Wytyczne dekarskie. Zeszyt 5. Zasady układania łupka na dachach i fasadach

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 5010
  • Producent: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy
  • Autor: Stefan Wiluś, Dawid Koziołek, Krzysztof Patoka

  • szt.
  • Cena netto: 73,15 zł 79,00 zł

WYTYCZNE DEKARSKIE - PIERWSZE I JEDYNE NA RYNKU

• Kompendium wiedzy niezbędnej do prawidłowego projektowania i budowania dachów dla wykonawców, architektów i inżynierów.
• Jednoznaczne definiowanie poprawnego projektowania i wykonania dachów.
• Różnorodność poprawnych rozwiązań dla uwarunkowań obiektów budowlanych.
• Pomoc w sprawach spornych.

Do tej pory ukazały się:
Wytyczne dekarskie. Zeszyt 1. Zasady doboru warstw wstępnego krycia Dla dachów pochyłych (nakład wyprzedany)
Wytyczne dekarskie. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia – detale wykonawcze (nakład wyprzedany)
Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3. Fachowe zasady krycia dachów dachówkami ceramicznymi i betonowymi
Wytyczne dekarskie. Zeszyt 4. Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla pokryć dachów pochyłych z detalami wykonawczymi
Wytyczne dekarskie. Zeszyt 5. Zasady układania łupka na dachach i fasadach

W przygotowaniu:
Wytyczne dekarskie. Zeszyt 6. Zasady techniczne wykonywania pokryć dachowych i obróbek blacharskich z materiałów metalowych

 

Wytyczne dekarskie. Zeszyt 5. Zasady układania łupka na dachach i fasadach

rok wydania: 2022, wydanie pierwsze
ISSN: 2544-9702
ilość stron: 46
oprawa: miękka

Opis

Od 2018 roku Polskie Stowarzyszenie Dekarzy sukcesywnie wydaje kolejne pozycje „Wytycznych dekarskich”. Zawierają one standardy pomagające wszystkim uczestnikom procesu budowlanego w jednoznacznym definiowaniu poprawnego projektowania i wykonania dachów. Wytyczne dekarskie są ważnym źródłem informacji dla architektów, inżynierów i wykonawców, przedstawiającym różnorodność właściwych rozwiązań dla konkretnych uwarunkowań występujących na obiektach budowlanych.

Od niedawna na rynku jest dostępna kolejna publikacja „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 5. Zasady układania łupka na dachach i fasadach”. Dla branży dekarstwa łupkowego ta publikacja to wielki krok do przodu w stronę uporządkowania kwestii technicznych i jakościowych. Przez lata brakowało takiego dokumentu. Pierwsza część Zeszytu 5 zawiera słownik pojęć i podejmuje kwestie techniczne zasad stosowania łupka, między innymi minimalne kąty nachylenia dachów, podłoże, minimalne zakłady. Dalej są opisane najbardziej popularne rodzaje układania łupka na dachach i fasadach – począwszy od kryć stosowanych na obiektach dzisiaj zabytkowych (na przykład krycia staroniemieckiego lub podwójnego prostokątnego) po bardziej współczesne (na przykład krycie dynamiczne lub symetryczne).
Dodatkowo Zeszyt 5 zawiera również informacje o kryciach historycznych. Niektóre z nich już dzisiaj nie są stosowane. Zeszyt zamyka karta charakterystyki produktu – łupek dachowy i fasadowy, czyli zbiór parametrów i właściwości, które musi spełniać łupek aby mógł być dopuszczony do stosowania jako materiał na okładziny dachów i elewacji.

Wcześniej wydano cztery pozycje. W pierwszej z nich - „Wytycznych dekarskich. Zeszyt 1. Zasady doboru warstw wstępnego krycia dla dachów pochyłych” została omówiona problematyka właściwego doboru warstw wstępnego krycia. Druga część „Wytycznych dekarskich. Zeszyt 2. Warstwy wstępnego krycia – detale wykonawcze jest poświęcona przedstawieniu sposobów wykonania warstw wstępnego krycia i rozwiązania poszczególnych detali. Kolejna pozycja „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 3” – zawiera zasady krycia najstarszymi pokryciami trwałymi, czyli dachówkami ceramicznymi, oraz uwzględnia obowiązujące w Polsce przepisy budowlane i tradycję polskiego dekarstwa. Z kolei „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 4” to uaktualnione wydanie „Wytycznych
dekarskich. Zeszyt 1” i „Wytycznych dekarskich. Zeszyt 2”. W tym zeszycie zostały zawarte informacje dotyczące warstw wstępnego krycia uszczelniających pokrycia dachów pochyłych leżących na łatach.

W przygotowaniu jest kolejna merytoryczna pozycja – „Wytyczne dekarskie. Zeszyt 6. Zasady techniczne wykonywania pokryć dachowych i obróbek blacharskich z materiałów metalowych”.
Wydaje się naturalną koleją rzeczy, że „Wytyczne dekarskie” ewoluują z czasem w oficjalne normy branżowe i w konsekwencji ich stosowanie będzie obligatoryjne.

