Niska emisja ze spalania węgla i metody jej ograniczenia

  • Dodaj recenzję:
  • 3412
  • Producent: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
  • Autor: Jan Władysław Pałasz
  • Cena netto: 37,90 zł 39,80 zł
Niska emisja ze spalania węgla i metody jej ograniczenia

rok wydania: 2016, wydanie pierwsze
ilość stron: 243
format: B5
ISBN: 978-83-7880-383-6
oprawa: miękka

Opis
Podręcznik zawiera kompleksowe omówienie metod i procedur ograniczenia niskiej emisji pochodzącej ze spalania węgla w gospodarce komunalno-bytowej. Publikacja kierowana jest głównie do studentów studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych i podyplomowych wszystkich kierunków technicznych uczelni wyższych, których programy nauczania obejmują zagadnienia inżynierii środowiska, ochrony klimatu, organizacji i zarządzania środowiskiem, technik odnowy środowiska.

Spis treści
WPROWADZENIE / 11

Rozdział I. WĘGIEL I JEGO ZNACZENIE W GOSPODARCE KOMUNALNO-BYTOWEJ W POLSCE / 19
1. Zasoby oraz wydobycie węgla kamiennego i węgla brunatnegow Polsce / 20
2. Zapotrzebowanie na węgiel i jego zużycie w gospodarce komunalno-bytowej / 25

Rozdział II NISKA EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ ZE SPALANIA WĘGLA / 28
1. Podstawy procesu spalania paliw stałych / 28
1.1. Charakterystyka paliw stałych / 28
1.2. Teoretyczne podstawy procesu spalania / 40
1.3. Technologia spalanie paliw stałych w kotłach małej mocy / 43
2. Zanieczyszczenia atmosfery produktami spalania paliw stałych i ich wpływ na zdrowie ludzi oraz środowisko / 50
2.1. Rodzaje źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza / 50
2.2. Gazowe i pyłowe emisje zanieczyszczeń ze spalania węgla / 52
2.2.1. Zanieczyszczenia gazowe atmosfery / 53
2.2.2. Trwałe Zanieczyszczenia Organiczne / 55
2.2.3. Zanieczyszczenia pyłowe atmosfery / 57
3. Uwarunkowania tworzenia się niskiej emisji / 60
3.1. Model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze / 61
3.2. Czynniki atmosferyczne wpływające na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze / 62  
3.2.1. Wiatr, prędkość wiatru, pionowy gradient prędkości wiatru, zmienność kierunku wiatru / 65
3.2.2. Dyfuzja atmosferyczna, adiabatyczny, pionowy gradient temperatury, grubość przyziemnej warstwy mieszania / 68
3.3. Wpływ czynników topograficznych na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń / 76
3.3.1.Opływy wiatrem przeszkód terenowych, strefa cienia aerodynamicznego / 77
3.3.2. Wpływ zabudowy i usytuowania źródeł emisji na przewietrzalność terenu / 80
3.4. Zjawiska zwiększające lub zmniejszające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń i samooczyszczanie atmosfery / 86
3.4.1. Zaburzenia równowagi radiacyjnej i turbulencji powietrza / 86
3.4.2. Przemiany zanieczyszczeń w atmosferze, zjawiska smogowe / 87
3.4.3. Opady atmosferyczne, kwaśne deszcze / 88

Rozdział III. PODSTAWY PRAWNE OCHRONY POWIETRZA PRZED NISKĄ EMISJĄ / 92
1. Ochrona powietrza w regulacjach prawnych Unii Europejskiej / 92
1.1. System prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej / 93
1.2. Ochrona powietrza w kontekście przepisów prawnych Unii Europejskiej / 96
1.3. Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego / 101
2. Ochrona powietrza w krajowych przepisach prawnych / 104
3. Przeciwdziałanie emisji z niskich źródeł / 108
3.1. Znaczenie pojęć „niska emisja” i „likwidacja niskiej emisji” / 108
3.2. Form  alnoprawne możliwości ograniczenia i kontroli niskiej emisji na szczeblu lokalnym / 110

