Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 3360
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: red. nauk. Zbigniew Kledyński, Łukasz Szarek

  • szt.
  • Cena netto: 31,43 zł 33,00 zł
Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania

rok wydania: 2016
ilość stron: 158
ISBN: 978-83-7814-520-2
 
Opis
Circular Economy to gospodarka o obiegu zamkniętym – „blisko-zero-odpadowa”, w której poprzez wielokrotne wykorzystanie zużytych produktów i towarzyszących ich wytwarzaniu produktów ubocznych końcowa ilość odpadów jest minimalna. W Polsce, w której pozyskiwanie energii elektrycznej i ciepła bazuje na spalaniu paliw stałych, głównie węgla kamiennego i brunatnego, zapotrzebowanie na dobre technologie przyjazne środowisku szybko wzrasta. Niniejsze opracowanie jest próbą odpowiedzi na to zapotrzebowanie i daje początek serii wydawniczej monografii poświęconych idei Circular Economy z naciskiem na aspekty techniczne tej problematyki.

I tom serii monografii naukowych Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej – „CIRCULAR ECONOMY – TECHNOLOGIE”

Spis treści
Wstęp / 9
Rozdział 1 Wprowadzenie do problematyki zagospodarowania ubocznych produktów spalania / 11
1. Zagospodarowanie UPS w Polsce i na świecie  –  produkty, rynki zbytu, perspektywy (Łukasz Ochociński) / 11
1.1. Wstęp / 11
1.2. Zagospodarowanie UPS w statystykach / 11
1.2.1. Zagospodarowanie UPS w Polsce / 11
1.2.2. Zagospodarowanie UPS w UE / 16
1.3. Zagospodarowanie UPS w USA / 19
1.4. Rynki zbytu / 22
1.4.1. Określenie aktualnych trendów rynkowych w zagospodarowaniu UPS w Polsce / 22
1.4.2. Metodologia analizy rynków zbytu na przykładzie badania rynku popiołów do betonu / 23
1.5. Perspektywy rynkowe / 24
1.5.1. Zastosowanie UPS w Polsce w inwestycjach drogowych realizowanych przez Grupę EKOTECH / 26
1.6. Podsumowanie i wnioski / 28
Rozdział 2 UPS – zagrożenie czy szansa? / 29
1. Edukacja i informacja w obszarze społecznego  postrzegania  ubocznych  produktów spalania (Dorota Zalewska) / 29
1.1. Wstęp / 29
1.2. Przykłady wybranych kampanii edukacyjnych i społecznych w Polsce / 29
1.2.1. „Nie taki prąd straszny” / 29
1.2.2. Kampania wizerunkowa PGE Polskiej Grupy Energetycznej / 31
1.2.3. Poznaj Atom – kampania informacyjna Ministerstwa Gospodarki / 32
1.2.4. Kampanie informacyjne – podsumowanie / 33
1.3. Analiza społecznego postrzegania UPS / 34
1.3.1. Analiza wyników badania dr. K. Maja / 34
1.3.2. Badanie własne – Poziom edukacji i informacji społecznej w obszarze UPS / 37
1.4. Plany kampanii edukacyjnej w obszarze UPS / 42
1.5. Wnioski / 43
Rozdział 3 Zagospodarowanie UPS jako problem techniczny i biznesowy / 45
1. Gospodarka ubocznymi produktami spalania w elektrowni ENEA Wytwarzanie S.A.  w Kozienicach z uwzględnieniem  budowy  nowego  bloku  1075  MW (Cezary Zalewski) / 45
1.1. Wstęp / 45
1.2. Definicje i pojęcia / 46
1.3. Działalność elektrowni ENEA Wytwarzanie w Kozienicach / 48
1.3.1. Informacje ogólne o elektrowni ENEA Wytwarzanie S.A. w Kozienicach / 48
1.3.2. Położenie i lokalizacja / 48
1.3.3. Paliwo / 48
1.3.4. Istniejąca infrastruktura do odbioru i zagospodarowania UPS wytworzonych w EWSA / 49
1.3.5.  Modernizacja i zmiany mające wpływ na ilość wytwarzanych UPS w EWSA / 50
1.4. Charakterystyka ubocznych produktów spalania pochodzących z ENEA Wytwarzanie S.A. w Kozienicach / 50
1.4.1. Uziarnienie / 51
1.4.2. Skład chemiczny / 54
1.4.3. Wymywalność / 56
