 Kategorie działania
3.10.6 Monitoring i sprawdzanie urządzeń
3.11 Zasilanie energią
3.11.1 Źródła zasilania
3.11.2 Obwody
3.11.3 Ładowarki bateryjne i prostowniki
3.11.4 Zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem
3.11.5 Baterie
3.12 Przewody i kable w instalacji oświetlenia awaryjnego
4. Kontrola oświetlenia ewakuacyjnego
4.1 Terminy kontroli istniejących instalacji oświetlenia ewakuacyjnego
4.2 Sprawdzanie parametrów instalacji oświetlenia awaryjnego
DODATEK 1: Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego
DODATEK 2: Znaki ewakuacyjne
DODATEK 3: Kryteria dotyczące projektowania oświetlenia


Przeczytaj recenzję w elektro.info
mgr inż. Julian Wiatr

Księgarnia Techniczna Grupy Medium | Karczewska 18, 04-112 Warszawa | tel.: 22 512 60 60 | e-mail: eib@ksiegarniatechniczna.com.pl