Zbiór przepisów dla podziemnych zakładów górniczych 2021

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 4321
  • Producent: Karbon
  • Autor: praca zbiorowa

Zbiór przepisów dla podziemnych zakładów górniczych

rok wydania: 2021
ilość stron: 882
ISBN: 978-83-934755-5-1
format: 21,7x15,5 cm
oprawa: twarda

 

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W SPRAWIE OGŁOSZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU USTAWY - PRAWO GEOLOGICZNE GÓRNICZE
Jednolity tekst ustawy - Prawo Geologiczne Górnicze / 12
USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r.


PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE
DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE / 14
DZIAŁ II WŁASNOŚĆ GÓRNICZA, UŻYTKOWANIE GÓRNICZE ORAZ INNE UPRAWNIENIA GÓRNICZE / 20
DZIAŁ III KONCESJE / 23
Rozdział 1 Zasady koncesjonowania / 21
Rozdział 2 Uchylony / 41
Rozdział 3 Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż / 42
Rozdział 4 Umowa o współpracy / 61
DZIAŁ IV KWALIFIKACJE, RZECZOZNAWCY I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA / 66
Rozdział 1 Kwalifikacje w zakresie geologii / 66
Rozdział 2 Kwalifikacje w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego / 68
Rozdział 3 Postępowanie w sprawie stwierdzenia kwalifikacji / 81
Rozdział 4 Rzeczoznawcy / 84
Rozdział 5 Odpowiedzialność zawodowa / 87
DZIAŁ V PRACE GEOLOGICZNE / 88
Rozdział 1 Projektowanie i wykonywanie prac geologicznych / 88
Rozdział 2 Dokumentacja geologiczna i informacja geologiczna / 92
Rozdział 3 Ewidencja i bilans zasobów złóż kopalin / 99
DZIAŁ VI ZAKŁAD GÓRNICZY, JEGO RUCH ORAZ RATOWNICTWO GÓRNICZE / 101
Rozdział 1 Planowanie przestrzenne na terenach górniczych / 101
Rozdział 2 Ruch zakładu górniczego / 101
Rozdział 3 Ratownictwo górnicze / 117
Rozdział 4 Podziemne składowanie odpadów / 121
Rozdział 4a Podziemne składowanie dwutlenku węgla / 122
Rozdział 5 Likwidacja zakładu górniczego / 127
DZIAŁ VII OPŁATY / 131
DZIAŁ VIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY / 136
DZIAŁ Vlll a REJESTR OBSZARÓW GÓRNICZYCH I ZAMKNIĘTYCH PODZIEMNYCH SKŁADOWISK DWUTLENKU WĘGLA / 138
DZIAŁ IX ADMINISTRACJA, PAŃSTWOWA SŁUŻBA GEOLOGICZNA KRAJOWY ADMINISTRATOR PODZIEMNYCH SKŁADOWISK DWUTLENKU WĘGLA I NADZÓR / 139
Rozdział 1 Zasady ogólne / 139
Rozdział 2 Organy administracji geologicznej / 141
Rozdział 3 Państwowa służba geologiczna 141
Rozdział 3a Krajowy Administrator Podziemnych Składowisk Dwutlenku Węgla / 143
Rozdział 4 Organy nadzoru górniczego / 145
DZIAŁ X KARY PIENIĘŻNE / 153
DZIAŁ XI PRZEPISY KARNE / 156
DZIAŁ XII ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH / 159
DZIAŁ XIII PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE / 159
ZAŁĄCZNIKI / 164


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 23 listopada 2016 r. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA RUCHU PODZIEMNYCH ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH

DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE / 166
DZIAŁ II BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE / 167
Rozdział 1 Wymagania ogólne / 167
Rozdział 2 Roboty wiertnicze / 178
Rozdział 3 Szyby i szybiki / 181
Rozdział 4 Wyrobiska korytarzowe / 184
Rozdział 5 Systemy wybierania / 185
Rozdział 6 Obudowa wyrobisk / 187
Rozdział 7 Podsadzanie wyrobisk i wykorzystanie odpadów w podziemnych wyrobiskach górniczych / 191
DZIAŁ III PRZEWIETRZANIE / 193
Rozdział 1 Wymagania ogólne / 193
Rozdział 2 Przewietrzanie za pomocą wentylatorów głównych / 194
Rozdział 3 Przewietrzanie za pomocą lutniociągów, pomocniczych urządzeń wentylacyjnych lub przez dyfuzję / 200
DZIAŁ IV WARUNKI PRACY I OCHRONA ZDROWIA / 206
Rozdział 1 Wymagania ogólne / 206
Rozdział 2 Ochrona pracowników przed pyłami szkodliwymi dla zdrowia / 207
Rozdział 3 Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne / 209
DZIAŁ V ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO / 210
Rozdział 1 Wymagania ogólne / 210
Rozdział 2 Zagrożenia tąpnieniami / 210
Rozdział 3 Zagrożenia metanowe / 214
Rozdział 4 Zagrożenie wyrzutami gazo i skał / 232
Rozdział 5 Zagrożenia wybuchem pyłu węglowego / 238
Rozdział 6 Zagrożenia klimatyczne / 245
Rozdział 7 Zagrożenie wodne /247
Rozdział 8 Zagrożenie radiacyjne naturalnymi substancjami promieniotwórczymi / 250
Rozdział 7 Zagrożenie pożarowe / 251
DZIAŁ VI MASZYNY, URZĄDZENIA I INSTALACJE ORAZ OBIEKTY BUDOWLANE ZAKŁADU GÓRNICZEGO / 258
Rozdział 1 Wymagania ogólne / 258
Rozdział 2 Obudowy zmechanizowane i maszyny urabiające / 259
Rozdział 3 Urządzenia głównego odwadniania / 260
Rozdział 4 Transport pionowy oraz w wyrobiskach o nachyleniu większym niż 45° / 261
Rozdział 5 Transport poziomy oraz w wyrobiskach o nachyleniu nie większym niż 45° / 278
Rozdział 6 Maszyny, urządzenia i instalacje / 293
Rozdział 7 Obiekty budowlane zakładu górniczego / 300
Rozdział 8 Źródła promieniowania jonizującego / 302
DZIAŁ VII GOSPODARKA ZŁOŻAMI W PROCESIE ICH WYDOBYWANIA, GEOLOGIA I MIERNICTWO GÓRNICZE / 304
DZIAŁ VIII OCHRONA ŚRODOWISKA / 307
DZIAŁ IX PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE / 308
ZAŁĄCZNIK 1 / 309
Rodzaje, zakres i wzory dokumentacji prowadzenia ruchu zakładu górniczego
ZAŁĄCZNIK 2 / 374
Dokument bezpieczeństwa
ZAŁĄCZNIK 3 / 375
Zwalczanie zagrożeń
ZAŁĄCZNIK 4 / 417
Instalowanie, eksploracja oraz kontrola maszyn, urządzeń i instalacji

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 16 marca 2017 r. W SPRAWIE RATOWNICTWA GÓRNICZEGO
Rozdział 1 Przepisy ogólne / 500
Rozdział 2 Organizacja, szczegółowe zadania i wymagania dla służb ratownictwa górniczego przedsiębiorcy oraz podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym / 501
Rozdział 3 Szczegółowe wymagania dotyczące specjalistycznych badań lekarskich psychologicznych oraz specjalistycznych szkoleń w zakresie ratownictwa górniczego, szkoleń w zakresie ratownictwa górniczego, w tym przypadki, w których ta szkolenia są przeprowadzane przez przedsiębiorcę / 512
Rozdział 4 Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji w zakresie ratownictwa górniczego oraz planu ratownictwa górniczego / 518
Rozdział 5 Sposoby współpracy przedsiębiorcy oraz podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym / 520
Rozdział 6 Przypadki, w których wykonuje się prace profilaktyczne.
Sposób prowadzenia akcji ratowniczych w zależności od rodzaju i natężeń zagrożeń występujących w zakładzie górniczym / 521
Rozdział 7 Przepisy przejściowe i przepis końcowy / 534
ZAŁĄCZNIK 1 / 536
Szczegółowe wymagania dotyczące specjalistycznych badań lekarskich i specjalistycznych badań psychologicznych
ZAŁĄCZNIK 2 / 538
Szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji w zakresie ratownictwa górniczego
ZAŁĄCZNIK 3 /546
Szczegółowy sposób prowadzenia akcji ratowniczych w zakładach górniczych
ZAŁĄCZNIK 4 / 564
Szczegółowy sposób stosowania gazów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII z dnia 9 listopada 2017 r. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH PRZECHOWYWANIA I UŻYWANIA ŚRODKÓW STRZAŁOWYCH I SPRZĘTU STRZAŁOWEGO W RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO
Rozdział 1 Przepisy ogólne / 568
Rozdział 2 Przechowywanie środków strzałowych i sprzętu strzałowego / 571
Rozdział 3 Przewożenie i przenoszenie środków strzałowych i sprzętu strzałowego / 574
Rozdział 4 Rodzaje, sposoby i wzory ewidencji środków strzałowych / 577
Rozdział 5 Używanie środków strzałowych i sprzętu strzałowego do robót strzałowych / 580
Rozdział 6 Szczegółowe wymagania dotyczące używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w podziemnych zakładach górniczych / 587
Rozdział 7 Szczegółowe wymagania dotyczące używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w odkrywkowych zakładach górniczych / 597
Rozdział 8 Szczegółowe wymagania dotyczące używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi / 602
Rozdział 9 Przepisy przejściowe i przepis końcowy / 603
ZAŁĄCZNIK 1 / 604
Szczegółowe zasady przechowywania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w składach materiałów wybuchowych
ZAŁĄCZNIK 2 / 614
Wzory dokumentów ewidencji oraz sposób ich wypełniania
ZAŁĄCZNIK 3 / 626
Szczegółowe wymagania dotyczące używania środków sztrzałowych i sprzętu strzałowego w zakładzie górniczym
ZAŁĄCZNIK 4 / 642
Wyznaczanie stref zagrożenia wokół miejsca wykonywania robót strzałowych w odkrywkowych zakładach górniczych. Zakładach Górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 28 października 2015 r. W SPRAWIE DOKUMENTACJI MIERNICZO-GEOLOGICZNEJ
Dokumentacja mierniczo-geologiczna / 648
ZAŁĄCZNIKI / 658
ZAŁĄCZNIK 2 / 669
ZAŁĄCZNIK 3 / 670
ZAŁĄCZNIK 4 / 673

