Zaopatrzenie w wodę

  • Dodaj recenzję:
  • 2949
  • Producent: Seidel-Przywecki
  • Autor: Ziemowit Suligowski
  • szt.
  • Cena netto: 75,24 zł 99,00 zł 79,00 zł

Zaopatrzenie w wodę

rok wydania: 2014, wydanie pierwsze
ilość stron: 256
ISBN: 978-83-60956-35-9

Opis
Zadaniem wodociągów publicznych od pokoleń jest zapewnienie dostaw wody w odpowiedniej ilości, o wymaganej jakości, przy wystarczającym ciśnieniu, lecz jako priorytet traktowane jest zaopatrzenie ludności.
Problemem w tej kwestii jest brak aktualnej polskiej literatury w zakresie podstaw inżynierskich zaopatrzenia w wodę. Dotychczas obowiązująca nawiązuje do zupełnie innej już sytuacji technicznej i ekonomicznej. Na przełomie lat całkowicie zmieniły się warunki realizacji inwestycji oraz eksploatacji, zwłaszcza po wejściu Polski do Unii Europejskiej, a wiele spośród standardów projektowania i eksploatacji wodociągów ukształtowało się jeszcze ponad 100 lat temu  i nie odnoszą się już do obecnej rzeczywistości.

Przedstawiona tutaj książka mówi o aktualnym stanie rzeczy i aktualnej problematyce. Opisuje sposoby funkcjonowania i budowę systemów wodociągowych: rodzaje ujęć i studni, pompownie i przewody oraz sposoby magazynowania wody. Przedstawione są również uwarunkowania prawne  i techniczne funkcjonowania przedsiębiorstw. W książce zaprezentowana została również krótka historia powstania współczesnych wodociągów.

Książka stanowi niezwykle cenne źródło wiedzy m.in. dla projektantów, wykonawców, eksploatatorów systemów zaopatrzenia w wodę, studentów szkół wyższych studiujących na kierunkach technicznych.

Spis treści
1. Wstęp
1.1. Wodociągi publiczne
1.2. Powstanie współczesnych wodociągów

2. Wodociągi w Polsce
2.1. Wodociągi w okresie powojennym
2.2. Zmiany po 1990 r.
2.3. Konsekwencje wprowadzenia ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
2.3.1. Podstawowe określenia zapisane w ustawie
2.3.2. Stosunki pomiędzy przedsiębiorstwem a gminą
2.3.3. Stosunki przedsiębiorstwa z odbiorcą usług
2.3.4. Formy organizacyjne funkcjonowania przedsiębiorstwa
2.4. Zasady planowania zagospodarowania przestrzennego
2.4.1. Aktualne rozwiązanie
2.4.2. Infrastruktura w dokumentacji planistycznej
Strategia rozwoju gminy
Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Podsumowanie

3. Relacje ilościowe
3.1. Dobowe zużycie wody
3.2. Metody prognozowania
3.3. Oceny ilościowe

4. Ujęcia wody
4.1. Wykorzystywane zasoby wody
4.2. Ujęcia wód powierzchniowych
4.2.1. Brzegowe ujęcia wody
4.2.2. Studzienne ujęcia wody
4.2.3. Progowe ujęcia wody
4.2.4. Przelewowe ujęcia wody
4.2.5. Kanałowe ujęcia wody
4.2.6. Zatokowe ujęcia wody
4.2.7. Ochrona sanitarna ujęć wód powierzchniowych
4.3. Ujęcia wód źródlanych
4.4. Ujęcia wód podziemnych
4.4.1. Poziome ujęcia wód podziemnych
4.4.2. Pionowe ujęcia wód podziemnych
Studnia kopana
Studnia opuszczana
Igłofiltr
Studnia wiercona
4.4.3. Układy zbiorcze zespołu studzien
Lewarowe ujęcia wody
Pompowe ujęcia wody
4.4.4. Studnie z zafiltrowaniem poziomym
4.4.5. Ochrona sanitarna ujęć wód podziemnych

5. Przewody wodociągowe
5.1. Kryterium przeznaczenia
5.2. Średnice przewodów wodociągowych
5.3. Cechy wytrzymałościowe
5.3.1. Sztywność obwodowa
5.3.2. Występujące obciążenia
5.3.3. Podciśnienie
5.3.4. Deformacje
5.3.5. Zalecenia w zakresie wykonywania obliczeń statycznych
5.4. Rozwiązania materiałowe
5.5. Układy magistral wodociągowych
5.6. Prowadzenie przewodów wodociągowych
5.7. Strefowanie przewodów wodociągowych
5.8. Uzbrojenie przewodów wodociągowych
5.9. Ochrona przeciwpożarowa
5.9.1. Wymagania formalne
5.9.2. Konsekwencje praktyczne przepływów przeciwpożarowych
5.9.3. Możliwości bezpiecznego rozwiązania problemu ochrony pożarowej
5.10. Wykonawstwo sieci
5.10.1. Wpływ charakterystycznych cech materiałowych
Współpraca z podłożem
Przygotowanie podłoża
Obsypka i zasypka rury
Specyfika rurociągów ciśnieniowych
Kotwienie w nawodnionym podłożu
Wykonawstwo w podłożu zbiorników lub cieków wodnych
5.10.2. Wpływ zróżnicowania właściwości materiałowych na warunki prób ciśnienia
Klasyfikacja ciśnień próbnych zgodnie z normą PN-EN805
Próby szczelności
- Próba skandynawska
- Propozycje zmian zasad prowadzenia próby
- Według normy PN-EN805 [22]
- Podsumowanie
5.11. Technologie bezwykopowe
5.12. Uwagi do eksploatacji

6. Pompowanie wody
6.1. Wprowadzenie
6.2. Miejsce pompowni w systemie
6.3. Pompownie strefowe
6.4. Tradycyjny schemat pracy pomp
6.5. Praca pompy ze zmiennym wydatkiem i stałą wysokością podnoszenia
6.6. Praca w warunkach zmiennego wydatku
6.7. Układy pomp
6.8. Podstawowe rodzaje pomp
6.8.1. Pompy tłokowe
6.8.2. Pompy wirowe

7. Magazynowanie wody
7.1. Wielkość zbiornika
7.2. Współpraca zbiornika z siecią
7.3. Lokalizacja zbiornika
7.4. Konstrukcja zbiornika
7.5. Potrzeby terenowe