1.4.4. Mikrosfery / 57
1.5. Analiza rynku dla UPS pochodzących z ENEA Wytwarzanie S.A. / 58
1.5.1. Drogownictwo / 58
1.5.2. Rynek betonu i cementu w Polsce / 59
1.5.3. Wykorzystanie UPS w eksploatowanych kopalniach węgla kamiennego / 60
1.6. Możliwości wykorzystania UPS z ENEA Wytwarzanie S.A. / 61
1.6.1. Prognozy zagospodarowania popiołów lotnych / 61
1.6.2. Zagospodarowanie popioło-żużli (MPŻ) / 62
1.6.3. Zagospodarowanie mikrosfer / 63
1.6.4. Zastosowanie gipsów poreakcyjnych / 63
1.7. Podsumowanie i wnioski końcowe / 64
2. Systemowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem zagospodarowującym UPS-y – case study Grupa EKOTECH (Kamil Szczygielski) / 65
2.1. Wprowadzenie / 65
2.2. Grupa EKOTECH / 65
2.2.1. Orientacja i misja przedsiębiorstwa / 66
2.2.2. Analiza obecnej sytuacji przedsiębiorstwa / 66
2.2.3. Określenie sytuacji docelowej przedsiębiorstwa / 71
2.2.4. Wybór strategii dojścia do celu / 76
2.3. Podsumowanie / 80
Rozdział 4 Problemy zagospodarowania przez składowanie / 81
1. Sposoby zabezpieczania składowisk odpadów paleniskowych przed efektem wtórnego pylenia – przegląd metod (Jacek Wychocki) / 81
1.1. Wstęp / 81
1.2. Wtórne pylenie składowisk / 81
1.3. Wtórne pylenie a aspekty zdrowotne / 82
1.4. Sposoby zabezpieczania składowisk przed efektem wtórnego pylenia / 83
1.4.1. Zabiegi techniczne likwidowania efektu wtórnego pylenia / 83
1.4.2. Zabiegi biologiczne likwidowania efektów wtórnego pylenia / 89
1.5. Podsumowanie / 92
Rozdział 5 Sposoby zagospodarowania nowych rodzajów UPS / 93
1. Hydrauliczne spoiwa drogowe na bazie UPS (Marika Grzybek) / 93
1.1 Wstęp / 93
1.2. Popioły lotne / 94
1.2.1. Popioły lotne krzemionkowe / 94
1.2.2. Popioły fluidalne /  96
1.2.3. Porównanie popiołów lotnych konwencjonalnych i fluidalnych / 98
1.3. Popioły lotne w drogownictwie / 99
1.4. Badania mieszanek spoiwowych z wykorzystaniem UPS oraz produktów na nich opartych / 102
1.4.1. Materiały wykorzystane do badań / 103
1.4.2. Składy mieszanek spoiwowych oraz wyniki badań / 105
1.5. Podsumowanie i wnioski / 110
2. Właściwości kompozytów cementowo-popiołowych zawierających produkty z procesu denitryfikacji spalin (Grzegorz Gaj, Grzegorz Kocel) / 111
2.1. Wprowadzenie / 111
2.2. Redukcja tlenków azotu ze strumienia spalin / 112
2.2.1. Inspiracja do redukcji tlenków azotu w spalinach / 113
2.3. Właściwości popiołu lotnego / 114
2.4. Hydrauliczne spoiwo drogowe / 118
2.5. Badanie środowiska pracy / 121
2.6. Podsumowanie i wnioski /123
3. Możliwości zagospodarowania lotnych popiołów wapniowych w zawiesinach twardniejących podczas realizacji przesłon przeciwfiltracyjnych w obiektach ochrony środowiska (Paweł Falaciński, Izabela Miecznikowska, Sylwia Łysiak) / 124
3.1. Wstęp / 124
3.2. Metodyka badań / 125
3.2.1. Badania zawiesin w stanie płynnym / 125
3.3. Wyniki badań / 129
3.3.1. Właściwości płynnych zawiesin / 129
3.3.2. Właściwości zawiesin stwardniałych / 130
3.4. Analiza wyników badań / 132
3.5. Podsumowanie / 135
4. Właściwości mechaniczne i absorpcyjne zapraw budowlanych wykonanych ze spoiwa żużlowo-popiołowego (Agnieszka Machowska) / 136
4.1. Wprowadzenie / 136
4.2. Materiały wyjściowe i zakres badań / 137
4.3. Właściwości mechaniczne zapraw / 138
4.4. Absorpcja kapilarna zapraw / 141
4.5. Podsumowanie / 145
Podziękowania / 145
Zamiast podsumowania / 146
Bibliografia / 148
Streszczenie / 154
Abstract / 156
Autorzy i tytuły prac dyplomowych Studium Podyplomowego / 158