Rozdział IV. TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI / 119
1. Metody ograniczenia emisji zanieczyszczeń w sektorze komunalno-bytowym / 119
2. Pierwotne metody ograniczenia niskiej emisji / 120
2.1. Przesyłanie ciepła za pomocą sieci ciepłowniczych / 120
2.2. Usuwanie zanieczyszczeń z węgla przed jego spaleniem / 122
2.3. Czyste technologie spalania, przetwórstwa i wykorzystania węgla / 123
2.3.1. Rola i znaczenie programu THERMIE  we wprowadzaniu czystych technologii spalania węgla w Polsce / 124
2.3.2. Spalanie węgla w niskoemisyjnych kotłach małej mocy, kryteria en ergetyczno-emisyjne dla kotłów małej mocy / 128
2.4. Zastosowanie ekologicznych paliw / 135
2.4.1. Wykorzystanie koksu, półkoksu oraz brykietów węglowych z dodatkiem  quasi-katalizatora / 136
2.4.2. Kwalifikowane paliwa węglowe / 139
2.4.3. Wykorzystanie biomasy / 141
2.4.4. Ciekłe i gazowe nośniki ciepła / 144
3.  Wtórne metody ograniczenia niskiej emisji / 149
3.1.Przedsięwzięcia termomodernizacyjne istniejących budynków / 149
3.1.1. Termomodernizacja wewnętrznych instalacji grzewczych / 149
3.1.2. Ocieplanie przegród budowlanych / 151
3.1.3. Modernizacja wentylacji w pomieszczeniach / 156
3.2. Zastosowanie technik oczyszczania spalin / 157
3.2.1. Urządzenia do oczyszczania gazów z zanieczyszczeń stałych / 159
3.2.2. Technologie i instalacje do redukcji zanieczyszczeń gazowych / 164
3.3. Podnoszenie wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców / 169
3.4. Zarządzanie jakością powietrza i wielkością emisji / 171
3.5. Wykorzystanie „dobrych praktyk” w ograniczaniu niskiej emisji / 176

Rozdział V.PROGRAMY OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI I SPOSOBY ICH FINANSOWANIA / 177
1. Metodyka bilansowania emisji zanieczyszczeń powietrza w gospodarce komunalno-bytowej / 177
2. Pr zygotowanie lokalnych Programów Ograniczenia Niskiej Emisji / 180
2.1. Cel, podstawowe zasady i założenia Programów Ograniczenia Niskiej Emisji / 180
2.2.Realizacja Programów Ograniczenia Niskiej Emisji / 182
2.3.Rola operatora w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji / 183
2.4. Ocena energetyczna budynku, audyt energetyczny / 184
2.5. Kampania informacyjno-edukacyjna w Programach Ograniczenia Niskiej Emisji / 186
3. Finansowanie Programów Ograniczenia Niskiej Emisji / 188
3.1. Finansowanie Programów Ograniczenia Niskiej Emisji do 2010 roku / 188
3.2. Finansowanie Programów Ograniczenia Niskiej Emisji po 2010 roku Program pomocowy KAWKA / 189
10  Rozdział VI PRZYKŁADY REALIZACJ I KOMPLEKSOWYCH PROGRAMÓW OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W WYBRANYCH GMINACH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO / 192
1. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Tychy” / 192
2. „Program Likwidacji Niskiej Emisji w Gminie Lędziny” / 196
3. „Program ochrony powietrza, ograniczenie niskiej emisji dla Gminy Łaziska Górne” / 203
4. Uwagi do założeń, wyboru kryteriów, zasad finansowania i realizacji wykonanych Programów Ograniczenia Niskiej Emisji / 207

Rozdział VII PROBLEMY REALIZACJI PROGRAMÓW  OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI / 213
1. Bariery w realizacji Programów Ograniczenia Niskiej Emisji / 215
2. Możliwości usprawnienia działań / 216

BIBLIOGRAFIA / 222
ZAŁĄCZNIKI / 237