Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót w. 3 nr 4/2017 (ostatni egz,. drobne defekty okładki)

  • Dodaj recenzję:
    (Zobacz recenzje)
  • Kod: 3484
  • Producent: Grupa Medium
  • Autor: Maciej Rokiel

  • szt.
  • Cena netto: 41,67 zł 55,00 zł 45,00 zł

Hydroizolacje podziemnych części budynków i budowli. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót w.3

rok wydania: 2017, wydanie trzecie
ilość stron: 164
ISSN: 2300-3944
format: 16Xx23 cm
oprawa: miękka

Publikacja wydana pod patronatem miesięcznika Izolacje

Spis treści
O Autorze / 6
Definicje / 7
Wstęp / 10
1. Projektowanie izolacji wodochronnych / 21
1.1. Wymagania ogólne dotyczące hydroizolacyjnych rozwiązań technologiczno-materiałowych / 21
1.2. Materiały do wykonywania hydroizolacji fundamentów i przyziemia / 24
1.2.1. Bezspoinowe materiały bitumiczne / 25
1.2.1.1. Lepiki asfaltowe / 25
1.2.1.2. Roztwory i emulsje asfaltowe / 25
1.2.1.3. Masy asfaltowe / 28
1.2.1.4. Polimerowo-bitumiczne, grubowarstwowe masy uszczelniające (masy KMB) / 31
1.2.2. Bezspoinowe materiały cementowe / 33
1.2.2.1. Elastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniające / 33
1.2.2.2. Sztywne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniające / 34
1.2.3. Krystaliczne zaprawy uszczelniające / 35
1.2.4. Rolowe materiały bitumiczne / 36
1.2.5. Rolowe materiały z tworzyw sztucznych / 39
1.2.6. Izolacje bentonitowe / 42
1.3. Zasady doboru materiałów do wykonywania powłok wodochronnych / 42
1.4. Podłoża pod powłoki wodochronne / 45
1.4.1. Podłoże pod izolacje przeciwwilgociowe z lepików asfaltowych / 45
1.4.2. Podłoże pod izolacje przeciwwilgociowe z roztworów i emulsji asfaltowych / 46
1.4.3. Podłoże pod izolacje z mas asfaltowych / 46
1.4.4. Podłoże pod izolacje z polimerowo-bitumicznych, grubowarstwowych mas uszczelniających (mas KMB) / 46
1.4.5. Podłoże pod izolacje z elastycznych szlamów uszczelniających / 47
1.4.6. Podłoże pod izolacje z krystalicznych zapraw uszczelniających / 48
1.4.7. Podłoże pod izolacje z rolowych materiałów bitumicznych / 48
1.4.8. Podłoże pod izolacje z rolowych materiałów z tworzyw sztucznych / 49
1.4.9. Podłoże pod izolacje bentonitowe / 49
1.4.10. Inne wymagania dotyczące podłoży pod powłoki wodochronne / 50
1.5. Hydroizolacje / 50
1.5.1. Izolacje przeciwwilgociowe z lepików asfaltowych / 50
1.5.2. Izolacje przeciwwilgociowe z roztworów i emulsji asfaltowych / 50
1.5.3. Izolacje z mas asfaltowych / 50
1.5.4. Izolacje z polimerowo-bitumicznych, grubowarstwowych mas uszczelniających (mas KMB) / 51
1.5.5. Izolacje ze szlamów uszczelniających / 51
1.5.6. Izolacje z krystalicznych zapraw uszczelniających / 52
1.5.7. Izolacje z rolowych materiałów bitumicznych / 52
1.5.8. Izolacje z rolowych materiałów z tworzyw sztucznych / 53
1.5.9. Izolacje z laminatów / 54
1.5.10. Izolacje bentonitowe / 55
1.6. Warstwy rozdzielające i ochronne / 55
1.7. Detale / 56
1.8. Beton wodonieprzepuszczalny / 81
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót / 94
2.1. Wymagania ogólne dotyczące podłoża betonowego / 94
2.2. Wymagania ogólne dotyczące podłoża murowego / 96
2.3. Wymagania ogólne dotyczące podłoża z tynku / 96
2.4. Izolacja z lepików asfaltowych / 98
2.4.1. Wymagania stawiane podłożu / 98
2.4.2. Przygotowanie podłoża / 99
2.4.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac / 100
2.4.4. Przygotowanie materiału / 101
2.4.5. Aplikacja materiału / 101
2.4.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej / 102
2.4.7. Kontrola po wykonaniu robót / 102
2.4.8. Ułożenie warstw ochronnych / 103
2.5. Izolacja z roztworów i emulsji asfaltowych / 103
2.5.1. Wymagania stawiane podłożu / 103