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 grudnia 2017 r. W SPRAWIE PLANÓW RUCHU ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH
Rozdział 1 Przepisy ogólne 674
ZAŁĄCZNIK 1 676
Plan ruchu podziemnego zakładu górniczego
ZAŁĄCZNIK 2 690
Plan ruchu odkrywkowego zakładu górniczego
ZAŁĄCZNIK 3 698
Plan ruchu zakładu górniczego wydobywającego kopaliny otworami wiertniczymi
ZAŁĄCZNIK 4 707
Plan ruchu zakładu górniczego metodą podziemną:
podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów
ZAŁĄCZNIK 5 716
Plan ruchu zakładu górniczego prowadzącego metodą otworową: podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów
ZAŁĄCZNIK 6 722
Plan ruchu zakładu górniczego prowadzącego podziemne składowanie dwutlenku węgla
ZAŁĄCZNIK 7 730
Plan ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających użycia środków strzałowych
ZAŁĄCZNIK 8 737
Plan ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne polegające na badaniach geofizycznych wymagających użycia środków strzałowych
ZAŁĄCZNIK 9 739
Plan ruchu likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) podziemnego zakładu górniczego
ZAŁĄCZNIK 10 748
Plan ruchu likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) odkrywkowego zakładu górniczego
ZAŁĄCZNIK 11 755
Plan ruchu likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) zakładu górniczego wydobywającego kopaliny otworami wiertniczymi
ZAŁĄCZNIK 12 761
Plan ruchu likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) zakładu górniczego prowadzącego metodą podziemną, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów
ZAŁĄCZNIK 13 770
Plan ruchu likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) zakładu górniczego prowadzącego metodą otworową, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów
ZAŁĄCZNIK 14 774
Pian ruchu likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) zakładu górniczego prowadzącego prwadzącego podziemne składowanie dwutlenku węgla
ZAŁĄCZNIK 15 780
Plan ruchu zakładu prowadzącego działalność określoną w Art 2 ust. 1 z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA W SPRAWIE NATURALNYCH ZAGROŻEŃ W ZAKŁADZIE GÓRNICZYM
Rozdział 1 Przepisy ogólne / 785
Rozdział 2 Zagrożenia tąpaniami / 786
Rozdział 3 Zagrożenia metanowe / 788
Rozdział 4 Zagrożenia wyrzutami gazów i skał / 791
Rozdział 5 Zagrożenia wybuchem pyłu węglowego / 793
Rozdział 6 Zagrożenie klimatyczne / 796
Rozdział 7 Zagrożenie wodne / 797
Rozdział 8 Zagrożenia osuwiskami / 801
Rozdział 9 Zagrożenie erupcyjne / 802
Rozdział 10 Zagrożenie siarkowodorowe / 803
Rozdział 11 Zagrożenie substancjami promieniotwórczymi / 805
Rozdział 12 Przepisy końcowe /805


ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 29 stycznia 2013 r. W SPRAWIE DOPUSZCZANIA WYROBÓW DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH
Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dopuszczenia wyrobów do stosowania w zakładach górniczych / 806
ZAŁĄCZNIK 1 / 809
Wyroby, których stosowanie w Zakładach Górniczych wymaga, ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych, wydania, dopuszczenia
ZAŁĄCZNIK 2 / 810
Wymaganie techniczne dla wyrobów, których stosowanie w zakładach górniczych wymaga, ze względu na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ich użytkowania w warunkach zagrożeń występujących w ruchu zakładów górniczych, wydania, dopuszczenia

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2007 r. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE DOPUSZCZANIA WYROBÓW DO STOSOWANIA W ZAKŁADACH GÓRNICZYCH / 879