Zarządzanie projektami w podejściu zwinnym

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5068
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
  • Autor: Sebastian Wilczewski

  • szt.
  • Cena netto: 27,62 zł 29,00 zł

Zarządzanie projektami w podejściu zwinnym

rok wydania: 2022, wydanie pierwsze
ISBN: 978-83-7348-877-9
ilość stron: 118
format: B5
oprawa: miękka

Opis

W opracowaniu opisane zostały wzorce postępowania stosowane w przypadku realizacji przedsięwzięć dużych i złożonych, takie jak Scaled Agile Framework (SAFe), Large-Scale Scrum (LeSS) czy Nexus, spośród których najbardziej popularne jest to pierwsze podejście. Każda z tych metodyk zawiera wskazówki i wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób koordynować prace wielu Zespołów Scrum. Wprowadzają one wydarzenia oraz role niezbędne w bardziej złożonych środowiskach.

Opisane zostały także narzędzia, metody i praktyki wykorzystywane w podejściu zwinnym. Należą do nich m.in.: sposoby dekompozycji wymagań, narzędzia i metody stosowane w opisywaniu wymagań (historyjki, story points, Planning Poker), podejścia przydatne w priorytetyzacji (metoda Weighted Shortest Job First, metoda MoSCoW, model Kano, koncepcje Minimum Viable Product (MVP) oraz Minimum Marketable Product (MMP) czy tablice Kanban).

W końcowej części książki porównano podejścia zwinne i klasyczne. Porównanie to nie miało jednak na celu stwierdzenia, która z metodyk jest lepsza, a która gorsza, lecz wskazanie przesłanek przemawiających za wyborem właściwej, najbardziej pasującej do specyfiki i potrzeb danej organizacji. Z tego względu wskazano zalety oraz wady podejść klasycznego i zwinnego. Wskazane zostały również kluczowe czynniki ułatwiające wdrożenie podejścia Agile.

Spis treści

Wykaz skrótów stosowanych w pracy / 7

1. Wstęp / 9

2. Wstęp do zwinnego zarządzania inicjatywami / 11
2.1. Trendy w zarządzaniu projektami i inicjatywami / 11
2.2. Powody, dla których firmy rozpoczynają transformację do zwinności / 13
2.3. Czas niezbędny do przeprowadzenia transformacji ku zwinności / 15
2.4. Klasyczna definicja zarządzania projektami a zwinne inicjatywy / 16
2.5. Manifest Programowania Zwinnego jako podstawa podejścia zwinnego / 17
2.6. Założenia Manifestu Programowania Zwinnego / 19
2.7. Podejście do zarządzania inicjatywami w ujęciu zwinnym i klasycznym / 20
2.8. Podejście zwinne a projekty niedotyczące wytwarzania oprogramowania / 21
2.9. Podsumowanie / 23

3. Podejście klasyczne a podejście zwinne / 24
3.1. Scrum a klasyczne zarządzanie projektami /24
3.2. Przesłanki przemawiające za wykorzystaniem poszczególnych podejść / 25
3.3. Zalety i wady podejścia zwinnego / 27
3.4. Zalety i wady podejścia klasycznego / 29
3.5. Podejście hybrydowe / 31

4. Mierzenie sukcesu projektu / 34
4.1. Definicja sukcesu projektu / 34
4.2. Statystyki dotyczące sukcesu projektu / 34
4.3. Zrewidowana definicja sukcesu projektu / 35
4.4. Zaktualizowane statystyki dotyczące sukcesu projektu / 35
4.5. Sukces projektu a jego wielkość / 36
4.6. Sukces projektu a stosowana metodyka lub ramy / 37
4.7. Wyzwania, z jakimi mierzą się projekty / 38
4.8. Wnioski / 39

