Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Część 1: Dolne źródła ciepła

  • Dodaj recenzję:
  • 2770
  • Producent: PORT PC
  • Autor: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła
  • szt.
  • Cena netto: 50,00 zł 52,50 zł

Jedyna na polskim rynku publikacja zawierająca wytyczne w zakresie dolnych źródeł do pomp ciepła.

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła
Część 1: Dolne źródła ciepła, Wydanie 02/2021


Niniejsza publikacja jest pierwszą publikację tego typu na rynku polskim, która obejmuje w sposób uporządkowany między innymi:

- aktualny stan prawny dotyczący opisywanych zagadnień,
- obszerny zakres wiedzy fachowej dotyczący gruntowych wymienników ciepła, (poziomych i pionowych, koszowych),
- procedury projektowania, wykonania i odbioru instalacji,
- przegląd aktualnej literatury, wytycznych i norm europejskich.

 

Spis treści

Wstęp i wprowadzenie

1. Pionowe, gruntowe wymienniki ciepła (pionowe GWC)
1.1. Aspekty prawne
1.2. Wprowadzenie i ogólny opis
1.3. Zalecenia do doboru długości pionowego, gruntowego wymiennika ciepła
1.3.1. Dobór pionowych GWC do pomp ciepła o mocy grzewczej ≤ 30 kW
1.3.2. Uproszczony dobór pionowych GWC do pomp ciepła o mocy grzewczej do 8 kW
1.3.3. Dobór pionowych GWC do pomp ciepła o mocy grzewczej > 30 kW
1.3.4. Wyznaczanie właściwości cieplnych gruntu
1.4. Obliczenia oporów hydraulicznych instalacji pionowych gruntowych wymienników ciepła
1.4.1. Pionowe gruntowe wymienniki ciepła
1.4.2. Rury dobiegowe od pionowego gruntowego wymiennika ciepła do rozdzielacza
1.4.3. Rozdzielacz
1.4.4. Rury doprowadzające od rozdzielacza do pompy ciepła, w tym kształtki i złączki
1.4.5. Pompa ciepła z armaturą
1.5. Zalecenia dotyczące cieczy niskokrzepnącej oraz minimalnych odległości pionowych GWC
1.6. Zalecenia przygotowawcze
1.7. Zalecenia dotyczące wykonania pionowych GWC
1.8. Lista kontrolna do wykonania pionowych GWC
1.9. Uruchomienie instalacji z pionowymi GWC i cieczą niskokrzepnącą

2. Poziome, gruntowe wymienniki ciepła (poziome GWC)
2.1. Aspekt prawne
2.2. Wprowadzenie i ogólny opis
2.3. Zalecenia do doboru poziomych, gruntowych wymienników ciepła
2.3.1. Dobór poziomych GWC do pomp ciepła o mocy grzewczej ≤ 30 kW
2.3.2. Dobór poziomych GWC do pomp ciepła o mocy grzewczej > 30 kW
2.3.3. Dodatkowe zalecenia do doboru poziomych GWC
2.4. Zalecenia dotyczące wykonania poziomych GWC
2.5. Lista kontrolna do wykonania poziomych GWC
2.6. Uruchomienie instalacji z poziomymi GWC i cieczą niskokrzepnącą

3. Koszowe, gruntowe wymienniki ciepła (koszowe GWC)
3.1. Aspekty prawne
3.2. Wprowadzenie i ogólny opis
3.3. Zalecenia do doboru koszowych, gruntowych wymienników ciepła
3.3.1. Dobór koszowych GWC do pomp ciepła o mocy grzewczej ≤ 30 kW
3.3.2. Dobór koszowych GWC do pomp ciepła o mocy grzewczej > 30 kW
3.3.3. Dodatkowe zalecenia do doboru koszowych GWC
3.4. Zalecenia dotyczące wykonania koszowych GWC
3.5. Lista kontrolna do wykonania koszowych GWC
3.6. Uruchomienie instalacji z koszowymi GWC i cieczą niskokrzepnącą

4. Charakterystyka innych systemów źródeł ciepła / systemów rozpraszania ciepła
4.1. Pale fundamentowe jako wymienniki ciepła – Pale energetyczne (termopale)
4.1.1. Projektowanie
4.1.2. Pale prefabrykowane
4.1.3. Pale wykonywane in-situ
4.1.4. Łączenie pali energetycznych
4.2. Elementy posadowienia kontaktujące się bezpośrednio z gruntem jako wymienniki ciepła
4.3. Energia geotermalna w tunelach
4.3.1. Typy konstrukcji tuneli
4.3.2. Dobór materiałów
4.3.3. Projektowanie
4.4. Pionowe gruntowe wymienniki ciepła typu magazynującego (wymienniki współosiowe)

5. Studzienki i rozdzielacze, rury doprowadzające, instalacja dolnego źródła w budynku
6. Ciecze niskokrzepnące
7. Dokumentacja powykonawcza
8. Przeglądy i obsługa pionowych, poziomych i koszowych GWC
9. Załączniki
10. Wykaz ważniejszych pojęć, opisy i definicje
11. Wykaz ważniejszych oznaczeń
12. Literatura
13. Wykaz logo członków wspierających PORT PC
Recenzje

 
 
Dodatkowe informacje do wydania I Wytycznych
 
Miło jest nam poinformować, że wytyczne branżowe PORT PC dostały pisemną rekomendację z Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki.

Niniejsza publikacja jest pierwszą publikację tego typu na rynku polskim, która obejmuje w sposób uporządkowany między innymi:
- aktualny stan prawny dotyczący opisywanych zagadnień,
- obszerny zakres wiedzy fachowej dotyczący gruntowych wymienników (poziomych i pionowych, koszowych),
- procedury projektowania, wykonania i odbioru instalacji,
- przegląd aktualnej literatury, wytycznych i norm europejskich.

ZOBACZ SPIS TREŚCI, REKOMENDACJĘ MINISTERSTWA GOSPODARKI ORAZ OPINIE RECENZENTÓW
Publikacja powstawała ponad 3 lata w ramach prac zespołu specjalistów branżowych, od wielu lat czynnie związanych z tematyką pomp ciepła i dolnych źródeł ciepła.
Podobne publikacje, takie jak niemieckie wytyczne wg VDI 4640 cz. 2, austriackie wytyczne ÖWAV-Regelblatt 207, czy też szwajcarska normę SIA 384/6:2010 stały się podstawą aktualnego stanu techniki w zakresie dolnych źródeł w poszczególnych krajach.

Wytyczne PORT PC mogą być uwzględniane jako załącznik do umów pomiędzy inwestorem a wykonawcą dolnego źródła.
Wg PORT PC możliwy jest dynamiczny wzrost udziału pomp ciepła w najbliższych latach, jako odnawialnych źródeł energii na terenie Polski. W związku z tym Stowarzyszenie w swoich działaniach zwraca się szczególną uwagę na kwestię jakości projektowania, wykonania i odbioru instalacji.
Zawarte w wytycznych informacje, wymagania  i zalecenia będą pomocne dla projektantów, wykonawców, kierowników budowy, inspektorów nadzorujących, osób kształcących się oraz użytkowników instalacji pomp W ramach II Kongresu oprócz przedstawienia tematyki zawartej w opracowanych wytycznych, ogłoszone zostaną ważne inicjatywy dotyczące stworzenia nowych wytycznych dla branży w zakresie odnawialnych źródeł energii i techniki grzewczej w Polsce.