Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. Część 7: Wytyczne projektowania, doboru, montażu i uruchomienia instalacji z pompami ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych

  • Dodaj recenzję:
  • 4073
  • Producent: PORT PC
  • Cena netto: 50,00 zł 52,50 zł

Wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła.
Część 7: Wytyczne projektowania, doboru, montażu i uruchomienia instalacji z pompami ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych

1/2020

Na podstawie VDI 4645

Spis treści
Uwagi wstępne
Wprowadzenie

1 Zakres stosowania
2 Odniesienia do innych wytycznych
3 Nazewnictwo
4 Symbole i skróty

5 Granice bilansowania energii i analiza efektywności
5.1 Granice bilansowania energii
5.2 Analiza efektywności pompy ciepła napędzanej silnikiem elektrycznym
5.3 Analiza efektywności gazowej pompy ciepła

6 Wstępna analiza
6.1 Podstawowe przepisy prawne związane uzyskaniem zezwolenia
6.2 Dostawa energii elektrycznej
6.3 Wymogi szczególne przy użytkowaniu pomp ciepła napędzanych silnikiem elektrycznym
6.4 Wymogi szczególne przy użytkowaniu pomp ciepła zasilanych paliwem
6.5 Wymagania dotyczące pomieszczeń, w których mają być zamontowane pomp ciepła

7 Podział zadań uczestników procesu projektowania i montażu instalacji z pompą ciepła

8 Podstawowa ocena (koncepcja)
8.1 Inwentaryzacja
8.2 Częściowe obciążenie cieplne budynku
8.3 Odbiór ciepła – instalacja grzewcza
8.4 Chłodzenie budynku
8.5 Podgrzewanie wody użytkowej
8.6 Dobór mocy grzewczej pompy ciepła
8.7 Sposób pracy pompy ciepła
8.8 Zasobnik ciepła (bufor) wody grzewczej
8.9 Dolne źródła ciepła pomp ciepła
8.10 Wykorzystanie energii słonecznej
8.11 Koncepcja instalacji
8.12 Opracowanie oferty

9 Szczegółowe projektowanie podzespołów i całej instalacji
9.1 Przygotowanie szczegółowego projektu
9.2 Projektowe obciążenie cieplne
9.3 Odbiór ciepła – instalacja grzewcza
9.4 Chłodzenie budynku
9.5 Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej
9.6 Dobór mocy grzewczej pompy ciepła
9.7 Wybór sposobu pracy pompy ciepła
9.8 Zasobniki buforowe i ich dobór
9.9 Dolne źródła ciepła
9.10 Wykorzystanie energii słonecznej
9.11 Koncepcja instalacji
9.12 Stworzenie dokumentów wykonawczych i pozwoleń

10 Wydanie zlecenia
11 Uruchomienie i przeszkolenie
11.1 Uruchomienie instalacji
11.2 Dokumentacja i przeszkolenie użytkownika
12 Kontrola instalacji

A. Załącznik – Wybrane, powiązane ustawy, rozporządzenia i normy
B. Załącznik – Projektowanie instalacji ogrzewania płaszczyznowego
C. Załącznik – Przykład projektu instalacji z grzejnikami
D. Uproszczony dobór średnicy rurociągu głównego i rozprowadzenia głównego w przypadku zastosowania pomp ciepła przeznaczonej do centralnego ogrzewania
E. Załącznik – Lista kontrolna koncepcji i szczegółowego projektowania instalacji z pompami ciepła
F. Załącznik – Algorytm ustalenia sposobów pracy i doboru pompy ciepła
G. Załącznik – Układy hydrauliczne
H. Załącznik – Określenie udziału pompy ciepła w pokryciu zapotrzebowania na ciepło
I. Załącznik – ocena efektywności elektrycznych pomp ciepła
J. Uproszczone obliczanie obciążenia chłodniczego poszczególnych pomieszczeń wg metody HEA
K. Załącznik – Analiza kosztów
L. Załącznik- Przykład karty urządzenia – rozporządzenie KE w sprawie f-gazów
M. Załącznik – Profile poboru c.w.u. (wyciąg z (EU) Nr. 814/2013, załącznik III)
N. Dobór mocy układu: pompa ciepła i drugie źródło ciepła zgodnie z PN-EN 12831 i PN-EN 14540
O. Załącznik – Przykład obliczenia doboru pompy ciepła oraz innych elementów

Bibliografia