Pakiet 2 książek "Wzajemne sytuowanie obiektów budowlanych i sieci elektroenergetycznych" i "Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach"

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: 2908
  • Producent: Grupa Medium
  • Autor: Mirosław Giera / Andrzej Boczkowski

  • szt.
  • Cena netto: 57,14 zł 80,00 zł 60,00 zł

Pakiet promocyjny zawiera 2 książki w cenie 60 zł
Zakup ksiażek w pakiecie to oszczędność 20 zł

Wzajemne sytuowanie obiektów budowlanych i sieci elektroenergetycznych
Wzajemne sytuowanie obiektów budowlanych i sieci elektroenergetycznych.
Stan prawny na 31 stycznia 2014

Mirosław Giera
tytuł serii: Vademecum elektro.info

rok wydania: 2014, wydanie pierwsze
ilość stron: 62
ISBN: 978-83-64094-21-7
format: B5
oprawa: miękka



Spis treści
1. Wymagania ogólne / 5
2. Wymagania techniczne dla budynków / 7
3.  Wymagania odległościowe dla budynków i innych obiektów od sieci elektroenergetycznych / 11
3.1. Wymagania odległościowe określone w przepisach prawnych / 11
3.2. Wymagania odległościowe określone w Polskich Normach / 22
3.2.1. Elektroenergetyczne linie napowietrzne o napięciu powyżej 45 kV / 23
3.2.2. Elektroenergetyczne linie napowietrzne o napięciu powyżej 1 kV do 45 kV / 35
4.  Wykonywanie robót budowlanych i prac w pobliżu linii elektroenergetycznych / 44
5. Archiwalne przepisy i normy / 47
5.1. Pola elektromagnetyczne pochodzące od linii elektroenergetycznych / 47
5.2. Napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV /  50
5.3. Odległość przewodów przyłącza od budynku / 52
6. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe / 54
6.1. Kable układane w ziemi / 54
6.2. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą i z innymi obiektami lub przeszkodami naturalnymi / 57
6.3. Układanie kabli w kanałach i tunelach / 57
6.4. Układanie kabli na mostach, wiaduktach, molach, nabrzeżach i estakadach kablowych / 57
6.5. Wprowadzenie kabli do budynków / 58
7.  Przepisy związane z opracowaniem opublikowane według stanu na dzień 31 stycznia 2014 r. / 59

kup książkę poza pakietem >>

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkachWymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach

Andrzej Boczkowski
tytuł serii: Vademecum elektro.info

rok wydania: 2014, wydanie drugie
ilość stron: 248
ISBN: 978-83-64094-22-4
format: 21x14,5 cm
oprawa: miękka