Wstęp

W skład zasad rzemiosła dekarskiego wchodzą wypracowane przez dekarzy zasady wykonawcze, normy zawodowe, instrukcje producentów i materiałowe karty katalogowe produktów. Tworzą one wzajemnie powiązany system, składający się na prezentowane reguły wykonawstwa dachów i elewacji pokrytych łupkiem naturalnym. Prezentowane w niniejszym opracowaniu zasady sztuki dekarskiej są wynikiem praktycznego doświadczenia budowlanego. Wykonanie pokryć z zachowaniem zaprezentowanych zasad gwarantuje uzyskanie standardu technicznego wystarczającego dla zabezpieczenia zobowiązań gwarancyjnych wykonawcy. Treść zasad jest ważnym źródłem informacji dla prawidłowego projektowania oraz wykonawstwa
dachów i elewacji z wykorzystaniem pytek z łupka naturalnego. Nie obejmują one jednak wszystkich możliwych rodzajów i szczególnych przypadków, w których występują dodatkowe wymagania wynikające z konstrukcji budynków, ich przeznaczenia, lokalnych warunków klimatycznych czy dodatkowego wyposażenia dachów.
Łupki pochodzą z gliniastych skał osadowych, a ich warstwy leżą na granicy między skałami osadowymi a skałą metamorficzną. Najważniejszymi ich składnikami są minerały z miki, częściowo również minerały z chloru (krzemiany warstwowe). Kamienie zakwalifikowane jako łupek dachowy i elewacyjny charakteryzują się bardzo zwartą strukturą równoległych warstw, które można rozdzielać na płaskie i cienkie płyty. Łupek ma wiele walorów technicznych i estetycznych, dzięki którym uzyskał pozycję wartościowego materiału pokryciowego. Na taką pozycję zasługuje dzięki niepalności, odporności na wysokie temperatury i bardzo niską nasiąkliwość, dużą wytrzymałość mechaniczną i trwałość. Możliwość różnorodnego formowania kształtu płytek daje efekt niepowtarzalnego wyglądu estetycznego, podnoszącego walory architektoniczne budynków. Karta charakterystyki produktu określa wymagania dla łupka stosowanego na dachach i elewacjach. Dokument ten obowiązuje dla łupka produkowanego we wszystkich naturalnych kolorach i odcieniach.
Stosowanie niniejszych zasad nie zwalnia od odpowiedzialności za działania własne wykonawcy, zapewnia jednak odpowiednią wiedzę techniczną, niezbędną do poprawnego zastosowania łupków. Prezentowane zasady uwzględniają aktualne trendy w technologiach budowlanych i stanowią materiał zarówno dla wykonawców, jak i projektantów-architektów. Dopuszczalne są regionalne rozwiązania wynikające z lokalnych warunków klimatycznych czy zweryfikowanych przez czas sposobów montażu kamieni.
Stefan Wiluś, wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy

Spis treści

1. Wstęp / 6

2. Słownik / 6

3. Wprowadzenie / 8

4. Zasady stosowania łupka na dachach i fasadach / 8
4.1. Minimalne nachylenia połaci dachowych / 8
4.2. Podłoże / 8
4.3. Mocowanie / 9
4.4. Pokrycie wstępne / 9
4.5. Minimalne zakłady na dachu i fasadzie / 9
4.6. Kierunek krycia na dachu i w kalenicy / 10
4.7. Ustalanie wzniosu rzędów / 11

5. Rodzaje pokryć dachowych i fasadowych / 12
5.1. Krycie staroniemieckie / 12
5.2. Krycie łuskowe / 18
5.3. Krycie uniwersalne / 20
5.4. Krycie niemieckie / 24
5.5. Krycie podwójne prostokątne / 28
5.6. Krycie karpiówkowe/krycie oktogonalne / 28
5.7. Krycie dzikie / 32
5.8. Krycie ostrostokątne / 33
5.9. Krycie w plastry miodu / 34
5.10. Krycie poziome / 35
5.11. Krycie dynamiczne / 36
5.12. Krycie zmienne prostokątne / 37
5.13. Krycie symetryczne z widocznym montażem / 38

6. Krycia historyczne / 40
6.1. Krycie polskie / 40
6.2. Krycie karo / 40
6.2. Krycie czapką biskupią / 40
6.2. Krycie w kroju tępym / 40
6.2. Krycie ornamentowe / 40
7. Akcesoria dodatkowe do pokryć dachowych z łupka / 42
8. Bibliografia / 42

Załącznik 1: Karta charakterystyki produktu – łupek dachowy i fasadowy / 44
1. Zakres stosowania / 44
2. Pojęcia / 44
3. Wymagania / 44
3.1. Informacje ogólne / 44
3.2. Kształty i rozmiary/ / 44
3.2.1. Informacje ogólne / 44
3.2.2. Otworowanie / 44
3.2.3. Tolerancje wymiarowe / 44
3.2.4. Utrącone narożniki / 44
3.2.5. Płaskość / 44
3.3. Skład chemiczny i geologiczny / 45
3.4. Grubość płytek / 45
3.5. Gęstość / 45
3.6. Absorpcja i przepuszczalność wody / 45
3.7. Odporność na zmianę temperatury / 45
3.8. Wytrzymałość na zginanie / 45
3.9. Odporność na ogień / 45
3.10. Odporność na kwasy / 46
3.11. Podział na złoża / 46
3.12. Różnice w kolorystyce / 46
4. Oznaczanie i oznakowanie / 46
5. Kontrola i badania / 46
6. Kontrola jakości / 46
7. Kontrola materiału przed wbudowaniem / 46