Zastosowanie technologii naziemnego skaningu laserowego w wybranych zagadnieniach geodezji inżynieryjnej

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 3537
  • Producent: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
  • Autor: Praca zbiorowa red. Janina Zaczek-Peplinska Michał Strach

  • szt.
  • Cena netto: 37,14 zł 39,00 zł

Zastosowanie technologii naziemnego skaningu laserowego w wybranych zagadnieniach geodezji inżynieryjnej

Praca zbiorowa red. Janina Zaczek-Peplinska Michał Strach

rok wydania: 2017
ilość stron: 124
ISBN: 978-83-7814-621-6

Opis
Celem monografii jest prezentacja stanu wiedzy i doświadczeń autorów w zakresie stosowania technologii naziemnego skaningu laserowego w szeroko pojętej geodezji inżynieryjnej. Ważnym elementem opracowania jest ukazanie zastosowania skaningu laserowego na wybranych przykładach. Tematyka poszczególnych rozdziałów ukazuje szeroki zakres zainteresowań autorów opracowania reprezentujących kilka ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Zaprezentowane przykłady stanowią jedynie wycinek możliwych zastosowań naziemnego skaningu laserowego, niemniej jednak ukazują ogromną przydatność tej technologii w wielu zagadnieniach związanych z geodezją inżynieryjną, budownictwem i dziedzinami pokrewnymi. Technologia ta w zależności od charakteru obiektu może różnić się zastosowaniem, rozkładem stanowisk pomiarowych, punktów dostosowania czy platformą pomiarową, jednak za każdym razem będzie dostarczała chmurę punktów reprezentujących dany obiekt w przestrzeni trójwymiarowej.

Spis treści
Wstęp / 7
1. Znaki pomiarowe dedykowane do naziemnego skaningu laserowego (Maria  Elżbieta  Kowalska, Janina Zaczek-Peplinska) / 11
1.1. Wstęp / 11
1.2. Przegląd znaków i akcesoriów dostępnych u producentów skanerów laserowych / 11
1.3. Propozycja wykorzystania znaków hybrydowych / 15
1.4. Podsumowanie / 21
Literatura / 22


2. Monitoring obiektów w rejonie oddziaływania budowy tuneli i głębokich wykopów (Janina Zaczek-Peplinska) / 24
2.1. Charakterystyka oddziaływań głębokich posadowień / 24
2.2. Pomiary w rejonie oddziaływania budowy wysokościowca Skanska Atrium South II / 25
2.3.  Geodezyjne metody pomiaru skutków oddziaływań fazy początkowej głębokiego posadowienia na obiekty sąsiednie / 26
2.4. Wyniki skanowania laserowego / 31
2.5. Podsumowanie / 34
Literatura / 35


3. Inwentaryzacja techniką skanowania laserowegościan szczelinowych (Janina Zaczek-Peplinska, Maria Elżbieta Kowalska) / 36
3.1. Wprowadzenie / 36
3.2. Naziemne skanowanie laserowe obudowy głębokiego wykopu / 39
3.2.1. Opis obiektu „Galeria Handlowa – Tarasy Zamkowe” w Lublinie / 39
3.2.2. Opis prac pomiarowych / 40
3.3. Metodyka opracowania wyników i rezultaty pomiaru / 41
3.4. Podsumowanie. / 45
Literatura / 46


4. Analiza infrastruktury i geometrii torów tramwajowych w tunelu na podstawie danych z naziemnego skaningu laserowego (Michał Strach, Przemysław Grabias) / 48
4.1. Wstęp / 48
4.2. Opis obiektu doświadczalnego / 49
4.3. Charakterystyka sprzętu i technologii pomiarowej / 50
4.4. Opracowanie danych i analiza wyników / 53
4.5. Podsumowanie / 59
Literatura / 60


5. Inwentaryzacja masywnych obiektów betonowych dla opracowania prognoz ich zachowania w czasie zmiennego obciążenia konstrukcji (Janina Zaczek-Peplinska) / 61
5.1. Wstęp / 61
5.2. Model numeryczny obiektu / 63
5.3. Weryfi kacja modelu geometrycznego / 65
5.4. Korekta geometrii modelu numerycznego / 67
5.5. Podsumowanie / 74
Literatura / 74


6. Inwentaryzacja metodą skanowania laserowego galerii zapory ziemnej (Janina Zaczek-Peplinska, Anna Adamek) / 76
6.1. Wstęp / 76
6.2. Monitoring obiektu hydrotechnicznego / 76
6.3. Pomiary galerii zastrzykowo-kontrolnej ziemnej zapory wodnej / 77
6.4. Inwentaryzacja stanu technicznego galerii na podstawie danych ze skaningu laserowego / 83
6.5. Podsumowanie / 86
Literatura / 87


7. Geodezyjny monitoring (TLS) estakady transportowej na terenach czynnej eksploatacji górniczej (Janina Zaczek-Peplinska) / 88
7.1. Wstęp / 88
7.2. Skanowanie estakady transportowej / 89
7.3. Wyznaczenie przemieszczeń konstrukcji  –  opracowanie zintegrowanych chmur punktów / 91
7.4. Badanie przemieszczeń na podstawie porównania zintegrowanych chmur punktów / 96
7.5. Podsumowanie / 99
Literatura / 100


8.  Naziemny skaning laserowy w górnictwie odkrywkowym (Cezary Toś) / 101
8.1. Wstęp / 101
8.2. Dokumentacja geodezyjna / 102
8.3. Dokumentacja geologiczna / 105
8.4. Wyznaczanie objętości zwałowisk / 107
8.5. Błąd objętości wynikający z aproksymacji powierzchni modelem TIN / 108
8.6. Wpływ błędu pomiarowego na wyznaczaną objętość / 113
8.7. Wnioski / 114
Literatura / 115
Bibliografia / 118
Informacje o autorach / 124