5. Stosowanie Scrum do zwinnego dostarczania produktów / 40
5.1. Powstanie Scrum / 41
5.2. Historia Scrum Guide / 41
5.3. Podstawowe założenia Scrum / 43
5.4. Filary / 43
5.5. Wartości / 44
5.6. Podstawowe elementy Scrum / 46
5.7. Role w ramach Scrum Team / 46
5.7.1. Deweloperzy / 47
5.7.2. Product Owner / 48
5.7.3. Scrum Master / 49
5.8. Wydarzenia / 50
5.8.1. Sprint / 51
5.8.2. Planowanie Sprintu / 51
5.8.3. Codzienny Scrum / 54
5.8.4. Przegląd Sprintu / 54
5.8.5. Retrospektywa Sprintu / 55
5.9. Artefakty / 55
5.9.1. Backlog Produktu / 56
5.9.2. Backlog Sprintu / 56
5.9.3. Przyrost / 57
5.10. Podsumowanie / 57

6. Narzędzia, metody i praktyki stosowane w podejściu zwinnym / 59
6.1. Dekompozycja wymagań / 60
6.1.1. Epik / 61
6.1.2. Funkcje i zdolności / 63
6.1.3. Historyjki / 65
6.1.4. Zadanie / 66
6.2. Opisywanie i szacowanie złożoności wymagań / 66
6.2.1. Wycena złożoności wymagań za pomocą story points i Planning Poker / 66
6.2.2. Wycena dostarczanej wartości biznesowej / 68
6.2.3. Definicja Gotowości / 69
6.2.4. Definicja Ukończenia / 70
6.3. Ocena wiarygodności szacowań / 70
6.4. Priorytetyzacja działań / 73
6.4.1. Metoda Weighted Shortest Job First (WSJF) / 73
6.4.2. Metoda MoSCoW / 74
6.4.3. Model Kano / 76
6.5. Minimum Viable Product (MVP) / 77
6.6. Minimum Marketable Product (MMP) / 78
6.7. Wizualizacja wykonywanych prac – tablice Kanban / 79
6.8. Ograniczanie pracy w trakcie (Work In Progress) / 79
6.9. Zarządzanie ryzykiem według podejścia ROAM / 80
6.10. Definiowanie celów metodą SMART / 83
6.11. Decentralizacja w podejmowaniu decyzji / 83
6.12. Najbardziej popularne techniki i praktyki stosowane w podejściu zwinnym / 84
6.13. Oprogramowanie wspierające podejście zwinne / 85
6.14. Podsumowanie / 86

7. Podejścia zwinne stosowane do realizacji dużych inicjatyw / 88

8. Nexus / 90
8.1. Nexus a Scrum / 90
8.2. Role Nexus – Nexus Integration Team / 90
8.3. Wydarzenia Nexus / 91
8.3.1. Cross Team Refinement / 91
8.3.2. Nexus Sprint Planning / 92
8.3.3. Nexus Daily Scrum / 92
8.3.4. Nexus Sprint Review / 93
8.3.5. Nexus Sprint Retrospective / 93
8.4. Artefakty Nexus / 93
8.5. Podsumowanie / 94

9. Large-Scale Scrum (LeSS) / 95
9.1. Elementy LeSS zaczerpnięte ze Scrum / 95
9.2. Podział Planowania Sprintu / 95
9.3. Codzienny Scrum / 96
9.4. Spotkanie Scrum of Scrum / 96
9.5. Koordynacja i integracja / 97
9.6. Przegląd Sprintu / 97
9.7. Retrospektywa / 98
9.8. Pielęgnacja Backlogu Produktu / 98
9.9. Podsumowanie / 98

10. Scaled Agile Framework (SAFe) / 99
10.1. Konfiguracje SAFe / 101
10.2. Role i wydarzenia SAFe zapożyczone z ram postępowania Scrum / 102
10.3. Omówienie wybranej konfiguracji SAFe – Essential SAFe / 102
10.3.1. Wprowadzenie i główne role / 102
10.3.2. Wydarzenia / 103
10.3.3. Artefakty / 104
10.3.4. Planowanie Przyrostu dla Programu (Program Increment Planning) / 105
10.4. Podsumowanie / 107

11. Kluczowe aspekty związane z wdrażaniem podejścia zwinnego / 108
11.1. Bariery związane z wdrażaniem podejścia zwinnego / 108
11.2. Rekomendowane podejście dotyczące wdrażania podejścia zwinnego / 112

12. Podsumowanie / 114

Bibliografia / 116