Spis treści

Wstęp / 9
1. Układy sieci / 12
2. Główne i dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne / 17
3. Przewody uziemiające / 19
4 Główny zacisk uziemiający / 20
5. Przewody ochronne / 21
6. Uziomy / 25
7. Zasady ochrony przeciwporażeniowej / 30
7.1. Rodzaje i środki ochrony przeciwporażeniowej / 34
7.1.1.  Samoczynne wyłączenie zasilania / 35
7.1.1.1. Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN / 37
7.1.1.2. Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TT / 39
7.1.1.3. Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci IT / 40
7.1.2.  Izolacja podstawowa części czynnych / 43
7.1.3.  Izolacja podwójna lub izolacja wzmocniona / 43
7.1.4.  Przegrody lub obudowy / 44
7.1.5.  Separacja elektryczna / 44
7.1.6.  Bardzo niskie napięcie SELV lub PELV / 45
7.1.7.  Bardzo niskie napięcie funkcjonalne FELV / 47
7.1.8.  Przeszkody / 48
7.1.9.  Umieszczenie poza zasięgiem ręki / 48
7.1.10. Izolowanie stanowiska / 49
7.1.11. Nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe / 49
7.1.12. Ochrona uzupełniająca / 49
7.2. Warunki stosowania urządzeń elektrycznych, w tym opraw oświetleniowych o określonych klasach ochronności, zapewniających ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym / 50
7.3. Urządzenia ochronne różnicowoprądowe / 50
7.4. Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym / 55
7.4.1.  Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic / 56
7.4.2.  Baseny pływackie i inne / 61
7.4.3.  Tereny budowy i rozbiórki / 64
7.4.4.  Gospodarstwa rolne i ogrodnicze / 71
7.4.5.  Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi / 71
7.4.6.  Urządzenia przetwarzania danych / 72
7.4.7.  Kempingi i pojazdy wypoczynkowe / 73
7.4.8.  Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny / 75
7.4.9.  Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu / 76
7.4.10. Instalacje oświetlenia zewnętrznego / 77
7.4.11. Wystawy, pokazy i stoiska / 78
8. Zasady ochrony przed prądem przetężeniowym / 81
8.1. Zabezpieczenia przeciążeniowe / 82
8.2. Zabezpieczenia zwarciowe / 83
8.3. Zabezpieczenia przeciążeniowo-zwarciowe / 86
8.4. Zabezpieczenia przewodów liniowych / 86
8.5. Zabezpieczenie przewodu neutralnego N w układzie sieci TT i TN / 86
8.6. Rozłączanie i załączanie przewodu neutralnego / 87
8.7. Selektywność (wybiórczość) zabezpieczeń / 87
8.7.1. Selektywność działania przy kaskadowym połączeniu bezpieczników topikowych / 87
8.7.2. Selektywność działania przy kaskadowym połączeniu bezpiecznika topikowego z wyłącznikiem nadprądowym / 90
8.7.3. Selektywność działania przy kaskadowym połączeniu dwóch wyłączników nadprądowych / 94
9. Zasady ochrony przeciwprzepięciowej / 97
10. Zasady ochrony przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia / 102
10.1. Stacja transformatorowa z bardzo dobrze uziemionymi częściami przewodzącymi dostępnymi / 104
10.2. Systemy uziemień w sieci niskiego napięcia / 104
11. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego spowodowanymi przez instalacje i urządzenia elektryczne / 108
11.1. Ochrona przed ogniem / 108
11.2. Ochrona przed łukiem elektrycznym lub iskrzeniem / 109
11.3. Ochrona przed promieniowaniem cieplnym / 109
11.4. Ochrona przed palnymi cieczami / 109
11.5. Ochrona przed oparzeniem / 109
11.6. Ochrona przed przegrzaniem / 110
11.7. Środki ostrożności, w przypadku szczególnego ryzyka ognia / 111
11.8. Dobór i budowa instalacji w pomieszczeniach z zagrożeniem dóbr znaczącej wartości / 112
12. Systemy i rozwiązania instalacji elektrycznych w budynkach / 113
12.1. Systemy instalacji elektrycznych / 113
12.2. Prowadzenie instalacji elektrycznych / 114
12.3. Przyłączanie urządzeń elektrycznych do instalacji / 115
12.4. Połączenia przewodów elektrycznych / 116
12.5. Oznaczanie żył kabli i przewodów kolorami / 117
12.6. Instalacje elektryczne prowadzone w podłożu i na podłożu palnym / 118
12.6.1. Prowadzenie instalacji elektrycznych wewnątrz ścian i przegród budowlanych w przestrzeni pomiędzy płytami okładzinowymi, a także w przestrzeni pomiędzy stropem a sufitem podwieszanym (sprzęt i osprzęt instalacyjny w wykonaniu podtynkowym) / 119
12.6.2. Prowadzenie instalacji elektrycznych po wierzchu ścian i przegród budowlanych (sprzęt i osprzęt instalacyjny w wykonaniu natynkowym,
obudowany z każdej strony) / 119
12.6.3. Prowadzenie instalacji elektrycznych w meblach / 120
12.7. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu / 121
12.8. Oświetlenie awaryjne zapasowe i ewakuacyjne / 122
13. Instalacje elektryczne w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych / 124
13.1. Przyłączanie instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej / 124
13.2. Przewody i sposoby ich prowadzenia w wewnętrznych liniach zasilających / 125
13.3. Instalacje zasilające odbiory administracyjne / 128
13.4. Obwody odbiorcze instalacji elektrycznych w mieszkaniach / 128
13.5. Instalacje telekomunikacyjne / 130
13.6. Ochrona przeciwporażeniowa / 131
13.7. Zasady wyznaczania mocy zapotrzebowanej dla mieszkań i budynków mieszkalnych / 132
13.8. Kompensacja mocy biernej indukcyjnej / 134
13.9. Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym / 140
14. Użytkowanie instalacji elektrycznych i piorunochronnych / 141
14.1. Próba ciągłości elektrycznej przewodów / 143
14.2. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej / 144
14.3. Pomiary rezystancji izolacji w poszczególnych rodzajach obwodów oraz w kablach / 145
14.4. Sprawdzenie ochrony za pomocą SELV, PELV, separacji elektrycznej lub nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych / 147
14.5. Pomiar rezystancji/impedancji izolacji podłóg i ścian / 148
14.6. Pomiar rezystancji uziomu / 149
14.7. Sprawdzenie skuteczności ochrony przy uszkodzeniu za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania / 150
14.7.1. Układ sieci TN / 150
14.7.2. Układ sieci TT / 151
14.7.3. Układ sieci IT / 151
14.8. Sprawdzanie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych / 153
14.9. Sprawdzanie okresowe / 155
14.10. Wzory protokółów z przeprowadzonych sprawdzeń instalacji elektrycznych / 157
14.10.1. Protokół sprawdzeń odbiorczych/okresowych instalacji elektrycznych / 157
14.10.2. Tablica 1. Sprawdzenia odbiorcze/okresowe, oględziny / 158
14.10.3. Tablica 2. Sprawdzenia odbiorcze/okresowe, pomiary i próby / 160
14.10.4. Wzory protokółów z pomiarów w instalacjach elektrycznych / 161
14.11. Badania techniczne i pomiary kontrolne urządzenia piorunochronnego / 167
Literatura / 171
Dodatki / 179
Dodatek 1. Silniki elektryczne / 181
Dodatek 2. Zespoły prądotwórcze oraz zasilacze UPS w układach zasilania awaryjnego/ 196
Dodatek 3. Ochrona odgromowa budynków /224

kup książkę poza pakietem >>