2.5.2. Przygotowanie podłoża / 104
2.5.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac / 105
2.5.4.  Przygotowanie materiału / 105
2.5.5. Aplikacja materiału / 105
2.5.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej / 106
2.5.7. Kontrola po wykonaniu robót / 106
2.5.8. Ułożenie warstw ochronnych / 106
2.6. Izolacja z mas asfaltowych i mas KMB / 107
2.6.1. Wymagania stawiane podłożu / 107
2.6.2. Przygotowanie podłoża / 108
2.6.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac / 110
2.6.4. Przygotowanie materiału / 111
2.6.5. Aplikacja materiału / 111
2.6.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej / 113
2.6.7. Kontrola po wykonaniu robót / 114
2.6.8. Ułożenie warstw ochronnych / 114
2.7. Izolacja z mikrozapraw (szlamów) uszczelniających / 114
2.7.1. Wymagania stawiane podłożu / 114
2.7.2. Przygotowanie podłoża / 115
2.7.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac / 117
2.7.4. Przygotowanie materiału / 118
2.7.5.  Aplikacja materiału / 118
2.7.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej / 120
2.7.7. Kontrola po wykonaniu robót / 121
2.7.8. Ułożenie warstw ochronnych / 121
2.8. Izolacja z krystalicznych zapraw uszczelniających / 121
2.8.1. Wymagania stawiane podłożu / 121
2.8.2. Przygotowanie podłoża / 122
2.8.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac / 123
2.8.4. Przygotowanie materiału / 124
2.8.5. Aplikacja materiału / 124
2.8.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej / 125
2.8.7. Kontrola po wykonaniu robót / 126
2.8.8. Ułożenie warstw ochronnych / 126
2.9. Izolacja z rolowych materiałów bitumicznych / 126
2.9.1. Wymagania stawiane podłożu / 126
2.9.2. Przygotowanie podłoża / 128
2.9.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac / 129
2.9.4. Przygotowanie materiału / 130
2.9.5. Aplikacja materiału / 130
2.9.5.1. Papy termozgrzewalne / 130
2.9.5.2. Membrany samoprzylepne / 131
2.9.5.3.  Papy klejone lepikiem / 131
2.9.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej / 132
2.9.7. Kontrola po wykonaniu robót / 132
2.9.8. Ułożenie warstw ochronnych / 133
2.10. Izolacja z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych / 133
2.10.1. Wymagania stawiane podłożu / 133
2.10.2. Przygotowanie podłoża / 135
2.10.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac / 136
2.10.4. Przygotowanie materiału / 137
2.10.5. Aplikacja materiału / 137
2.10.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej / 137
2.10.7. Kontrola po wykonaniu robót / 138
2.10.8. Ułożenie warstw ochronnych / 138
2.11. Izolacja bentonitowa / 138
2.11.1. Wymagania stawiane podłożu / 138
2.11.2. Przygotowanie podłoża / 139
2.11.3. Kontrola stanu podłoża przed rozpoczęciem prac / 140
2.11.4. Przygotowanie materiału / 141
2.11.5. Aplikacja materiału / 141
2.11.6. Kontrola podczas wykonywania powłoki wodochronnej / 141
2.11.7. Kontrola po wykonaniu robót / 141
2.11.8. Ułożenie warstw ochronnych / 142
Załącznik nr 1 – Formularz kontroli wykonania powłok z mas KMB / 143
Załącznik nr 2 – Formularz kontroli wykonania powłok ze szlamów / 146
Literatura / 149

O Autorze
Maciej Rokiel – mgr inż., absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Rzeczoznawca budowlany. Od kilkunastu lat jest związany z branżą chemii budowlanej. Na łamach prasy fachowej publikuje artykuły dotyczące nowoczesnych technologii i poprawnych rozwiązań technologiczno-materiałowych hydroizolacji balkonów, tarasów, pomieszczeń mokrych i basenów. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z kompleksową renowacją starych, zawilgoconych i zasolonych budynków, hydroizolacjami w gruncie oraz kosztorysowaniem nowych technologii.

Wstęp
Podstawą bezproblemowej, długoletniej eksploatacji budynków i budowli jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionych w gruncie. Doświadczenie pokazuje bowiem, że znaczącą liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią te powodowane przez wilgoć.
Aby izolacja wodochronna była skuteczna, musi być poprawnie zaprojektowana i wykonana, a także chroniona przed uszkodzeniem w trakcie eksploatacji obiektu. Etap eksploatacji zaczyna się już od momentu wykonania hydroizolacji, dokładnie od momentu zabezpieczenia powłoki wodochronnej. To, czy pozostałe prace budowlane, i jakie, jeszcze trwają, jest bez znaczenia.
Podczas projektowania i wykonawstwa izolacji popełniane są liczne błędy, powodujące uszkodzenia, a w konsekwencji przecieki. Do typowych można zaliczyć: błędy projektowe – zastosowanie materiałów nieadekwatnych do stopnia obciążenia wilgocią, nieodpornych na występujące w gruncie agresywne media, niekompatybilnych ze sobą, błędną technologię uszczelnienia trudnych i krytycznych miejsc (dylatacji, przejść rurowych) lub brak takiej technologii, błędy wykonawcze – nieprzemyślaną zamianę poprawnie dobranych w projekcie materiałów wodochronnych, która uniemożliwia późniejsze połączenie ze sobą powłok wodochronnych, poprawne wykonanie detali, a w skrajnych wypadkach poprawne wykonanie hydroizolacji; lekceważenie warunków aplikacji (np. dotyczących sezonowania podłoża, wilgotności, temperatury, grubości warstw, zalecanych przerw technologicznych itp.), brak ochrony hydroizolacji podczas dalszych prac oraz w trakcie eksploatacji.
Nie można przyjmować za pewnik, że skoro sam materiał jest szczelny, to nadaje się w konkretnym przypadku do wykonania szczelnej hydroizolacji. Podstawowym kryterium wyboru izolacji powinna być możliwość zastosowania w danym obiekcie, w konkretnym rozwiązaniu konstrukcyjnym i przy danych warunkach wodnych. Konieczne jest również użycie materiałów o odpowiedniej odporności na ewentualne agresywne związki znajdujące się w gruncie. Nie bez znaczenia przy doborze izolacji jest także łatwość aplikacji materiału, odporność na ewentualne błędy popełnione przy nakładaniu oraz możliwość bezproblemowego uszczelnienia tzw. trudnych i krytycznych miejsc, np. przejścia rur instalacyjnych, dylatacje itp.
Użycie do wykonania hydroizolacji przypadkowych materiałów jest niedopuszczalne. Zastosowane materiały muszą być ze sobą kompatybilne, co w praktyce przekłada się na możliwość wykonania szczelnych połączeń.
Przy doborze izolacji wodochronnej bardzo często popełnianym błędem jest wybór materiału najtańszego. Tymczasem koszt wykonania hydroizolacji to nie tylko koszt samego materiału (często utożsamianego z ceną za kilogram, litr czy metr kwadratowy). Jest to także koszt robocizny i czynności przygotowawczych (wyrównania podłoża, tynkowania, gruntowania).
Należy również pamiętać, że w dokumentacji technicznej powinny być podane szczegółowe rysunki detali. Projekt wykonawczy, w przeciwieństwie do budowlanego, nie może być ograniczony do opisu typu: „Dylatację uszczelnić według technologii firmy…” lub w ogóle nie zawierać uszczegółowienia – świadczy to albo o braku wiedzy projektanta, albo o jego lekceważącym podejściu do problemu. W takiej sytuacji to projektant jest odpowiedzialny za późniejsze przecieki, chociaż najczęściej wini się producenta materiałów budowlanych lub/i wykonawcę.